นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23524
เด็กชายกรกช ซิ่ม []
2
23526
เด็กชายณัฐพงศ์ สีโม []
3
23527
เด็กชายทินภัทร อิ่นคำ []
4
23528
เด็กชายนัสสุนันท์ แปงคำ []
5
23530
เด็กชายวีรภัทร คำงาม []
6
23531
เด็กชายศักดิธัช ศรีวิลัย []
7
23532
เด็กชายสิรวิชญ์ คงสิน []
8
23533
เด็กหญิงกมลวัลย์ มณีวรรณ์ []
9
23534
เด็กหญิงกฤติมา สุขสัก []
10
23535
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปันจันทร์ []
11
23536
เด็กหญิงจิรากรณ์ คำวัง []
12
23537
เด็กหญิงชนิกา ปนธะรังษี []
13
23538
เด็กหญิงชลิดา ศรีสูงเนิน []
14
23539
เด็กหญิงณัฐริกา ปินตา []
15
23540
เด็กหญิงณิชากร สุขะปานะ []
16
23542
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เตชะอิง []
17
23543
เด็กหญิงนิด้า ปันยานะ []
18
23544
เด็กหญิงปิยะรินทร์ ตั๋นไชยวงค์ []
19
23545
เด็กหญิงปุญญิศา เที่ยงตรง []
20
23546
เด็กหญิงพอลิน เชียงลม []
21
23547
เด็กหญิงพิมพ์ทิวา ธนะแก้ว []
22
23548
เด็กหญิงภัคจิรา หน่อแก้ว []
23
23550
เด็กหญิงรฐพิชญ์ ตันติ๊บ []
24
23551
เด็กหญิงรุ่งนภา ทะพาน []
25
23552
เด็กหญิงลักษณพร สุทธเสน []
26
23553
เด็กหญิงลักษิกา ช่างฆ้อง []
27
23554
เด็กหญิงลีลาวดี พรมมา []
28
23555
เด็กหญิงวรนิษฐา ยองเพชร []
29
23556
เด็กหญิงวรัญญา ละครวงษ์ []
30
23557
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีลารักษ์ []
31
23558
เด็กหญิงศุภิสรา ไชยมงคล []
32
23559
เด็กหญิงสุชัญญา วิชัย []
33
23560
เด็กหญิงสุพิชญา เล่าสกุล []
34
23561
เด็กหญิงหฤทัย ธิโนชัย []
35
23562
เด็กหญิงอภิชญา ขันคำนันต๊ะ []
36
23563
เด็กหญิงอรปรียา แก้วมหานิล []
37
23564
เด็กหญิงอรวรรณ มาชาวนา []