นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22774
เด็กชายกรกฎ ขรรค์ชัย []
2
22775
เด็กชายกวิราช กองสอน []
3
22776
เด็กชายขจรศักดิ์ เรือนพิบูลย์ []
4
22777
เด็กชายณัฐดนัย สูงห้างหว้า []
5
22778
เด็กชายณัฐวัตร ยอดภิยะ []
6
22779
เด็กชายตันติกร สิ่งของ []
7
22780
เด็กชายนวพล สมชอบ []
8
22781
เด็กชายนวพล ลำมะศักดิ์ []
9
22783
เด็กชายปสุตา ทิวาพัฒน์ []
10
22787
เด็กชายรัฐศาสตร์ รักเมือง []
11
22788
เด็กชายรัตนศักดิ์ กาวีละ []
12
22789
เด็กชายวรากานต์ ณ น่าน []
13
22790
เด็กชายวีรพงษ์ เขื่อนเพชร []
14
22791
เด็กชายศุภณัฐ แก้วรากมุข []
15
22792
เด็กชายสรัช พลเสน []
16
22793
เด็กชายสิรวิชญ์ ปอใจ []
17
22794
เด็กชายสุภกรณ์ แซ่เบ๊ []
18
22797
เด็กชายอิทธิรักษ์ ถิ่นจอม []
19
22798
เด็กหญิงกุลธิดา ท้าวภูธร []
20
22799
เด็กหญิงเกตุมณี พุทธมี []
21
22800
เด็กหญิงเขมจิรา เจริญราช []
22
22801
เด็กหญิงจุฬารัตน์ คนเก่ง []
23
22802
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ รวดเร็ว []
24
22803
เด็กหญิงณัฐวดี คำเหลือง []
25
22804
เด็กหญิงดาราญาณา เชื้อเมืองพาน []
26
22805
เด็กหญิงธนัชญา สุภารัตน์ []
27
22806
เด็กหญิงธัญญรักษ์ เขื่อนเก้า []
28
22808
เด็กหญิงนภัสนันท์ โป่งคำ []
29
22809
เด็กหญิงนุชจรี เชยบาล []
30
22810
เด็กหญิงปิยมาศ ค้าแก้ว []
31
22811
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วมะโน []
32
22812
เด็กหญิงรัชนีกร ศรีใจมา []
33
22813
เด็กชายสหฉัตร วรรณศรี []
34
22815
เด็กหญิงอมาวสี เทพสุทธิ์ []
35
22916
เด็กหญิงวัลภา มโนเรือง []
36
23770
นายจรณินทร์ ลือเลิศ []