นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23781
เด็กหญิงนาฏลดา ศรีคำจักร์ []
2
23783
เด็กหญิงรัชนีวรรณ ปัญญาภักดี []
3
23785
เด็กหญิงวุฒิพร ทาเนตร []
4
23786
เด็กหญิงศิริรัตน์ กาวิโล []
5
23787
เด็กชายสุทธิวิทย์ ศรีโยธา []
6
23788
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุตุภรณ์ []
7
23789
เด็กชายปริญญา นันตาวงศ์ []
8
23790
เด็กชายยศธนากร สีนวนลัง []
9
23791
เด็กหญิงจีรวรรณ ยศประเสริฐ []
10
23792
เด็กหญิงจีรานันท์ สมแก้ว []
11
23793
เด็กหญิงชิษณุชา ทองสิทธิ์ []
12
23794
เด็กชายวิชญ์ธัชพงศ์ธนภัทร สุกใส []
13
23795
เด็กชายจิรภาส ดวงดี []
14
23797
เด็กหญิงทิสลักษณ์ ไชยชุมภู []
15
23798
เด็กชายอรรถกร บุตรศาสตร์ []
16
23799
เด็กชายรัชชานนท์ มูลธิดา []
17
23800
เด็กชายสัตยาบัน ทาสุวรรณ์ []
18
23801
เด็กชายพิชิตชัย พุทธอารีย์วงศ์ []
19
23802
เด็กหญิงภคพร ปันคำ []
20
23803
เด็กหญิงพรรษชล ลำคำ []
21
23804
เด็กชายรตคีตา บุญเรศ []
22
23805
เด็กชายคณิน กปิลกาญจน์ []
23
23806
เด็กหญิงธีรัตน์ดา ช่างเขียน []
24
23807
เด็กชายศุภเชฐก์ อิ่นคำ []
25
23808
เด็กหญิงกันยารัตน์ พรมมา []
26
23809
เด็กหญิงจิราพร คำทองยศ []
27
23810
เด็กหญิงชลลดา อันประเสริฐ []
28
23811
เด็กชายพัชรพล นำแปง []
29
23812
เด็กหญิงถิรมน หลวงใจ []
30
23813
เด็กหญิงวรัญญา วรรณฏิ []
31
23814
เด็กหญิงฐิติวรรณ จันคำเรือง []
32
23815
เด็กชายจตุรงค์ นาโพธิ์ []
33
23816
เด็กหญิงชลธิชา หมื่นอินทร์ []
34
23817
เด็กหญิงปริยากร สิทธิภารัตน์ []
35
23818
เด็กหญิงณิชารีย์ มลิวัลย์ []
36
23819
เด็กชายวุฒิชัย อินฟู []
37
23820
เด็กชายนาวินต้า แจ่มแก้ว []
38
23841
เด็กชายพีรวิชญ์ สมแก้ว []
39
23862
เด็กหญิงจุฑามณี สาระทะ []
40
23863
เด็กหญิงธันยพร ทาโน []
41
23976
เด็กหญิงนราวดี ปินใจ []