นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21697
นางสาววิชิตา พรมมา []
2
21724
นายสุรกิจ ลือเมือง []
3
21726
นายอนันต์สิทธิ์ คำพรรณ์ []
4
21741
นางสาววินุชจนีย์ อูบแก้ว []
5
21998
นายภูมินทร์ ชุ่มมงคล []
6
22075
นายเจษฎา จันทรา []
7
22077
นายชินวัตร จันแปงเงิน []
8
22079
นายณัฐพัฒน์ ถาเปียง []
9
22083
นายประเดิมชัย อินปั๋น []
10
22101
นางสาวปิยมน สมยอง []
11
22133
นายอนิรุทต์ ระวังการ []
12
22156
นายกรกฤต ยอดแก้ว []
13
22158
นายฉัตรมงคล รักตน []
14
22163
นายณัฐพนธ์ ยอดถี []
15
22166
นายติณณภพ กุณาพรหม []
16
22169
นายบริวัฒน์ ธนะวงศ์ []
17
22201
นายเกียรติศักดิ์ ลือชัย []
18
22277
นางสาวสิริกานต์ ภูภักดี []
19
22315
นางสาวศิริทิพย์ พูลชู []
20
23184
นายอนุพัทธ์ หมอป่า []
21
23769
นายกรวิชญ์ อนันต์สิริวุฒิ []
22
24320
นางสาวสิรีธร จันทร์จม []
23
24321
นายสิทธิศักดิ์ รักขัน []
24
24322
นายสุธิรัตน์ นันธิ []
25
24323
นางสาวภัสชลิตา สายบัว []
26
24324
นายชินวัฒน์ นาเมืองรักษ์ []
27
24325
นายวทัญญู ละครวงษ์ []
28
24326
นายภูเบศร์ แสงแก้ว []
29
24328
นายชัชชล เอี่ยวเฮ็ง []
30
24330
นายวิสิทธิศักดิ์ พุฒด้วง []
31
24331
นายกิตติศักดิ์ บัวละวงค์ []