นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  10
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22608
นายณัฐกมล แสวงงาม []
2
22625
นางสาวชนินาถ นามนาย []
3
22627
นางสาวเชมณิษกานต์ วิศิษฏ์ลานนท์ []
4
22633
นางสาวนันทวดี คำต๊ะ []
5
22643
นางสาวสุณิสา อุทธิยา []
6
22645
นางสาวอรพิชชา ยารังษี []
7
22656
นายธนวัฒน์ บุญยงค์รัตน์ []
8
22959
นางสาวชนัญชิดา ไชยยิถะ []
9
22963
นางสาวณัฐณิชา เจนใจ []
10
22965
นางสาวธนกร บุญต๋า []
11
22966
นางสาวธวัลพร กาใจ []
12
22967
นางสาวธัญชนก ทวีสุข []
13
22976
นางสาวมาริษา จันทร์ใด []
14
22979
นางสาววีร์สุดา แก้วใจกัน []
15
22980
นางสาวศิรินภา วุฒิเปียง []
16
22987
นายนราวิชญ์ กองคำ []
17
22990
นายปรเมษฐ์ จันทร์ต๊ะผิน []
18
22991
นายปองกานต์ ค้าแก้ว []
19
22992
นายปัณณธร พันธ์วงศ์ []
20
22996
นายสิรวิชญ์ ไชยตัน []
21
22997
นายสิริราช ปันทะวงค์ []
22
23012
นางสาวพิมพ์ทอง ธงยี่สิบสอง []
23
23022
นางสาวธัญจิรา บุตรดี []
24
23070
นางสาวศศิกาณฑ์ สมแก้ว []
25
23073
นายศรัณย์ เวียงเงิน []
26
23878
นางสาวกฤติกานต์ แสนมงคล []
27
24500
นายยศกร ใจเขื่อน []
28
24501
นายเอกมล ไชยชนะ []
29
24502
นางสาวจามจุรี รักยา []
30
24503
นางสาวฐนิชา มาลีแก้ว []
31
24504
นางสาวสุชัญญา เวียงยา []