นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23359
เด็กชายกฤษณะ คำวัง []
2
23360
เด็กชายเกียรติภูมิ ยอดแก้ว []
3
23361
เด็กชายจุลพงศ์ เมืองแก่น []
4
23362
เด็กชายฐานพัฒน์ ดีพาชู []
5
23363
เด็กชายฐิติพันธ์ สารพัฒน์ []
6
23364
เด็กชายทิวากร ฐานะ []
7
23365
เด็กชายธนภูมิ หล้าเที่ยง []
8
23366
เด็กชายนราวิชญ์ ไชยวิชิต []
9
23367
เด็กชายภูมินทร์ คุณาเทพ []
10
23368
เด็กชายภูวดล มังคละ []
11
23370
เด็กชายศราวุฒิ กองสอน []
12
23372
เด็กชายสรวิศ กองวงศ์ []
13
23373
เด็กชายสรวิศ เสนสุวรรณ []
14
23375
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ฟักแก้ว []
15
23376
เด็กชายอนิวัตติ์ ช่างเก็บ []
16
23377
เด็กหญิงแกมพลอย เนยสูงเนิน []
17
23379
เด็กหญิงฐิติชญา ด่านกลาง []
18
23380
เด็กหญิงฐิติมา อินต๊ะสาร []
19
23381
เด็กหญิงณัตินี สิงห์ใจ []
20
23382
เด็กหญิงทักษิณา ราชเปียง []
21
23383
เด็กหญิงทิพย์ตะวัน ชื่นเสมอ []
22
23384
เด็กหญิงธีมาพร ปะสาวะถา []
23
23385
เด็กหญิงนิชา ยศใจ []
24
23386
เด็กหญิงนิพพิชฌาน์ เกาะแก้ว []
25
23387
เด็กหญิงบัญฑิตา ไชยบุญเรือง []
26
23388
เด็กหญิงพัชรพร เขื่อนแก้ว []
27
23389
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ วงษ์อามาตย์ []
28
23390
เด็กหญิงปวีณ์นุช อุดเขียว []
29
23391
เด็กหญิงปาริชาติ ใคร่นุ่นภา []
30
23394
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ขัตติยะ []
31
23395
เด็กหญิงพีมนภัส คำมงคล []
32
23396
เด็กหญิงมยุริญ หาญสวัสดิ์วงศ์ []
33
23397
เด็กหญิงวรรณศิริ เรือนคำ []
34
23399
เด็กหญิงสุรินทิพย์ ก๋าคำ []
35
23400
เด็กหญิงอภิชญา แมลงทับ []
36
24880
นายธนภูมิ มหาวงศนันท์ []