นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21948
นางสาวเกษราพร พันดา []
2
21953
นายยศพนธ์ กาวี []
3
21958
นางสาวกนิษฐา วรวะลัย []
4
21960
นางสาวกุลธิดา ฝั้นก๋า []
5
21961
นางสาวเกื้อกุล วรรณสอน []
6
21963
นางสาวจิรนันท์ ดินดำ []
7
21966
นางสาวชญาณีย์ คำภูเงิน []
8
21972
นางสาวธมลวรรณ มะโนวงศ์ []
9
21973
นางสาวนันทนา แก่นท้าว []
10
21975
นางสาวผกามาศ ภูมิเลิศ []
11
21983
นางสาวศิริพร วิชา []
12
21985
นางสาวสาธิดา ราชเมืองมูล []
13
21987
นางสาวหล้าพร ของ []
14
22003
นางสาวกนกพร หน่อคำหล้า []
15
22005
นางสาวกิริยากรณ์ ปละสอน []
16
22007
นางสาวจิดาภา ศรีผโลทัยกุล []
17
22009
นางสาวชนกนันท์ แก้วแย้ม []
18
22012
นางสาวทริกา หล้าหลอด []
19
22013
นางสาวธนัญญา จอมศรีลา []
20
22014
นางสาวธัญญลักษณ์ ราญรอน []
21
22016
นางสาวนารากร ไชยปัญญา []
22
22017
นางสาวนิตยา โนพวน []
23
22029
นางสาวอรยา สีสุกกะ []
24
22054
นางสาวนริสชา ชมเชย []
25
22069
นางสาวอภิชญา มุ่งหมาย []
26
22115
นายจิรวรรธ เมืองอินทร์ []
27
22122
นายณัฐวรรธ จิรกุณาธาร []
28
22138
นางสาวชลทิชา อิ่นคำ []
29
22139
นางสาวฐิติมา โอบอ้วน []
30
22151
นางสาวอภิชญา จันธิมา []
31
22188
นางสาวนิภาภัทร ใจยา []
32
22209
นางสาวพิมพกา ปันยศ []
33
22218
นางสาวกิ่งนภา ดู่อุ๊ด []
34
22232
นางสาววนิดา อิ่นแก้ว []
35
22286
นายนัทธพงศ์ สารสี []
36
22313
นางสาวภัทราภรณ์ สุ่มสุวรรณ []
37
22365
นายธนายุทธ แสงคำมา []
38
22366
นายธัชพงศ์ พรมเขียว []
39
22372
นายอภินันท์ ชำมิ []
40
22421
นางสาวบัณฑิตา ช่างเก็บ []