นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22858
เด็กชายกวินวิทย์ มูลธิดา []
2
22859
เด็กชายกันตธัต อินรัตน์ []
3
22860
เด็กชายกิตติพงษ์ ป้องนิล []
4
22861
เด็กชายเกรียงศักดิ์ นันตา []
5
22862
เด็กชายจักรพงศ์ อินแปง []
6
22863
เด็กชายชัยณรงค์ วงศ์ฟู []
7
22864
เด็กชายฐากูร ภูนิคม []
8
22866
เด็กชายณัฐพัฒน์ พระสว่าง []
9
22867
เด็กชายณัฐวุฒิ แปงคำ []
10
22868
เด็กชายธาดล สุขคำ []
11
22870
เด็กชายน้ำมนต์ องคะกาศ []
12
22871
เด็กชายปริตร โคตแสง []
13
22872
เด็กชายภาคิน ชลพล []
14
22873
เด็กชายภีรพัฒน์ แก้วมหานิล []
15
22874
เด็กชายมฤคราช ฝั้นตื้อ []
16
22877
เด็กชายเรืองวิทย์ นามนาย []
17
22878
เด็กชายฤชา ทะโล []
18
22881
เด็กชายวีรภัทร แสงศรีจันทร์ []
19
22882
เด็กชายสมปฏิภัทธ์ เมืองอินทร์ []
20
22884
เด็กชายสรวิชญ์ ต๊ะมา []
21
22885
เด็กชายสิทธิชัย ต๊ะผัด []
22
22886
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ภูสอดศรี []
23
22887
เด็กชายสุรเสกข์ ศิริแสน []
24
22888
เด็กหญิงจิรัชญา บูรณสมภพ []
25
22889
เด็กหญิงญาณิศา ไชยวงศ์ทอน []
26
22891
เด็กหญิงณัฐวิภา วงศ์ใหญ่ []
27
22892
เด็กหญิงตริษา ปันนวน []
28
22893
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ไชยลังกา []
29
22894
เด็กหญิงประภัสสร พรมมา []
30
22895
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กองแก้ว []
31
22896
เด็กหญิงภคพร บุญปัญญโรจน์ []
32
22897
เด็กหญิงวชิราภรณ์ หว่อง []
33
22899
เด็กหญิงศุภิสรา มนต์แก้ว []
34
23765
เด็กชายศรชัย ติ๊บเหล็ก []