นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22658
นายพงษ์เพชร ชินคำ []
2
22660
นายภาณุพงศ์ ธนะมงคล []
3
22669
นางสาวจุไรรัตน์ แก้วประภา []
4
22677
นางสาวบุษบา ยุยรัมย์ []
5
22680
นางสาวปวัณรัตน์ อุปการคำ []
6
22688
นางสาวสายสุวรรณ มาลัย []
7
22691
นายเจตนิพัทธ์ จันต๊ะขัติ []
8
22776
นายขจรศักดิ์ เรือนพิบูลย์ []
9
22780
นายนวพล สมชอบ []
10
22783
นายปสุตา ทิวาพัฒน์ []
11
22789
นายวรากานต์ ณ น่าน []
12
22790
นายวีรพงษ์ เขื่อนเพชร []
13
22803
นางสาวณัฐวดี คำเหลือง []
14
22809
นางสาวนุชจรี เชยบาล []
15
22817
นายกิตตินันท์ เสาร์จันทร์ []
16
22820
นายจิรายุ ทะระมา []
17
22826
นายนัฐนัย กุลชะโมรินทร์ []
18
22834
นายศฤเบศโชค ธรรมชื่น []
19
22845
นางสาวณัฐชี สาสีเสาร์ []
20
22854
นางสาวศิริประภา สุขคล้าย []
21
22866
นายณัฐพัฒน์ พระสว่าง []
22
22877
นายเรืองวิทย์ นามนาย []
23
23765
นายศรชัย ติ๊บเหล็ก []
24
24333
นายกิตติ บุญยรัตน์ []
25
24855
นายจตุพล มูลทา []
26
24856
นายชัยณรงค์ วงศ์ฟู []
27
24857
นายฐิติณัฐกรณ์ ปิงนาหนุน []
28
24858
นายปฏิพัทธ์ บุญมา []
29
24859
นายวัทธิกร หาดก๋องจั๋ง []
30
24861
นางสาวนงนภัส พลเจริญ []
31
24862
นางสาวนพวรรณ แซ่ย่า []
32
24864
นางสาวโสภิดา แซ่ท่อ []
33
24875
นางสาวปิยวรรณ์ สุรินทร์ []
34
24878
นางสาวอธิชา วงศ์เนตร []