นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23195
นายปิยพนธ์ คำราช []
2
23200
นายรัฐกิจ ชัยลังกา []
3
23201
นายวุฒิชัย ขระสูงเนิน []
4
23204
นายสหรัฐ อัศวภูมิ []
5
23206
นางสาวกนกวรรณ แสนสาร []
6
23211
นางสาวจินตกัญญา ชายศักดิ์ []
7
23226
นางสาวศิวารัตน์ ไชยชะนะ []
8
23233
นายกายสิทธิ์ ค้าอานม้า []
9
23241
นายพีรพงษ์ ฟังเร็ว []
10
23243
นายวรพงษ์ ดิษฐ์หร่าย []
11
23274
นางสาวเอริกา นรรัตน์ []
12
23300
นางสาวธันย์ชนก จันต๊ะภา []
13
23334
นางสาวกันย์สินี อิ่นคำ []
14
23342
นางสาวบุญทริการ์ กันแก้ว []
15
23358
นางสาวอภิสรา เชิงดอย []
16
23367
นายภูมินทร์ คุณาเทพ []
17
23383
นางสาวทิพย์ตะวัน ชื่นเสมอ []
18
23390
นางสาวปวีณ์นุช อุดเขียว []
19
23411
นายนราวิชญ์ น้อมนบ []
20
23471
นางสาวทับทิม นันตาไชยวุฒิ []
21
23615
นายวัชรพงศ์ วุฒินุช []
22
24343
นายจักรรินทร์ บัวติ๊บ []
23
24881
นายธนบดี อุทธิยา []
24
24883
นายทนุเดช แสงจันทร์ []
25
24890
นางสาวจุฑารัตน์ แสนนิทา []
26
25400
นายตันตระกานต์ เตือกคำ []
27
25401
นายธีรพัทร มาลาทิพย์ []
28
25402
นายพงศพัศ บังเกิด []
29
25403
นายวัฒนรัตน์ ถิ่นนอก []
30
25404
นายศุภกร ปิ่นใจ []
31
25405
นายเสฏฐวุฒิ พักแก้ว []
32
25406
นางสาวทัศนันท์ อุปนันท์ []
33
25407
นางสาวธัญญนันท์ มาดี []
34
25408
นางสาวปทิตตา โพธิกุล []
35
25409
นางสาวพีรชญา ศิริธีระดา []