นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22609
นายณัฐพนธ์ พรมวงค์ []
2
22636
นางสาวบุญญานันต์ รู้เตียมตัน []
3
22647
นางสาวอาทิตยา เย็นใจ []
4
22663
นายอนันดา ปละติ []
5
22667
นางสาวกีรติกา อโนราช []
6
22668
นางสาวจันทมณี แซ่กือ []
7
22672
นางสาวณัฐวดี เป็กธนู []
8
22674
นางสาวธัญชนก สมฤทธิ์ []
9
22675
นางสาวนิธิยา ตัน []
10
22676
นางสาวนุสบา บุญลือ []
11
22679
นางสาวประดับพร พรหมเสน []
12
22682
นางสาวพลอยรุ้งฟ้า เมืองแก้ว []
13
22687
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วงศ์แก้ว []
14
22689
นางสาวสุดารัตน์ เนตรนี []
15
22698
นายพงศกร แก้วหน่อ []
16
22704
นายอักษรศาสตร์ ก่ำจา []
17
22707
นางสาวกัลยกร จินณรักษ์ []
18
22714
นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ []
19
22722
นางสาวเมธีรา พิมพ์โพชา []
20
22772
นางสาวสุภาวรรณ ช่างปัด []
21
22811
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วมะโน []
22
22853
นางสาวพิยดา แก้วชมแก้ว []
23
22882
นายสมปฏิภัทธ์ เมืองอินทร์ []
24
22896
นางสาวภคพร บุญปัญญโรจน์ []
25
22927
นางสาวกิติญาดา รัตนะ []
26
22928
นางสาวจิรัชญา อุดสอน []
27
22944
นายธนภัทร ฟูเต็ป []
28
22955
นางสาวกรรณิกา แสนเขียว []
29
22961
นางสาวณัชชา โชติบุญ []
30
22973
นางสาวพรทิพย์ ถาเปียง []
31
22978
นางสาววรรณภา สุขกลิ่น []
32
22995
นายรณชัย พูลเณร []
33
23003
นางสาวญารินดา พรมมา []
34
23009
นางสาวปาลิตา ยะติพันธ์ []
35
23010
นางสาวเปมิกา อ่อนสี []
36
23013
นางสาวรัตนวลี ขันทองคำ []
37
23017
นางสาววชิรญาณ์ หว่อง []
38
23076
นางสาวธนัทฌาพร มารมย์ []
39
23078
นางสาวน้ำฟ้า ยอดปา []
40
23082
นางสาวภัทรานิษฐ์ สุขศรี []
41
23083
นางสาวรวิภา ธำรงภัทรนันท์ []