นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22732
เด็กชายกมลฉัตร หลักคำ []
2
22733
เด็กชายกษิดิศ ศรีสุภาลัย []
3
22734
เด็กชายกิตตินันท์ ชาติคง []
4
22735
เด็กชายจิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว []
5
22736
เด็กชายจุลจักร นันใจ []
6
22737
เด็กชายชัยรัตน์ สิทธิราช []
7
22738
เด็กชายชินภัทร ระวังการ []
8
22739
เด็กชายณัฐพนธ์ หล้าเป็ง []
9
22740
เด็กชายศิวกร สิ่งของ []
10
22741
เด็กชายทรงพล วงษาสนธิ์ []
11
22743
เด็กชายธนนันท์ พันธ์ทอง []
12
22744
เด็กชายธิติพนธ์ กุณาพรม []
13
22745
เด็กชายธีรณินทร์ นันท์โภคินวงษ์ []
14
22747
เด็กชายภรัณยู บุญส่ง []
15
22748
เด็กชายภัทรลดา ยศไกร []
16
22749
เด็กชายภาคภูมิ แก้วเทพ []
17
22750
เด็กชายภาณุกฤช ขันไชย []
18
22752
เด็กชายภูรินท์ ไชยคำ []
19
22753
เด็กชายยศวริศ มีสุข []
20
22755
เด็กชายศาสวัฒน์ ช่างเหลา []
21
22757
เด็กชายอนุพงศ์ ข่ายทอง []
22
22758
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ไชยถา []
23
22759
เด็กหญิงกัณฐิกา แจ่มกระจ่าง []
24
22761
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สอนแก้ว []
25
22762
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อาจนนลา []
26
22763
เด็กหญิงปานวาด ชมบุตรศรี []
27
22764
เด็กชายพีรวุฒิ หล่อพิเชียร []
28
22766
เด็กหญิงวันวิสาข์ วงค์ภู []
29
22767
เด็กหญิงศติกานต์ แสนเขื่อน []
30
22768
เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์ใหญ่ []
31
22769
เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีวังคำ []
32
22770
เด็กหญิงสุธีธิดา ไกลถิ่น []
33
22771
เด็กหญิงสุภาพร นามะวงค์ []
34
22772
เด็กหญิงสุภาวรรณ ช่างปัด []
35
22773
เด็กหญิงอนัญญา เป็กธนู []
36
23084
เด็กหญิงอทิติยา ตาหล้า []
37
23190
เด็กหญิงสุวรรณภา จันปุก []
38
24337
เด็กหญิงสุพรรษา สายสุข []