นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23254
นางสาวปานระวี อุทธิยา []
2
23273
นางสาวสุวพิชญ์ เขียวสด []
3
23288
นายสุรษิณ อินปั๋น []
4
23318
นายเฉลิมพร ทะทา []
5
23320
นายณภัทร ทิพย์อินทร์ []
6
23329
นายวุฒิชัย อินต๊ะวิกุล []
7
23331
นายสุวิจักขณ์ วัฒนาผาติ []
8
23359
นายกฤษณะ คำวัง []
9
23370
นายศราวุฒิ กองสอน []
10
23373
นายสรวิศ เสนสุวรรณ []
11
23382
นางสาวทักษิณา ราชเปียง []
12
23503
นายรณกร แก้วสนิท []
13
23514
นางสาววรรณรดา จันทร์จ่าง []
14
23520
นางสาวสุพิชญา บุญชาติ []
15
23521
นางสาวหทัยวรรณ ปอใจ []
16
23561
นางสาวหฤทัย ธิโนชัย []
17
23619
นางสาวกุลธิดา มาป้อง []
18
23637
นางสาวพัฒน์นรี ศรีจะตะ []
19
23642
นางสาวลักษมณ ธิโนชัย []
20
23655
นางสาวจิลลี่แอนน์ ยองเพชร []
21
25432
นายพงศ์นรินทร์ หลวงใจ []
22
25433
นางสาวบัณฑิตา ช่วยบ้าน []
23
25434
นางสาวศศิกานต์ ปินใจ []
24
25435
นางสาวศุภสุตา เหลืองตรงกิจ []