นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23214
นางสาวชณาทิพย์ จิตวิหาร []
2
23225
นางสาวศศิประภา มโนขันธ์ []
3
23234
นายจิรายุ อุทธิยา []
4
23280
นายธนกร สุทธิประทีป []
5
23319
นายชัชวาล สารคำ []
6
23324
นายพิษณุ โปนคำปิน []
7
23345
นางสาวปาฑิตา สาริวงค์ []
8
23353
นางสาวศิริกานดา วิชาดี []
9
23397
นางสาววรรณศิริ เรือนคำ []
10
23455
นายพัทธ์ทนันท์ ทะนนท์ []
11
23459
นายวรายุส อิ่นคำ []
12
23464
นายเอกทิพงษ์ คำแผ่นชัย []
13
23473
นางสาวนภนันท์ นำแปง []
14
23475
นางสาวปาณิสรา แซ่มัว []
15
23479
นางสาวมณฑกานต์ พวงแก้ว []
16
23481
นางสาววรรณิษา วงศาสนธิ์ []
17
23496
นายธีรภัทร์ ใจยะ []
18
23500
นายภูธิชานันธ์ จันธิมา []
19
23507
นางสาวกมลชนก ณะพุธ []
20
23510
นางสาวดวงดาว หยิบยา []
21
23519
นางสาวสุนาเลีย แซ่ย่าง []
22
24128
นางสาวเมธาพร รุ้งดี []
23
24349
นางสาวเพชรดา กายะชาติ []
24
25415
นายธีรภัทร สวยงาม []
25
25416
นายนิคม ธนะแก้ว []
26
25418
นายภัทรดนัย สิ่งของ []
27
25419
นางสาวณัฐวดี รู้หาเงิน []
28
25420
นางสาวนลินภา จอมมงคล []
29
25421
นางสาวพิชญา ปัญญาบุญ []
30
25422
นางสาวสุวัจนี นามปราศัย []
31
25423
นางสาวอิชยา ประมูลทรัพย์ []