นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24243
เด็กชายกมลเทพ อิ่นคำ []
2
24244
เด็กชายกฤษณพงษ์ จำปีเจริญสุข []
3
24246
เด็กชายโชติเจริญ ชาดุ []
4
24247
เด็กชายณัฐดนัย ธรรมปัญญา []
5
24248
เด็กชายณัฐพล หลวงแก้ว []
6
24249
เด็กชายตันติกร ชุ่มใจ []
7
24250
เด็กชายธีรดนย์ ใจติ๊บ []
8
24251
เด็กชายธีรภัทร ไชยวงค์ทอน []
9
24253
เด็กชายนันทวัฒน์ เครือวงค์ []
10
24255
เด็กชายปริญญา คำระมาศ []
11
24256
เด็กชายพงศธร อินมูล []
12
24257
เด็กชายพฤทธ์ รักพงษ์ []
13
24258
เด็กชายภูมินทร์ ถิ่นสอน []
14
24259
เด็กชายภูลิพัฒ อิ่นคำ []
15
24260
เด็กชายภูวนัตถ์ จันธิมา []
16
24261
เด็กชายมงคลชัย ป้องปก []
17
24262
เด็กชายมังกร สุขลอย []
18
24263
เด็กชายอานนท์ ปัญญาแก้ว []
19
24264
เด็กชายวิภูดิส หมื่นไชยะ []
20
24265
เด็กชายศรนารายณ์ เหล็กแปง []
21
24266
เด็กชายสันติพงษ์ เขตรักษา []
22
24270
เด็กหญิงกมลชนก ผางคำ []
23
24271
เด็กหญิงกระหรัต คำปุด []
24
24272
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม []
25
24273
เด็กหญิงกานต์ธิดา ผกานนท์ []
26
24274
เด็กหญิงชยาภรณ์ อิ่นคำ []
27
24275
เด็กหญิงชลลดา คำดวงดี []
28
24276
เด็กหญิงเซ็ก โย ตัน []
29
24277
เด็กหญิงณัฐสุดา คิดดี []
30
24278
เด็กหญิงนริชา ผัดเหวิ้น []
31
24279
เด็กหญิงพิริยากร ขวัญใจ []
32
24280
เด็กหญิงมนัสนันท์ ซาวคำเขต []
33
24281
เด็กหญิงวันวิสา เมืองอำพร []
34
24282
เด็กหญิงอนัญญา ธนู []
35
24283
เด็กหญิงอรทัย จันแดง []
36
24284
เด็กหญิงอาทิตยา สุภาเรือง []
37
24894
เด็กชายศุภธร จิตมะโนวรรณ์ []
38
24907
เด็กชายสวิช ไกลถิ่น []