นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24035
เด็กชายกรวิชญ์ อินต๊ะวิกุล []
2
24036
เด็กชายกิตติกร อยู่ดี []
3
24037
เด็กชายจตุรวิทย์ กาวิโล []
4
24038
เด็กชายจิรัฐติพล หมอป่า []
5
24039
เด็กชายจุฬารุ่ง วงศ์วุฒิ []
6
24040
เด็กชายเจตนิพิฐ แสนธิ []
7
24042
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ใจตรอง []
8
24043
เด็กชายธณภัทร พรมมา []
9
24045
เด็กชายนาวิน ทำทาน []
10
24046
เด็กชายพชรกฤษณ์ วิริยะ []
11
24047
เด็กชายพิชญุตม์ การช่างทำ []
12
24048
เด็กชายเมธิชัย ฟุจันทร์ []
13
24050
เด็กชายศุภกร ปิจจะ []
14
24051
เด็กชายอัศวเทพ หมอกเหมย []
15
24052
เด็กชายอินทุกร คำภักดี []
16
24053
เด็กหญิงกชกร คำลือ []
17
24054
เด็กหญิงกมลวรรณ สายใจ []
18
24056
เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย []
19
24057
เด็กหญิงชีรญา ติยะบุตร []
20
24058
เด็กหญิงณัฐชญาฏา กองแก้ว []
21
24059
เด็กหญิงเตือนตา ปันนิตมัย []
22
24060
เด็กหญิงธนพร แซ่ซิ้ม []
23
24061
เด็กหญิงธนารีย์ เพิ่มสิน []
24
24062
เด็กหญิงน้ำฝน ใฝเครือ []
25
24064
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ทับทิมหล้า []
26
24065
เด็กหญิงปิ่นธิดา ธนูสา []
27
24066
เด็กหญิงพัชรัตน์ ใจผ่อง []
28
24067
เด็กหญิงพัทริยาภรณ์ หล่อพิเชียร []
29
24069
เด็กหญิงพิมพ์นิภา วีระแสง []
30
24070
เด็กหญิงภคพร มูลคำ []
31
24071
เด็กหญิงภัคจิรา สุขศรี []
32
24072
เด็กหญิงภูณิศา ใจชุ่ม []
33
24073
เด็กหญิงวรัญญา ต๊ะนาม []
34
24074
เด็กหญิงศศิชา แสนเขื่อน []
35
24075
เด็กหญิงศิรินารี อุ่นคำ []
36
24108
เด็กหญิงพิมพ์พาดา ตันติ๊บ []
37
24348
เด็กชายพงศ์ระพี สารธิมา []