นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21955
นายศิยานนท์ นิมิตชัยกุล []
2
21990
นายธนะภัทร์ ไชยเนตร []
3
22022
นางสาวพัฒน์จีรภัค เวียงยศ []
4
22036
นายธนภัทร์ นรรัตน์ []
5
22040
นายบรรพต ธนะวดี []
6
22042
นายพีรยศ ศรีโท []
7
22047
นางสาวชัยรัมภา ชาดวง []
8
22057
นางสาวปิยนุช จันทรัง []
9
22059
นางสาวพรวรินทร์ อินชัย []
10
22072
นายกีรพัฒน์ จอมมงคล []
11
22095
นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน []
12
22113
นางสาวอาภัสรา อุทธิยา []
13
22114
นายกีรพัฒน์ ศรีภา []
14
22127
นายภัททราวุธ โปธา []
15
22140
นางสาวทราภรณ์ ปานบัวคำ []
16
22149
นางสาวสลิลทิพย์ นิธิวัฒนาโศภิต []
17
22212
นายวิรชัย โสภาบุตร []
18
22248
นายปฏิพัฒน์ นาเมืองรักษ์ []
19
22251
นายภาณุพงศ์ ดวงจินดา []
20
22252
นายภาณุมาศ จันเรืองศรี []
21
22258
นายอนุชา หัวนา []
22
22271
นางสาวมลชนก อินปันส่วน []
23
22414
นางสาวจิณณพัต รักพ่อ []
24
22425
นางสาวสุพรรนิกา นวลคำ []
25
24298
นายธนกฤต รู้ทำนอง []
26
24299
นางสาวยุพดี เหลืองตรงกิจ []
27
24300
นางสาวพชรวรรณ วัฒนาวงศ์สกุล []
28
24301
นางสาวพิทยารัตน์ ช่วยแก้ไข []
29
24302
นายนัฐพล รู้ทำนอง []
30
24303
นายชินวัตร ไชยพรมมา []
31
24306
นางสาวศิริลักษณ์ หลักคำ []