นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22690
เด็กชายจารุกิตต์ เครือเถาว์ []
2
22691
เด็กชายเจตนิพัทธิ์ จันต๊ะขัติ []
3
22692
เด็กชายเจษฏา ปัญญาสอน []
4
22693
เด็กชายชยุต ปลายหาญ []
5
22694
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์กอง []
6
22695
เด็กชายธนสิน ประดับ []
7
22696
เด็กชายธีรภัทร์ แผ่นเบื้อง []
8
22697
เด็กชายปฏิภาณ ผาบปิจวงศ์ []
9
22698
เด็กชายพงศกร แก้งหน่อ []
10
22699
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์วุฒิ []
11
22700
เด็กชายภัทรพล ผาบพิชวงศ์ []
12
22701
เด็กชายวรพล จำปาวัน []
13
22702
เด็กชายวีรภัทร ไชยะ []
14
22703
เด็กชายสัตจากาศ ภิวงศ์ []
15
22704
เด็กชายอักษรศาสตร์ ก่ำจา []
16
22705
เด็กหญิงกชกร ประวัง []
17
22706
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ ยองเพชร []
18
22707
เด็กหญิงกัลยกร จินณรักษ์ []
19
22708
เด็กหญิงเกษสุดา ปงเมฆ []
20
22709
เด็กหญิงขวัญจิรา ตันรักษา []
21
22710
เด็กหญิงคนัมพร จนใจ []
22
22712
เด็กหญิงฐายิกา ไม้ฉำฉา []
23
22713
เด็กหญิงธัญชนก กาใจ []
24
22714
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ []
25
22715
เด็กหญิงธัณพิสิฐ จัทร์แดง []
26
22716
เด็กหญิงนภัสสร วงศ์ใหญ่ []
27
22717
เด็กหญิงนิยดา ทิพโคต []
28
22719
เด็กหญิงพรรษา คุสินธ์ []
29
22720
เด็กหญิงพาพิมล หลวงแก้ว []
30
22721
เด็กหญิงมัณฑณากาญจน์ แสงแก้ว []
31
22722
เด็กหญิงเมธีรา พิมพ์โพชา []
32
22723
เด็กหญิงรพีภัทร จันหล้า []
33
22724
เด็กหญิงรินนภา วงศ์ประยูร []
34
22725
เด็กหญิงศรัญญา กันอินทร์ []
35
22726
เด็กหญิงศุภนุช ศิริรักษ์ []
36
22727
เด็กหญิงสิรินดา ขันสล่า []
37
22728
เด็กหญิงสิรินธร รักประชา []
38
22729
เด็กหญิงสุพัตรา แสงภูเขียว []
39
22730
เด็กหญิงอภิลักขิตกาล ภูมิพัฒน์ []
40
22731
เด็กหญิงอัญญาดา พรมบัว []