นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23256
นางสาวพรนัชชา ทนก่ำ []
2
23260
นางสาวภัทราพร อินถา []
3
23263
นางสาวเมธาวี แก้วดามเรือน []
4
23270
นางสาวสุปาณี แปลงไทยสงค์ []
5
23283
นายนนธศิกร แก้วมะโน []
6
23285
นายปภากานต์ ไม้ฉำฉา []
7
23286
นายศุภกร กาญจนวิกัย []
8
23309
นางสาวมยุรี สีเดช []
9
23326
นายภูวนัตถ์ รักยา []
10
23332
นายอลงกรณ์ บุตรงาม []
11
23335
นางสาวจิราพร ใจคำแปง []
12
23338
นางสาวชิดชนก ธรรมวงค์ []
13
23351
นางสาวลลิตา ป๊อกถา []
14
23354
นางสาวสรัลลักษณ์ พัววงศ์ตระกูล []
15
23374
นายสรวิศ แสนยศ []
16
23417
นายชิรวิทย์ หมั่นงาน []
17
23427
นางสาวคีตภัทร เงินพิบูล []
18
23433
นางสาวเพียงฟ้า ไกลถิ่น []
19
23435
นางสาวศศิวิมล คำต๊ะ []
20
23436
นางสาวศิริประภา หินเมืองเก่า []
21
23449
นายธีรวัตร คิดดี []
22
23468
นางสาวญาณี แก้วหุ่ง []
23
23469
นางสาวณัฐวรรณ แสนยศ []
24
23472
นางสาวธัญมาศ มูลราช []
25
23474
นางสาวบุตรสตรี เขื่อนเชียงสา []
26
23494
นายธนบดี ตินารี []
27
23508
นางสาวณัฏฐ์นรี บัวผัด []
28
23512
นางสาวธิตา สมนึกตน []
29
23515
นางสาวศิริขวัญ ใจวงศ์ []
30
23605
นางสาวสุชาดา ใจคำสุข []
31
25382
นายภูตะวัน เก่งกล้ามณีโชติ []
32
25383
นายศุภมิตร แก้วหน่อ []
33
25384
นางสาวกนกพร งามแดง []
34
25385
นางสาวกมลพรรณ ค้าไหมคำ []
35
25386
นางสาวกัญญาพัชร์ สถาน []
36
25387
นางสาวกุลธิดา ธรรมวงค์ []
37
25388
นางสาวชัชชญานุช เหล็กแก้ว []
38
25389
นางสาวนพรัตน์ แซ่จัน []
39
25390
นางสาวสุปริญญา สีเทียวไทย []