นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22612
นายพีรพัฒน์ เดชสม []
2
22666
นางสาวกัลยากร ขันธะรัก []
3
22690
นายจารุกิตต์ เครือเถาว์ []
4
22723
นางสาวรพีภัทร จันหล้า []
5
22727
นางสาวสิรินดา ขันสล่า []
6
22734
นายกิตตินันท์ ชาติคง []
7
22740
นายศิวกร สิ่งของ []
8
22743
นายธนนันท์ พันธ์ทอง []
9
22749
นายภาคภูมิ แก้วเทพ []
10
22756
นายสุริยา ขันทะพล []
11
22802
นางสาวณัฐฐินันท์ รวดเร็ว []
12
22818
นายกรณัฏฐ์ วงศ์วุฒิ []
13
22829
นายปรเมษฐ์ ชูจุ้ย []
14
22855
นางสาวสรณ์สิริ กองอินทร์ []
15
22864
นายฐากูร ภูนิคม []
16
22871
นายปริตร โคตแสง []
17
22872
นายภาคิน ชลพล []
18
22874
นายกลวัชร์ ฝันตื้อ []
19
22878
นายฤชา ทะโล []
20
22887
นายสุรเสกข์ ศิริแสน []
21
22889
นางสาวญาณิศา ไชยวงค์ทอน []
22
22897
นางสาววชิราภรณ์ หว่อง []
23
22917
นายภูวดล ผัดธิ []
24
23067
นายธนกัญจน์ ชาญวัฒนกิจ []
25
23079
นางสาวปิยากร ระหงพนาดร []
26
23683
นายพงศกร ชมภูพเยาว์ []
27
24844
นางสาวกันตพร สารคำ []
28
24845
นางสาวชัชมาพร รักขัน []
29
24846
นางสาวนันทิชา รัตนะ []
30
24847
นางสาวพิมเกสร ไชยราช []
31
24848
นางสาวศศิวิมล ปะสาวะโพธิ์ []
32
24850
นางสาวสุขวรัตน์ สมศักดิ์ []
33
24851
นางสาวสุดารัตน์ นามวิลา []
34
24852
นางสาวสุทธิดา รักนา []
35
24853
นางสาวสุรัสวดี พรมคำปา []
36
24854
นางสาวอรนุช เจริญสุข []
37
24860
นางสาวเขมิกา รัตนะ []
38
24903
นายกิตติพงศ์ มีจ้อย []