นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23214
นางสาวชณาทิพย์ จิตวิหาร []
2
23225
นางสาวศศิประภา มโนขันธ์ []
3
23234
นายจิรายุ อุทธิยา []
4
23256
นางสาวพรนัชชา ทนก่ำ []
5
23280
นายธนกร สุทธิประทีป []
6
23319
นายชัชวาล สารคำ []
7
23331
นายสุวิจักขณ์ วัฒนาผาติ []
8
23345
นางสาวปาฑิตา สาริวงค์ []
9
23353
นางสาวศิริกานดา วิชาดี []
10
23397
นางสาววรรณศิริ เรือนคำ []
11
23452
นายบดินทร์ เหล็กดี []
12
23455
นายพิษณุ โปนคำปิน []
13
23459
นายวรายุส อิ่นคำ []
14
23475
นางสาวปาณิสรา แซ่มัว []
15
23479
นางสาวมณฑกานต์ พวงแก้ว []
16
23496
นายธีรภัทร์ ใจยะ []
17
23500
นายภูธิชานันธ์ จันธิมา []
18
23507
นางสาวกมลชนก ณะพุธ []
19
23510
นางสาวดวงดาว หยิบยา []
20
23519
นางสาวสุนาเลีย แซ่ย่าง []
21
24128
นางสาวเมธาพร รุ้งดี []
22
24349
นางสาวเพชรดา กายะชาติ []
23
25415
นายธีรภัทร สวยงาม []
24
25416
นายนิคม ธนะแก้ว []
25
25418
นายภัทรดนัย สิ่งของ []
26
25419
นางสาวณัฐวดี รู้หาเงิน []
27
25420
นางสาวนลินภา จอมมงคล []
28
25421
นางสาวพิชญา ปัญญาบุญ []
29
25422
นางสาวสุวัจนี นามปราศัย []
30
25423
นางสาวอิชยา ประมูลทรัพย์ []