นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22626
นางสาวชุตินภา อัศวตระกูลกิจ []
2
22632
นางสาวนันท์นภัส ภูใบ []
3
22640
นางสาวมณฑิตา ไชยบุญตัน []
4
22721
นางสาวมัณฑณากาญจน์ แสงแก้ว []
5
22781
นายนวพล ลำมะศักดิ์ []
6
22934
นางสาวปรารถนา ศิริผล []
7
22948
นายปธานิน จตุนาม []
8
22954
นายศุทธวีร์ คิดมาช่วย []
9
22969
นางสาวธิดารัตน์ ผลทิพย์ []
10
22972
นางสาวเปรมิกา ไชยยา []
11
22983
นางสาวสุจินดา สุบาลงาม []
12
22989
นายนิติภูมิ อูปคำ []
13
22999
นางสาวเกวรินทร์ ประกอบศรี []
14
23001
นางสาวชมพูนุท ท้องทากาศ []
15
23002
นางสาวชัญญนุช อินใจยา []
16
23004
นางสาวณัฐธิดา อินใจยา []
17
23005
นางสาวณัฐวรรณ ลิชัยมูล []
18
23014
นางสาวรุจิรา กสิกรรม []
19
23016
นางสาวลดามณี ทินภัทรสกุล []
20
23018
นางสาวศิริประภา อาประมาเถ []
21
23019
นางสาวสุพัตรา บุตรราช []
22
23026
นายจักรภัทร ตาสอน []
23
23034
นายปัญจพล มูลพร้อม []
24
23037
นายภูวดล หมอป่า []
25
23040
นางสาวเขมิกา แก่นหล้า []
26
23050
นางสาวนันท์นภัส ทำของดี []
27
23058
นางสาวมลธิชา ปันวัง []
28
23061
นางสาววารินทร์ อินต๊ะวงศ์ []
29
23063
นางสาวศุภนิดา ทะระมา []
30
23069
นางสาวนันทกา ทิศพรม []