นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21952
นายปฏิภาณ สันธิ []
2
21954
นายวรมน สยาม []
3
21989
นายณรงค์ฤทธิ์ ช่วยบ้าน []
4
21993
นายพงศธร ผิวคำ []
5
21997
นายภัทรพงศ์ วงศ์ไชย []
6
22000
นายวรกร วงเวียน []
7
22001
นายวิทยากร เขียวใหญ่ []
8
22018
นางสาวนิติมา บุญชื่น []
9
22026
นางสาวมธุรส แก้วมะโน []
10
22035
นายณัฐประพนต์ อินต๊ะวิกุล []
11
22048
นางสาวชาลิสา คุณาแปง []
12
22051
นางสาวณีรนุช ติ๊ปกรณ์ []
13
22062
นางสาวรัชนีวรรณ์ ชาญกิจกรรณ์ []
14
22063
นางสาวริสา สิทธิ []
15
22074
นายจิรภัทร แก้วปา []
16
22093
นางสาวจิรัชญา เกื้อกุลสวัสดิ์ []
17
22102
นางสาวพิมพ์ตะวัน ผาเจริญ []
18
22111
นางสาวสุภาวรัตน์ เป็กธนู []
19
22121
นายณัฐพนธ์ ยาก๋อง []
20
22152
นางสาวอภิภาวดี สุฤทธิ์ []
21
22193
นางสาวพนิตพร สอนใจ []
22
22196
นางสาวรัฐมล สมพะวงศ์ []
23
22225
นางสาวเณศรา กันทะสอน []
24
22226
นางสาวนัฐธิดา ลือเลิศ []
25
22260
นางสาวกานต์สิรี สุขสัก []
26
22276
นางสาวสาลิณี ต๊ะวิชัย []
27
22279
นางสาวอริญญา ไชยปัญญา []
28
22289
นายภีรพงษ์ หินกลม []
29
22403
นายณฐพฤทธิ์ ชาตนฤมิต []
30
22409
นายปิยะพัทธ์ อินทะเขื่อน []
31
22413
นางสาวครองขวัญ มูลอ้าย []
32
23182
นายพิทยา เขื่อนมงคล []
33
24285
นางสาวณัฐกานต์ แซ่จ๋าว []
34
24286
นางสาววัชราพร ถาวงศ์ []
35
24289
นางสาวธัญชนก ตาสอน []
36
24290
นางสาวกฤติกา บุญเมือง []
37
24293
นางสาววริศรา อิสระ []
38
24294
นางสาวพิมพิรา เชียงกันทะ []
39
24296
นางสาวพิชชาภา จอมอ๊อส []
40
24297
นางสาวรัตนา บุญทาคำ []
41
24906
นางสาวกนกวรรณ วังตา []