นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22943
เด็กชายธนกฤต มุงจะรส []
2
22944
เด็กชายธนภัทร ฟูเต็ป []
3
22947
เด็กชายธีรนัย บัวจันทร์ []
4
22948
เด็กชายปธานิน จตุนาม []
5
22949
เด็กชายพิชเยศ สาริวงค์ []
6
22950
เด็กชายพีรพัฒน์ การดี []
7
22951
เด็กชายภัทรพล จะติ []
8
22952
เด็กชายภาณุพงศ์ ห่านฟ้างาม []
9
22953
เด็กชายยุทธภูมิ มีสัตย์ []
10
22954
เด็กชายศุทธวีร์ คิดมาช่วย []
11
22955
เด็กหญิงกรรณิกา แสนเขียว []
12
22956
เด็กหญิงเกวลิน คำดวงดี []
13
22957
เด็กหญิงจรัสลักษณ์ วงศ์ภักดี []
14
22958
เด็กหญิงจิราวรรณ ชัยเนตร []
15
22959
เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยยิถะ []
16
22960
เด็กหญิงชนิดาภา แสนสาร []
17
22961
เด็กหญิงณัชชา โชติบุญ []
18
22963
เด็กหญิงณัฐณิชา เจนใจ []
19
22965
เด็กหญิงธนพร บุญต๋า []
20
22966
เด็กหญิงธวัลพร กาใจ []
21
22967
เด็กหญิงธัญชนก ทวีสุข []
22
22969
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผลทิพย์ []
23
22970
เด็กหญิงนันทิกา จอมศรีลา []
24
22971
เด็กหญิงปิ่นกมล บัวดี []
25
22972
เด็กหญิงเปรมิกา ไชยยา []
26
22973
เด็กหญิงพรทิพย์ ถาเปียง []
27
22974
เด็กหญิงพอฤทัย อุตเคียน []
28
22975
เด็กหญิงภันทิลา กันทะวงศ์ []
29
22976
เด็กหญิงมาริษา จันทร์ใด []
30
22977
เด็กหญิงรุ่งระวี จุฑารัตน์ []
31
22978
เด็กหญิงวรรณภา สุขกลิ่น []
32
22979
เด็กหญิงวีร์สุดา แก้วกันใจ []
33
22980
เด็กหญิงศิรินภา วุฒิเปียง []
34
22981
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชอบจิต []
35
22982
เด็กหญิงสิริมาศ กันทะสิงห์ []
36
22983
เด็กหญิงสุจินดา สุบาลงาม []
37
22984
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ลักกอก []