นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24076
เด็กชายกีรติ กำเนิดสูง []
2
24077
เด็กชายขจร แก้วกอง []
3
24078
เด็กชายคุณพัฒน์ สาริวงศ์ []
4
24079
เด็กชายจิรนันท์ ไชยคำ []
5
24082
เด็กชายนันทวัฒน์ กุมใจ []
6
24083
เด็กชายพงศ์พิชชา ชมเชย []
7
24084
เด็กชายพลกฤษณ์ อุดง []
8
24085
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญธิสาร []
9
24086
เด็กชายภวัต กันทะศรี []
10
24087
เด็กชายภูสิทธิ์ ใจวังโลก []
11
24088
เด็กชายระพีภัทร จินาอ้าย []
12
24090
เด็กชายศุภกร แปงด้วง []
13
24091
เด็กชายสหชัย ธิโนชัย []
14
24092
เด็กชายเอกสิทธิ์ พงษ์วาล []
15
24093
เด็กหญิงกนกพร ใจเขียน []
16
24094
เด็กหญิงกัญญาพัชร พิชัย []
17
24095
เด็กหญิงกัญญาพัชร ราชเมืองมูล []
18
24096
เด็กหญิงกาญจนานุช สุระรินทร์ []
19
24097
เด็กหญิงคณิตศร ธะนะหมอก []
20
24099
เด็กหญิงจินตนา พิมพ์หอม []
21
24100
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปัญญายม []
22
24101
เด็กหญิงโชติกา ปักกาโล []
23
24102
เด็กหญิงสุทราทิพย์ บัวติ๊บ []
24
24103
เด็กหญิงตวงทรัพย์ บุญแจ้ง []
25
24104
เด็กหญิงธิดารัตน์ อาริยะ []
26
24107
เด็กหญิงบงกช บุตรเนียม []
27
24109
เด็กหญิงแพรพิไล ใจใหญ่ []
28
24110
เด็กหญิงรินรณี ปงอ้อคำ []
29
24111
เด็กหญิงวชิโรทัย ไชยถา []
30
24112
เด็กหญิงสุนิสา โมโป๊ะ []
31
24113
เด็กหญิงสุพรรณิษา ยอดปิยะ []
32
24114
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุญเรืองฤทธิ์ []
33
24115
เด็กหญิงอภิญญา บุญยืน []
34
24116
เด็กหญิงอรุโณทัย สกุลเขียว []
35
24117
เด็กหญิงอักษราภัค แสนคำ []
36
24479
เด็กหญิงพัทธนันท์ ทิมาใจ []
37
24882
เด็กหญิงกานต์ธิดา ภูบรรทัด []