นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22733
นายกษิดิศ ศรีสุภาลัย []
2
22778
นายณัฐวัตร ยอดภิยะ []
3
22787
นายรัฐศาสตร์ รักเมือง []
4
22819
นายจตุรวัตร พรมคำปา []
5
22824
นายธนากร ธะนวล []
6
22830
นายพงศกร ชาติวงษ์ []
7
22833
นายลาภิน วะนารักษ์ []
8
22841
นายอุกฤษฏ์ ทะบุญมา []
9
22858
นายกวินวิทย์ มูลธิดา []
10
22868
นายธาดล สุขคำ []
11
22888
นางสาวจิรัชญา บูรณสมภพ []
12
22891
นางสาวณัฐวิภา วงศ์ใหญ่ []
13
22921
นายวิศววิท เชื้อน่วม []
14
24865
นายฐิติพงษ์ หาญสุวรรณชัย []
15
24866
นายณคชา สุขสำราญ []
16
24867
นายณัฐนพัฒน์ อินประสงค์ []
17
24868
นายธัญวัฒน์ คำดอน []
18
24869
นายนัฐพงษ์ วงษ์รัก []
19
24870
นายพงศ์พิสุทธิ์ จันต๊ะขัติ []
20
24871
นายพีรนันท์ ศรีกัน []
21
24872
นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์ปรีดา []
22
24873
นางสาวชนินาถ ปะวะโน []
23
24874
นางสาวทิพรัตน์ สุขคำฟอง []
24
24877
นางสาวสุภานัน ไชยวงศ์ทอน []