นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22816
เด็กชายกันตธี อินรัตน์ []
2
22817
เด็กชายกิตตินันท์ เสาร์จันทร์ []
3
22818
เด็กชายคงกะพัน วงศ์วุฒิ []
4
22819
เด็กชายจตุรวัตร พรมคำปา []
5
22820
เด็กชายจิรายุ ทะระมา []
6
22821
เด็กชายชนะฉาย ไกลถิ่น []
7
22824
เด็กชายธนากร ธะนวล []
8
22826
เด็กชายนัฐนัย กุลชะโมรินทร์ []
9
22827
เด็กชายนิรวิทร์ แสนอินทร์ []
10
22828
เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วมหานิล []
11
22829
เด็กชายปรเมษฐ์ ชูจุ้ย []
12
22830
เด็กชายพงศกร ชาติวงษ์ []
13
22831
เด็กชายรชต กาสี []
14
22833
เด็กชายลาภิน วะนารักษ์ []
15
22834
เด็กชายศฤเบศโชค ธรรมชื่น []
16
22836
เด็กชายสิทธิชัย ภูสอดศรี []
17
22838
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีอำคา []
18
22839
เด็กชายอาทิตย์ ศิริพร []
19
22840
เด็กชายอิสรา จินะศรี []
20
22841
เด็กชายอุกฤษฏ์ ทะบุญมา []
21
22843
เด็กหญิงกฤติยาณี กองกวด []
22
22844
เด็กหญิงขวัญชนก เรืองบุญ []
23
22845
เด็กหญิงณัฐชี สาสีเสาร์ []
24
22846
เด็กหญิงนภนันท์ อินต๊ะโน []
25
22847
เด็กหญิงนิภาพร สารน้อย []
26
22848
เด็กหญิงปาณิตา ติ๊บแก้ว []
27
22850
เด็กหญิงปุณฑรี บุญรัตน์ []
28
22851
เด็กหญิงผกามาศ บุญชู []
29
22852
เด็กหญิงพชรพร ไชยมะงั่ว []
30
22853
เด็กหญิงพิยดา แก้วชมแก้ว []
31
22854
เด็กหญิงศิริประภา สุขคล้าย []
32
22855
เด็กหญิงสรณ์สิริ กองอินทร์ []
33
22856
เด็กหญิงอภิญญา ชัยสาลี []
34
22857
เด็กหญิงอภิญญา คำสนิท []