นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23431
เด็กหญิงพรชิตา หมอป่า []
2
23483
เด็กชายกิตติธัช อิ่นคำ []
3
23484
เด็กชายกิตติพงษ์ สถาน []
4
23485
เด็กชายเกียรติชัย แซ่ย่าง []
5
23486
เด็กชายจารุวัฒน์ ศิริบุญคุณ []
6
23487
เด็กชายจารุวิทย์ ศิริบุญคุณ []
7
23488
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ตื้อคำ []
8
23490
เด็กชายชานน แก้วมหานิล []
9
23492
เด็กชายณรงค์ ลีภิวัฒน์วงศ์ []
10
23494
เด็กชายธนบดี ตินารี []
11
23495
เด็กชายธารทิพย์ทอง วงศ์วุฒิ []
12
23496
เด็กชายธีรภัทร์ ใจยะ []
13
23497
เด็กชายธีรภัทร เมืองสม []
14
23498
เด็กชายพีรพัฒน์ ดุสิตวิลาวัณย์ []
15
23500
เด็กชายภูริชานันท์ จันธิมา []
16
23502
เด็กชายเมธิชัย ดอเลาะ []
17
23503
เด็กชายรณกร แก้วสนิท []
18
23504
เด็กชายศุภชัย หาญป้อ []
19
23506
เด็กชายอนุชา คำทุย []
20
23507
เด็กหญิงกมลชนก ณะพุธ []
21
23508
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บัวผัด []
22
23510
เด็กหญิงดวงดาว หยิบยา []
23
23511
เด็กหญิงธันยมัย สุทธโน []
24
23512
เด็กหญิงธิตา สมนึกตน []
25
23513
เด็กหญิงพรรวษามิ์ มหาวงศนันท์ []
26
23514
เด็กหญิงวรรณารดา จันทร์จ่าง []
27
23515
เด็กหญิงศิริขวัญ ใจวงศ์ []
28
23517
เด็กหญิงสายฝน แซ่ล่อ []
29
23518
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่หาญ []
30
23519
เด็กหญิงสุนาเลีย แซ่ย่าง []
31
23520
เด็กหญิงสุพิชญา บุญชาติ []
32
23521
เด็กหญิงหทัยวรรณ ปอใจ []
33
23522
เด็กหญิงองค์ แซ่ย้า []
34
23523
เด็กหญิงอารียา มะโนวงค์ []
35
23870
เด็กหญิงมยุรา แซ่ว่าง []
36
24881
เด็กชายธนบดี อุทธิยา []
37
24883
เด็กชายทนุเดช แสงจันทร์ []