นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22606
นายจิรกิตติ์ คิดดี []
2
22628
นางสาวฌาโป ฟองคำ []
3
22637
นางสาวบุษญามาศ ดอนเทศ []
4
22692
นายเจษฎา ปัญญาสอน []
5
22699
นายพีรพัฒน์ วงศ์วุฒิ []
6
22701
นายวรพล จำปาวัน []
7
22724
นางสาวรินนภา วงษ์ประยูร []
8
22745
นายธีรณินทร์ นันท์โภคินวงษ์ []
9
22779
นายตันติกร สิ่งของ []
10
22788
นายรัตนศักดิ์ กาวีละ []
11
22799
นางสาวเกตุมณี พุทธมี []
12
22804
นางสาวดาราญาณา เชื้อเมืองพาน []
13
22821
นายชนะฉาย ไกลถิ่น []
14
22856
นางสาวอภิญญา ชัยสาลี []
15
22870
นายน้ำมนต์ องคะกาศ []
16
22893
นางสาวธัญวรัตม์ ไชยลังกา []
17
22895
นางสาวพิมพ์มาดา กองแก้ว []
18
22899
นางสาวศุภิสรา มนต์แก้ว []
19
22911
นายธิติพนธ์ บุญรัตนพฤทธิ์ []
20
22920
นายวรวิทย์ แก้วปา []
21
22929
นางสาวณัฐริกา ภูวงศ์ []
22
22939
นางสาวสุรุจิรา มาฟู []
23
22941
นางสาวอภิสรา สุขเจริญ []
24
23025
นางสาวอาทิตยา ปูชัย []
25
23074
นางสาวกัญญาศิริ สุขสำราญ []
26
23190
นางสาวสุวรรณภา จันปุก []
27
24839
นายทักษ์ดนัย มีจันทร์โท []
28
24840
นายทรงวุฒิ ก่อสร้าง []
29
24841
นายชนิตพล คำแผ่นชัย []
30
24842
นายครรชิตพล หาญจริง []
31
25417
นายภูมิธาดา มหาภาส []