นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  10
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21947
นายกฤษดา จันทร์ทอง []
2
21949
นายจิรพณฑ์ สัตนาโค []
3
21950
นายเจษฏา ธิโนชัย []
4
21957
นายสุภัทรชัย แปงคำ []
5
21967
นางสาวชญานิษฐ์ ประมวลการ []
6
21969
นางสาวณัฐธิชา ยอดวงค์ []
7
22024
นางสาวพิมพกานต์ สวยงาม []
8
22055
นางสาวนารีรัตน์ วรรณชัย []
9
22238
นางสาวอรอัญชัญ ทายา []
10
22287
นายพีรพล ปงรังษี []
11
22293
นางสาววรันธร สามก้อนแก้ว []
12
22307
นางสาวนวพร เดชเสน []
13
22309
นางสาวบุญญารัตน์ ธิมาชัย []
14
22311
นางสาวปิยพร ป๊อกถา []
15
22316
นางสาวสุจินดา เจริญสุข []
16
22317
นางสาวอติพร อินต๊ะวิภาค []
17
22320
นายชยากร ธิมาไชย []
18
22323
นายธนกร ชีขาว []
19
22329
นายวิชญ์พล วรรณชัย []
20
22346
นางสาวนิลุบล เงินแท้ []
21
22349
นางสาวพรฤทัย ใจโลกา []
22
22352
นางสาวภัณฑิรา อุปการคำ []
23
22354
นางสาววรรณภา มหาอุตย์ []
24
22358
นางสาวสายธารทิพย์ ลำสาร []
25
22360
นายเจษฏา ไชยวงค์ []
26
22362
นายเดรินทร์ ไชยวงศ์ []
27
22394
นางสาวศิราพร พุทธวงศ์ []
28
22416
นางสาวชยาภรณ์ ธิวิชัย []
29
23948
นางสาวลลิตา อุดใจ []
30
23949
นางสาวณัฐพร แก้วยาใจ []
31
23950
นายสิทธิวรนนท์ ทิพย์ฤทัย []
32
23951
นางสาวเทียนฉัตร ศรีนวล []
33
23952
นายสิปปวิชญ์ รักแม่ []
34
23953
นางสาวชลธิชา พลซา []