นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23318
เด็กชายเฉลิมพร ทะทา []
2
23319
เด็กชายชัชวาล สารคำ []
3
23320
เด็กชายณภัทร ทิพย์อินทร์ []
4
23321
เด็กชายธัชนินทร์ พงษ์ธนานุวัฒน์ []
5
23323
เด็กชายปิยราช เคหัง []
6
23325
เด็กชายภูริพัฒน์ ภูกองชัย []
7
23326
เด็กชายภูวนัตถ์ รักยา []
8
23329
เด็กชายวุฒิชัย อินต๊ะวิกุล []
9
23330
เด็กชายศิวะศิลป์ คงวารี []
10
23331
เด็กชายสุวิจักขณ์ วัฒนาผาติ []
11
23332
เด็กชายอลงกรณ์ บุตรงาม []
12
23333
เด็กชายอานนท์ ศรีมูล []
13
23334
เด็กหญิงกันย์สินี อิ่นคำ []
14
23335
เด็กหญิงจิราพร ใจคำแปง []
15
23336
เด็กหญิงจุฑามาศ อำนาจสาร []
16
23337
เด็กหญิงชลลดา อัธนะ []
17
23338
เด็กหญิงชิดชนก ธรรมวงค์ []
18
23339
เด็กหญิงณัฐณิดา นาเมืองรักษ์ []
19
23340
เด็กหญิงณัฐธิดา อินตีะสาร []
20
23341
เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์ภักดิ์ []
21
23342
เด็กหญิงบุญทริการ์ กันแก้ว []
22
23344
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โยธา []
23
23345
เด็กหญิงปาฑิตา สาริวงค์ []
24
23346
เด็กหญิงพรรณทิวา มาศดำ []
25
23347
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ยอดเรือน []
26
23348
เด็กหญิงภัศรา ชัดชรัตน์ []
27
23349
เด็กหญิงมาลินี อิ่มเอิบ []
28
23351
เด็กหญิงลลิตา ป๊อกถา []
29
23353
เด็กหญิงศิริกานดา วิชาดี []
30
23354
เด็กหญิงสรัลลักษณ์ พัววงศ์ตระกูล []
31
23355
เด็กหญิงสุชัญญา บุญมา []
32
23356
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ปัญญา []
33
23357
เด็กหญิงสุภัสสร ใจดี []
34
23358
เด็กหญิงอภิสรา เชิงดอย []
35
24128
เด็กหญิงเมธาพร รุ้งดี []
36
24349
เด็กหญิงเพชรดา กายะชาติ []