นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23254
นางสาวปานระวี อุทธิยา []
2
23273
นางสาวสุวพิชญ์ เขียวสด []
3
23288
นายสุรษิณ อินปั๋น []
4
23318
นายเฉลิมพร ทะทา []
5
23320
นายณภัทร ทิพย์อินทร์ []
6
23359
นายกฤษณะ คำวัง []
7
23370
นายศราวุฒิ กองสอน []
8
23373
นายสรวิศ เสนสุวรรณ []
9
23382
นางสาวทักษิณา ราชเปียง []
10
23503
นายรณกร แก้วสนิท []
11
23514
นางสาววรรณรดา จันทร์จ่าง []
12
23520
นางสาวสุพิชญา บุญชาติ []
13
23521
นางสาวหทัยวรรณ ปอใจ []
14
23561
นางสาวหฤทัย ธิโนชัย []
15
23619
นางสาวกุลธิดา มาป้อง []
16
23637
นางสาวพัฒน์นรี ศรีจะตะ []
17
23642
นางสาวลักษมณ ธิโนชัย []
18
25432
นายพงศ์นรินทร์ หลวงใจ []
19
25433
นางสาวบัณฑิตา ช่วยบ้าน []
20
25434
นางสาวศศิกานต์ ปินใจ []
21
25435
นางสาวศุภสุตา เหลืองตรงกิจ []