นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24118
เด็กชายกฤติธี ลือนันต๊ะ []
2
24119
เด็กชายกฤษฏิ์มงคล กันอินทร์ []
3
24120
เด็กชายกีรติ หมื่นดวง []
4
24121
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพ็ชรไพศักดิ์ []
5
24122
เด็กชายชยานนท์ โพธิ์วิจิตร []
6
24123
เด็กชายณัฏฐพล เงินคำ []
7
24124
เด็กชายณัฐนันท์ โสภา []
8
24125
เด็กชายติณณภพ วงค์ลา []
9
24126
เด็กชายทวีชัย บุญแก้ว []
10
24127
เด็กชายธณภัทร นันใจ []
11
24129
เด็กชายนพรัตน์ กองอินทร์ []
12
24130
เด็กชายนิสิตนัดดา ลือเรือง []
13
24131
เด็กชายพันธุ์ธิช สมคะเน []
14
24132
เด็กชายพีรภัทร ภูพาดทอง []
15
24133
เด็กชายภาคิน คำโคตรสูนย์ []
16
24134
เด็กชายศุภณัฐ คำชื่น []
17
24135
เด็กชายศุภวิชญ์ คำเงิน []
18
24136
เด็กชายสืบศักดิ์ วานิชมหาศักดิ์ []
19
24139
เด็กหญิงกนกพร อินสาม []
20
24140
เด็กหญิงกาญจนานุช สีใจมา []
21
24141
เด็กหญิงจุฑามณี หินคง []
22
24142
เด็กหญิงชญานิน หินนก []
23
24143
เด็กหญิงฐิตา บุญเจิง []
24
24144
เด็กหญิงณรินทร์ธร สรรพสุข []
25
24145
เด็กหญิงดารุณี พลเสนา []
26
24146
เด็กหญิงธนาพร ไชยปัญญา []
27
24147
เด็กหญิงธัญชนก จันทิมา []
28
24149
เด็กหญิงปานระพี สิงห์แก้ว []
29
24150
เด็กหญิงปาริฉัตร แจ้งสว่าง []
30
24152
เด็กหญิงพลอยวรินทร์ กองอินทร์ []
31
24153
เด็กหญิงพิชญา ใจใหญ่ []
32
24154
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ []
33
24155
เด็กหญิงรุ่งนภา สิ่งของ []
34
24156
เด็กหญิงลำพึง แผ่นเปียง []
35
24157
เด็กหญิงวณิชยา ดวงดี []
36
24158
เด็กหญิงวรรณนภา มาพวง []
37
24159
เด็กหญิงอัญธิสา ใจวัง []
38
24335
เด็กหญิงจิรัชญา ปงใจ []
39
24505
เด็กหญิงนิน่า คอพแลนด์ []