นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23276
เด็กชายชัยวิวัฒย์ พลัดเกตุ []
2
23277
เด็กชายชาติชโยดม บุตรพรหม []
3
23278
เด็กชายณัฐวัฒน์ ลาบุตรดี []
4
23279
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยดี []
5
23280
เด็กชายธนกร สุทธิประทีป []
6
23281
เด็กชายธนกฤต น้อยทะรงค์ []
7
23282
เด็กชายนครินทร์ ใจซื่อ []
8
23283
เด็กชายนนธศิกร แก้วมะโน []
9
23284
เด็กชายปฏิภาณ รัตนะ []
10
23285
เด็กชายปภากานต์ ไม้ฉำฉา []
11
23286
เด็กชายศุภกร กาญจนวิกัย []
12
23287
เด็กชายสราวุฒิ อุ่นหล้า []
13
23288
เด็กชายสุรษิณ อินปั๋น []
14
23289
เด็กหญิงกฤติยานันท์ กันปลา []
15
23290
เด็กหญิงกุลณัฐ การเก็บ []
16
23291
เด็กหญิงจริญญา จันทร์สอน []
17
23292
เด็กหญิงชฏาภรณ์ คจสิน []
18
23293
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ณ เมืองนิล []
19
23294
เด็กหญิงทัศวรรณ เวียนรอบ []
20
23295
เด็กหญิงทิตติยา เป็กธนู []
21
23296
เด็กหญิงทิพวรรณ มาศดำ []
22
23297
เด็กหญิงธนัชญา รูปกลม []
23
23298
เด็กหญิงธัญชนก กองสุข []
24
23299
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จินะสี []
25
23300
เด็กหญิงธันย์ชนก จันต๊ะภา []
26
23301
เด็กหญิงนันทิตา หน่อคำหล้า []
27
23302
เด็กหญิงนิศารัตน์ จันทร์เป็ง []
28
23303
เด็กหญิงปทิตตา โชติบุญ []
29
23304
เด็กหญิงปานชนก ทนงแผลง []
30
23305
เด็กหญิงปิยะปริชญา น้อยก้อม []
31
23306
เด็กหญิงผกามาศ ปันคำ []
32
23307
เด็กหญิงพรพรรษา นะใจ []
33
23308
เด็กหญิงพัชราวรินทร์ กองมงคล []
34
23309
เด็กหญิงมยุรี สีเดช []
35
23310
เด็กหญิงเมธาวี บุตรพรม []
36
23311
เด็กหญิงรชยา อันไกลฤทธิ์ []
37
23312
เด็กหญิงวรัญยา ก้อนราช []
38
23313
เด็กหญิงวศินี แสนเขื่อน []
39
23314
เด็กหญิงนภัสสร เตชะอ้าย []
40
23315
เด็กหญิงสุภัชชา สุนันต๊ะ []
41
23316
เด็กหญิงอินทุอร ตาลำ []