นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23524
เด็กชายกรกช ซิ่ม [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:55:51
2
23526
เด็กชายณัฐพงศ์ สีโม []
3
23527
เด็กชายทินภัทร อิ่นคำ []
4
23528
เด็กชายนัสสุนันท์ แปงคำ [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:56:22
5
23530
เด็กชายวีรภัทร คำงาม [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:56:29
6
23531
เด็กชายศักดิธัช ศรีวิลัย [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:59:34
7
23532
เด็กชายสิรวิชญ์ คงสิน []
8
23533
เด็กหญิงกมลวัลย์ มณีวรรณ์ [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:56:33
9
23534
เด็กหญิงกฤติมา สุขสัก []
10
23535
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปันจันทร์ [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:56:38
11
23536
เด็กหญิงจิรากรณ์ คำวัง [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:56:41
12
23537
เด็กหญิงชนิกา ปนธะรังษี [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:56:45
13
23538
เด็กหญิงชลิดา ศรีสูงเนิน []
14
23539
เด็กหญิงณัฐริกา ปินตา [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:56:51
15
23540
เด็กหญิงณิชากร สุขะปานะ [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:56:56
16
23542
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เตชะอิง [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:01
17
23543
เด็กหญิงนิด้า ปันยานะ [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:04
18
23544
เด็กหญิงปิยะรินทร์ ตั๋นไชยวงค์ [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:08
19
23545
เด็กหญิงปุญญิศา เที่ยงตรง [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:12
20
23546
เด็กหญิงพอลิน เชียงลม [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:16
21
23547
เด็กหญิงพิมพ์ทิวา ธนะแก้ว [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:21
22
23548
เด็กหญิงภัคจิรา หน่อแก้ว [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:24
23
23550
เด็กหญิงรฐพิชญ์ ตันติ๊บ []
24
23551
เด็กหญิงรุ่งนภา ทะพาน [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:29
25
23552
เด็กหญิงลักษณพร สุทธเสน []
26
23553
เด็กหญิงลักษิกา ช่างฆ้อง [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:33
27
23554
เด็กหญิงลีลาวดี พรมมา []
28
23555
เด็กหญิงวรนิษฐา ยองเพชร [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:37
29
23556
เด็กหญิงวรัญญา ละครวงษ์ []
30
23557
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีลารักษ์ [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:40
31
23558
เด็กหญิงศุภิสรา ไชยมงคล [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:43
32
23559
เด็กหญิงสุชัญญา วิชัย []
33
23560
เด็กหญิงสุพิชญา เล่าสกุล []
34
23561
เด็กหญิงหฤทัย ธิโนชัย [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:53
35
23562
เด็กหญิงอภิชญา ขันคำนันต๊ะ []
36
23563
เด็กหญิงอรปรียา แก้วมหานิล []
37
23564
เด็กหญิงอรวรรณ มาชาวนา [1]DIY (Do It Yourself)
19-06-2018 03:57:57