นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22717
นางสาวนิยดา ทิพโคต []
2
22818
นายกรณัฏฐ์ วงศ์วุฒิ []
3
23295
นางสาวทิตติยา เป็กธนู []
4
23301
นางสาวนันทิตา หน่อคำหล้า []
5
23308
นางสาวพัชราวรินทร์ กองมงคล []
6
23316
นางสาวอินทุอร ตาลำ []
7
23365
นายธนภูมิ หล้าเที่ยง []
8
23402
นายจารุกิตติ์ สาริวงค์ []
9
23434
นางสาวรตนวรรณ ทองสุข []
10
23466
นางสาวชนาภา กันวงศ์ []
11
23502
นายเมธิชัย ดอเลาะ []
12
23649
นายทิวากร แก้วมาลา []
13
23652
นายนวพล อินสาร []
14
23657
นางสาวณัชชา ราณะเรศ []
15
23664
นางสาวบงกช ปละใจ []
16
23674
นางสาวอาทิตยา แก้วน้อย []
17
23767
นางสาวกฤษณา ไกลถิ่น []
18
24885
นางสาววารีภูมิ ตันรักษา []
19
25410
นางสาวจินดาลักษณ์ ตุ้ยสิทธิ์ []
20
25411
นางสาวธัญชนก คิดดี []
21
25412
นางสาวนันทิวา ยศประเสริฐ []
22
25414
นางสาววรรณพร คำบุญมา []