นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23195
นายปิยพนธ์ คำราช []
2
23200
นายรัฐกิจ ชัยลังกา []
3
23201
นายวุฒิชัย ขระสูงเนิน []
4
23204
นายสหรัฐ อัศวภูมิ []
5
23206
นางสาวกนกวรรณ แสนสาร []
6
23211
นางสาวจินตกัญญา ชายศักดิ์ []
7
23226
นางสาวศิวารัตน์ ไชยชะนะ []
8
23233
นายกายสิทธิ์ ค้าอานม้า []
9
23243
นายวรพงษ์ ดิษฐ์หร่าย []
10
23274
นางสาวเอริกา นรรัตน์ []
11
23300
นางสาวธันย์ชนก จันต๊ะภา []
12
23334
นางสาวกันย์สินี อิ่นคำ []
13
23342
นางสาวบุญทริการ์ กันแก้ว []
14
23358
นางสาวอภิสรา เชิงดอย []
15
23367
นายภูมินทร์ คุณาเทพ []
16
23390
นางสาวปวีณ์นุช อุดเขียว []
17
23471
นางสาวทับทิม นันตาไชยวุฒิ []
18
23615
นายวัชรพงศ์ วุฒินุช []
19
24881
นายธนบดี อุทธิยา []
20
24883
นายทนุเดช แสงจันทร์ []
21
24890
นางสาวจุฑารัตน์ แสนนิทา []
22
25400
นายตันตระกานต์ เตือกคำ []
23
25401
นายธีรพัทร มาลาทิพย์ []
24
25402
นายพงศพัศ บังเกิด []
25
25403
นายวัฒนรัตน์ ถิ่นนอก []
26
25404
นายศุภกร ปิ่นใจ []
27
25405
นายเสฏฐวุฒิ พักแก้ว []
28
25406
นางสาวทัศนันท์ อุปนันท์ []
29
25407
นางสาวธัญญนันท์ มาดี []
30
25408
นางสาวปทิตตา โพธิกุล []
31
25409
นางสาวพีรชญา ศิริธีระดา []