นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22901
เด็กชายเจษฎากร ยงยืน []
2
22904
เด็กชายชินกฤต ฉายา []
3
22905
เด็กชายฐานพัฒน์ สายใจ []
4
22906
เด็กชายฐิรพงศ์ รักษาภักดี []
5
22908
เด็กชายณัฐวุฒิ ช้างสีทอง []
6
22909
เด็กชายเดชิษฐ์ คำบุญมี []
7
22910
เด็กชายธนาธิป ธิโนชัย []
8
22911
เด็กชายธิติพนธ์ บุญรัตนพฤทธิ์ []
9
22912
เด็กชายธีรเทพ รักญาติ []
10
22913
เด็กชายนัฐนพัตร สมใจ []
11
22914
เด็กชายปฎิภาณ ปัญญาเสริฐ []
12
22917
เด็กชายภูวดล ผัดธิ []
13
22918
เด็กชายรัชชานนท์ เพชราช []
14
22919
เด็กชายวชิรวิทย์ มูลอัง []
15
22920
เด็กชายวรวิทย์ แก้วปา []
16
22921
เด็กชายวิศววิท เชื้อน่วม []
17
22924
เด็กชายสุริยา ศรีหะ []
18
22925
เด็กชายอภิวัฒน์ สุดตา []
19
22927
เด็กหญิงกิติญาดา รัตนะ []
20
22928
เด็กหญิงจิรัชญา ครังยา []
21
22929
เด็กหญิงณัฐริกา ภูวงศ์ []
22
22930
เด็กหญิงณัฐริกา ซาวคำเขต []
23
22932
เด็กหญิงบุญฑริกา เพียงสงวน []
24
22934
เด็กหญิงปรารถนา ศิริผลา []
25
22935
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมมา []
26
22936
เด็กหญิงพิมพิมล สมใจ []
27
22937
เด็กหญิงวิภาวินี อะทะวงศ์ []
28
22938
เด็กหญิงสาวิณี สอนใจ []
29
22939
เด็กหญิงสุรุจิรา มาฟู []
30
22941
เด็กหญิงอภิสรา สุขเจริญ []
31
22942
เด็กหญิงอัญชิสา ปินธุ []
32
23180
เด็กหญิงขวัญชนก สุขจันทร์ []
33
23689
เด็กหญิงจุฑามาศ หมั้นเหมาะ []
34
23761
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉลอม []
35
23771
เด็กชายพงศกร ชมภูพเยาว์ []
36
23775
เด็กหญิงสุวรรณี มะเดื่อ []