นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21951
นายนักรบ ไชยชมภู []
2
21981
นางสาวศตยรัศมี กาบทอง []
3
21986
นางสาวเสาวรส วงศ์เวียน []
4
21988
นายจักรภพ จักขุ []
5
21996
นายพิสิษฐ์ พรมคำปา []
6
22002
นายศักดิ์สิทธิ์ เกเย็น []
7
22028
นางสาวสรัลรัตน์ ใจยศ []
8
22031
นายจักรกฤษณ์ จักขุ []
9
22032
นางสาวจิรัฐชา ป้องคำ []
10
22060
นางสาวพิมพ์ประภา เป็กธนู []
11
22065
นางสาววรรณวิสา เกตุแก้ว []
12
22066
นางสาวศศิกานต์ ราญรอน []
13
22067
นางสาวสุพาพร เมฆฉาย []
14
22070
นางสาวอมรรัตน์ กองอินทร์ []
15
22096
นางสาวบัณฑิตา จำปาฉิม []
16
22097
นางสาวบัณฑิตา พักเสน []
17
22109
นางสาวศุพิชา ตันต้าว []
18
22112
นางสาวเสาวลักษณ์ ขัดทรายขาว []
19
22119
นายฐิตากรณ์ อินถา []
20
22129
นายวิธิชัย เกวียนเพียร []
21
22136
นางสาวจิราพร จันติ๊บ []
22
22153
นางสาวอาทิตยา ณ ลำปาง []
23
22154
นางสาวเอมพิกา อุตุภรณ์ []
24
22157
นายกรนันท์ อังคุตรานนท์ []
25
22181
นางสาวชญานิษฐ์ คำประวิตร []
26
22187
นางสาวนันธิชา ดินขาว []
27
22216
นายอนุภัทร อินต๊ะใจ []
28
22227
นางสาวนภัสวรรณ กันทะเนตร []
29
22231
นางสาวรตินันท์ การอุดหนุน []
30
22270
นางสาวมนัสนันท์ สัมพันธสิทธิ์ []
31
22274
นางสาววันวิสา อะสะนิธิ []
32
22288
นายภราดร ใจคำ []
33
22407
นายนันทยศ หม่อมศรี []
34
22419
นางสาวธัญสินี ชุ่มมงคล []
35
24287
นางสาวธาดารัตน์ กันทา []
36
24288
นายกษิรินทร์ ปันต่า []
37
24292
นางสาวจิณัฐชญา อาทรประชาชิต []
38
24304
นางสาวรัติกาล แซ่ลี []
39
24889
นางสาวพรรณนภา อมราภรณ์ []
40
24892
นางสาวปรียาพร สายแก้ว []