นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22634
นางสาวนุชนาฏ ขรรค์ชัย []
2
22641
นางสาวเวธกา ธนะวงศ์ []
3
22650
นายชิษณุพงศ์ วงศ์วาท []
4
22655
นายเทียนมงคล ศรีนวล []
5
22664
นายอรรถพล ต๊ะโย []
6
22665
นางสาวกรวิภา อินทรีย์ []
7
22671
นางสาวณัฐพร เกษรจำปา []
8
22683
นางสาวพิรญาณ์ แก้วกาวี []
9
22694
นายณัฐพงษ์ จันทร์กอง []
10
22695
นายธนสิน ประดับ []
11
22696
นายธีรภัทร์ แผ่นเบื้อง []
12
22700
นายภัทรพล ผาบพิชวงศ์ []
13
22719
นางสาวพรรษา คุสินธ์ []
14
22728
นางสาวสิรินธร รักประชา []
15
22758
นางสาวกนกพิชญ์ ไชยถา []
16
22763
นางสาวปานวาด ชมบุตรศรี []
17
22768
นางสาวศศิกานต์ วงค์ใหญ่ []
18
22793
นายสิรวิชญ์ ปอใจ []
19
22810
นางสาวปิยมาศ ค้าแก้ว []
20
22836
นายสิทธิชัย ภูสอดศรี []
21
22839
นายอาทิตย์ ศิริพร []
22
22840
นายอิสรา จินะศรี []
23
22843
นางสาวกฤติยาณี กองกวด []
24
22844
นางสาวขวัญชนก เรืองบุญ []
25
22861
นายเกรียงศักดิ์ นันตา []
26
22886
นายสิทธิศักดิ์ ภูสอดศรี []
27
22918
นายรัชชานนท์ เพชราช []
28
22932
นางสาวบุณฑริกา เพียรสงวน []
29
22936
นางสาวพิมพิมล สมใจ []
30
22950
นายพีรพัฒน์ การดี []
31
23035
นายพงศกร ทองยา []
32
23048
นางสาวนัชชา หน่อสุวรรณ []
33
23770
นายจรณินทร์ ลือเลิศ []
34
24827
นายภูวดล จุ่มอิ่น []
35
24828
นางสาวชรินญา คำตื้อ []
36
24829
นางสาวชุติกาณจน์ ต่ายขาว []
37
24830
นางสาวธนัชพร ช่างตี []
38
24837
นายวีรภัทร หลักคำ []
39
24843
นางสาวน้ำทิพย์ ติ๊บเต็ม []