นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21976
นางสาวรุทตินันท์ บุญเป็ง []
2
21979
นางสาววรัญญา เชิงดอย []
3
22025
นางสาวพุทธิดา อินทร์คำดี []
4
22038
นายธีรพันธ์ อินผัด []
5
22043
นายวิทยา อมรสิทธิ์ []
6
22050
นางสาวณัฐวดี ศรีอำคา []
7
22061
นางสาวเฟรมนภา อุทธิยา []
8
22064
นางสาวลัคณา ยศเรืองศักดิ์ []
9
22128
นายวันมีชัย ปะสาวะโท []
10
22132
นายหัสดินทร์ สมใจ []
11
22135
นางสาวจิรภัทร์ สุทธิ []
12
22141
นางสาวปริยดา อาริยะ []
13
22143
นางสาวปิยธิดา อุตมา []
14
22184
นางสาวทัศนีย์ อินต๊ะไชย []
15
22210
นายภูริช รัตนะ []
16
22221
นางสาวจิราวรรณ ค้าคำ []
17
22223
นางสาวชลธิชา สุทธมงคล []
18
22228
นางสาวภรณัสม์ แก้วข้าว []
19
22233
นางสาววาริณี จันทร์มา []
20
22249
นางสาวณัฏฐณิชา แซ่ซิ้ม []
21
22253
นายรัฐนันท์ ปันนวน []
22
22259
นางสาวกานต์ธิดา กลาสี []
23
22261
นายทรงกฤต ทะออน []
24
22262
นางสาวจิราวรรณ ทะการ []
25
22263
นางสาวจิราพร จันสม []
26
22405
นายณัฐวัฒน์ ไชยมาส []
27
23874
นางสาวหนึ่งฤทัย พละสุ []
28
24307
นางสาววิชุตา ขันธ์แก้ว []
29
24308
นายณธรภพ คิดดี []
30
24309
นางสาวรัตนากร พูลพิพัฒน์ []
31
24310
นางสาวพัชริดา หล้าธิ []
32
24311
นางสาวเกศรินทร์ อ่อนสกุล []
33
24312
นางสาวณัฐธิดา ขันยุม []
34
24313
นางสาวศิริญญา พยัคศักดิ์ []