นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22607
นายจิราวัฒน์ ปัญญะติ []
2
22649
นายชัชนันท์ อินหลง []
3
22654
นายทรงพล กองอินทร์ []
4
22657
นายประทาน วงศ์เวียน []
5
22659
นายภาคภูมิ ไชยพันธ์ []
6
22673
นางสาวธนารีย์ ทำปูน []
7
22678
นางสาวปพรชนก โทไข่ษร []
8
22693
นายชยุต ปลายหาญ []
9
22703
นายสัตจากาศ ภิวงศ์ []
10
22706
นางสาวกรัณฑรัตน์ ยองเพชร []
11
22709
นางสาวขวัญจิรา ตันรักษา []
12
22712
นางสาวฐายิกา ไม้ฉำฉา []
13
22713
นางสาวธัญชนก กาใจ []
14
22716
นางสาวนภัสสร วงศ์ใหญ่ []
15
22731
นางสาวอัญญาดา พรมบัว []
16
22752
นายภูรินท์ ไชยคำ []
17
22762
นางสาวชุติกาญจน์ อาจนนลา []
18
22769
นางสาวสิริรัตน์ ศรีวังคำ []
19
22771
นางสาวสุภาพร นามวงศ์ []
20
22773
นางสาวอนัญญา เป็กธนู []
21
22798
นางสาวกุลธิดา ท้าวภูธร []
22
22800
นางสาวเขมจิรา เจริญราช []
23
22805
นางสาวธนัชญา สุภารัตน์ []
24
22812
นางสาวรัชนีกร ศรีใจมา []
25
22851
นางสาวผกามาศ บุญชู []
26
22852
นางสาวพชรพร ไชยมะงั่ว []
27
22875
นายรณกฤต วงศ์วุฒิ []
28
22931
นางสาวณัฐวดี ธรรมสาร []
29
22937
นางสาววิภาวินี อะทะวงค์ []
30
23066
นายจารุศิลป์ ถินคุณากร []
31
23081
นางสาวภัทรศยา แก้วมูล []
32
24831
นายธีรภัทร การินทา []
33
24832
นายเนติธร ปิจคา []
34
24833
นายปรัญชัย จนใจ []
35
24834
นายภรัณยู อุ่นเรือน []
36
24835
นางสาวธีรกานต์ ไชยกุล []
37
24836
นางสาวเรณุกา คล่องดี []
38
24849
นางสาวศิวัชญา อยู่อินทร์ []
39
24863
นางสาวศิรินภา มะทะนิล []