นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21955
นายศิยานนท์ นิมิตชัยกุล []
2
21990
นายธนะภัทร์ ไชยเนตร []
3
22022
นางสาวพัฒน์จีรภัค เวียงยศ []
4
22036
นายธนภัทร์ นรรัตน์ []
5
22040
นายบรรพต ธนะวดี []
6
22042
นายพีรยศ ศรีโท []
7
22057
นางสาวปิยนุช จันทรัง []
8
22059
นางสาวพรวรินทร์ อินชัย []
9
22072
นายกีรพัฒน์ จอมมงคล []
10
22095
นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน []
11
22113
นางสาวอาภัสรา อุทธิยา []
12
22114
นายกีรพัฒน์ ศรีภา []
13
22127
นายภัททราวุธ โปธา []
14
22149
นางสาวสลิลทิพย์ นิธิวัฒนาโศภิต []
15
22212
นายวิรชัย โสภาบุตร []
16
22248
นายปฏิพัฒน์ นาเมืองรักษ์ []
17
22251
นายภาณุพงศ์ ดวงจินดา []
18
22252
นายภาณุมาศ จันเรืองศรี []
19
22258
นายอนุชา หัวนา []
20
22271
นางสาวมลชนก อินปันส่วน []
21
22414
นางสาวจิณณพัต รักพ่อ []
22
22425
นางสาวสุพรรนิกา นวลคำ []
23
24298
นายธนกฤต รู้ทำนอง []
24
24299
นางสาวยุพดี เหลืองตรงกิจ []
25
24301
นางสาวพิทยารัตน์ ช่วยแก้ไข []
26
24302
นายนัฐพล รู้ทำนอง []
27
24303
นายชินวัตร ไชยพรมมา []
28
24306
นางสาวศิริลักษณ์ หลักคำ []