นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24388
เด็กหญิงพุทธิชา อัมพรทัศน์ []
2
24626
เด็กชายกิตติพิชญ์ อุทธิยา []
3
24627
เด็กชายชัชชัย สมแก้ว []
4
24628
เด็กชายติรายุทธ ก๋าใจ []
5
24629
เด็กชายธราเทพ อยู่สุข []
6
24630
เด็กชายธีรภัทร ลิไธสงค์ []
7
24631
เด็กชายธีรศักดิ์ ขัติยสาร []
8
24632
เด็กชายนครินทร์ คำราช []
9
24634
เด็กชายนพเกล้า สาระวรรณ์ []
10
24635
เด็กชายปฎิภาณ ไชยชนะ []
11
24636
เด็กชายปิลันธสุทธิ์ วรการีรัตน์ []
12
24637
เด็กชายพีรวิชญ์ อินทร์ใจ []
13
24638
เด็กชายภูบดินทร์ เขื่อนศิริ []
14
24639
เด็กชายวัณณวรรธ์ รักคำ []
15
24640
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ณะลำพูน []
16
24641
เด็กหญิงกาญจนา โลกคำลือ []
17
24642
เด็กหญิงเก็จมณี ธรรมเสน []
18
24643
เด็กหญิงจารุนิภา รู้ครอง []
19
24644
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์จิตร []
20
24645
เด็กหญิงชญานิษฐ์ เมืองมูล []
21
24647
เด็กหญิงณัฐณิชา อนุภาพ []
22
24648
เด็กหญิงนภกานต์ กันกูล []
23
24649
เด็กหญิงนฤตปรียา วงศ์ใหญ่ []
24
24650
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีประยูร []
25
24651
เด็กหญิงปาลิตา เขียวลา []
26
24652
เด็กหญิงเปรมสิณีย์ ใจมั่น []
27
24653
เด็กหญิงไปรยา ชูสุวรรณ []
28
24654
เด็กหญิงไปรยา มังคะละ []
29
24655
เด็กหญิงพรรพษา โมลี []
30
24656
เด็กหญิงพัฑฒิดา แก้วหน่อ []
31
24657
เด็กหญิงพิมพ์ผกา กองแก้ว []
32
24658
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชุมภุ []
33
24659
เด็กหญิงมันทนา นนทศิลป์ []
34
24660
เด็กหญิงโยธิตา จุใจ []
35
24661
เด็กหญิงลักษิกา ทาบุญ []
36
24662
เด็กหญิงวรัชยา น้อยทะรงค์ []
37
24663
เด็กหญิงสุชานันท์ สงวนแพง []
38
24664
เด็กหญิงสุปรียา ยายะ []
39
24665
เด็กหญิงอรนภา ใจแปง []
40
24891
เด็กหญิงจิรทิปต์ ผิวขาว []
41
24893
เด็กญิงรุจิราภา แสนเขื่อน []