นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24160
เด็กชายกตัญญู นันตรัตน์ []
2
24161
เด็กชายกฤติพงศ์ อุดมผล []
3
24162
เด็กชายกฤษฎากร ยศคำ []
4
24163
เด็กชายกฤษณพงศ์ ปิจจะ []
5
24164
เด็กชายกันตินัน แซ่เห้อ []
6
24165
เด็กชายกิตติพงษ์ ปันทิพย์ []
7
24167
เด็กชายณภัทร ภูบรรทัต []
8
24168
เด็กชายดรัณภพ นำทุน []
9
24169
เด็กชายธณภัทร มุงเมือง []
10
24170
เด็กชายธนวัฒน์ อ่ำชาวนา []
11
24171
เด็กชายธีรเดช ถานาเรือ []
12
24172
เด็กชายนันทชัย ชันชนะ []
13
24174
เด็กชายบุญฤทธิ์ ไชยมงคล []
14
24175
เด็กชายพีระพล พรมกันดร []
15
24178
เด็กชายมนัสนันท์ สุขสำราญ []
16
24179
เด็กชายวทัญญู ยะคำ []
17
24180
เด็กชายวีรวัฒน์ แสงเมือง []
18
24181
เด็กชายอภิวัฒน์ รัฐวรณ์ []
19
24182
เด็กชายอรรถพล แซ่ฟ้า []
20
24183
เด็กหญิง เกตุสวรรณ ติ๊บปละ []
21
24185
เด็กหญิงกัญชพร ยศคำ []
22
24186
เด็กหญิงจุลาพร มาเยอะ []
23
24187
เด็กหญิงณัฐณิชา กาวิจันทร์ []
24
24188
เด็กหญิงธิดารัตน์ เมืองแก้ว []
25
24189
เด็กหญิงธิดารัตน์ หมื่นคำหล้า []
26
24190
เด็กหญิงพรลภัส ผิดชอบ []
27
24191
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เพชรรินทร์ []
28
24193
เด็กหญิงมุธิตา มั่งผาย []
29
24194
เด็กหญิงวลัยพร แซ่ลี่ []
30
24195
เด็กหญิงวิชญาพร เครือราษฏร์ []
31
24196
เด็กหญิงสุชาดา ศรีสว่าง []
32
24197
เด็กหญิงสุชานันท์ อินคำปา []
33
24198
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธนะน้อย []
34
24199
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย กันทะ []
35
24200
เด็กหญิงอารยา สุจริยา []
36
24336
เด็กหญิงทิตยา แซ่ว้าง []