นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21946
นายกฤตเมธ จำศักดิ์ []
2
22823
นายธนภพ อุทธิยา []
3
23199
นายรชต กิจสุภา []
4
23366
นายนราวิชญ์ ไชยวิชิต []
5
23404
นายชัยนันท์ จำปา []
6
23423
นายอานนท์ ไชยชนะ []
7
23430
นางสาวชลลดา บางน้อย []
8
23443
นายชูธิพัฒน์ ผูกอ้น []
9
23452
นายบดินทร์ เหล็กดี []
10
25424
นายวรเมธ ช่างเก็บ []
11
25425
นายสหณัฏฐ์ จันธิมา []
12
25426
นายสิทธิศักดิ์ ทายะนะ []
13
25427
นายอภิวัฒน์ บุญคา []
14
25428
นายอมรเทพ ใจปา []
15
25429
นายอานนท์ แอนโทนี่ กิมส์ []
16
25431
นางสาวอาทิตยา อาจนาเสียว []