นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23202
นายศิวนาถ แปงหมื่น []
2
23212
นางสาวจิรนันท์ เสนา []
3
23216
นางสาวนวรัตน์ อรัญโสต []
4
23222
นางสาวรัชนก พรมการ []
5
23231
นางสาวอรพรรณ ชัยวุฒิ []
6
23253
นางสาวปภาณิน สีเคน []
7
23261
นางสาวภาสินี ศิริทรัพย์ []
8
23262
นางสาวมนัสนันท์ สุนันต๊ะ []
9
23264
นางสาววรพิชชา ยองเพชร []
10
23265
นางสาววรรณวรา บุญนาค []
11
23266
นางสาวศวิตา ทะทา []
12
23293
นางสาวชัชฎาภรณ์ ณ เมืองนิล []
13
23294
นางสาวทัศวรรณ เวียนรอบ []
14
23298
นางสาวธัญชนก กองสุข []
15
23303
นางสาวปทิตตา โชติบุญ []
16
23305
นางสาวปิยะปริชญา น้อยก้อม []
17
23312
นางสาววรัญญา ก้อนราช []
18
23315
นางสาวสุภัชชา สุนันต๊ะ []
19
23321
นายธัชนินทร์ พงษ์ธนานุวัฒน์ []
20
23337
นางสาวชลลดา อัธนะ []
21
23346
นางสาวพรรณทิวา มาศดำ []
22
23379
นางสาวฐิติชญา ด่านกลาง []
23
23389
นางสาวปรีญาภรณ์ วงษ์อามาตย์ []
24
23394
นางสาวพิมพ์ลดา ขัตติยะ []
25
23526
นายณัฐพงศ์ สีโม []
26
23533
นางสาวกมลวัลย์ มณีวรรณ์ []
27
23535
นางสาวกัญญาวีร์ ปันจันทร์ []
28
23544
นางสาวปิยะรินทร์ ตั๋นไชยวงค์ []
29
23545
นางสาวปุญญิศา เที่ยงตรง []
30
23566
นายก่อกุศล ปัญญากัณฑ์ []
31
23568
นายเจษฎากร โยธาไพร []
32
23581
นางสาวชนิสรา ศรีเหล็กแดง []
33
23594
นางสาวพัชสุณียากร ศักดิ์สม []
34
23599
นางสาววรางคณา มะโนรักษ์ []
35
23658
นางสาวณัฏฐิกา ดอนดาภัย []
36
23659
นางสาวณัฐชุตา ชัยชนะ []
37
23665
นางสาวเบญจารัตน์ ปัญญานนท์ []
38
23667
นางสาวภัคจิรา วงค์ลังกา []
39
23668
นางสาวรินรดา ยาวิชัย []
40
23673
นางสาวอรัชพร ธนะวงศ์ []