นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22726
เด็กหญิงศุภนุช ศิริรักษ์ []
2
23276
เด็กชายชัยวิวัฒย์ พลัดเกตุ []
3
23277
เด็กชายชาติชโยดม บุตรพรหม []
4
23278
เด็กชายณัฐวัฒน์ ลาบุตรดี []
5
23279
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยดี []
6
23280
เด็กชายธนกร สุทธิประทีป []
7
23281
เด็กชายธนกฤต น้อยทะรงค์ []
8
23282
เด็กชายนครินทร์ ใจซื่อ []
9
23283
เด็กชายนนธศิกร แก้วมะโน []
10
23284
เด็กชายปฏิภาณ รัตนะ []
11
23285
เด็กชายปภากานต์ ไม้ฉำฉา []
12
23286
เด็กชายศุภกร กาญจนวิกัย []
13
23287
เด็กชายสราวุฒิ อุ่นหล้า []
14
23288
เด็กชายสุรษิณ อินปั๋น []
15
23289
เด็กหญิงกฤติยานันท์ กันปลา []
16
23290
เด็กหญิงกุลณัฐ การเก็บ []
17
23291
เด็กหญิงจริญญา จันทร์สอน []
18
23292
เด็กหญิงชฏาภรณ์ คจสิน []
19
23293
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ณ เมืองนิล []
20
23294
เด็กหญิงทัศวรรณ เวียนรอบ []
21
23295
เด็กหญิงทิตติยา เป็กธนู []
22
23296
เด็กหญิงทิพวรรณ มาศดำ []
23
23297
เด็กหญิงธนัชญา รูปกลม []
24
23298
เด็กหญิงธัญชนก กองสุข []
25
23299
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จินะสี []
26
23300
เด็กหญิงธันย์ชนก จันต๊ะภา []
27
23301
เด็กหญิงนันทิตา หน่อคำหล้า []
28
23302
เด็กหญิงนิศารัตน์ จันทร์เป็ง []
29
23303
เด็กหญิงปทิตตา โชติบุญ []
30
23304
เด็กหญิงปานชนก ทนงแผลง []
31
23305
เด็กหญิงปิยะปริชญา น้อยก้อม []
32
23306
เด็กหญิงผกามาศ ปันคำ []
33
23307
เด็กหญิงพรพรรษา นะใจ []
34
23308
เด็กหญิงพัชราวรินทร์ กองมงคล []
35
23309
เด็กหญิงมยุรี สีเดช []
36
23310
เด็กหญิงเมธาวี บุตรพรม []
37
23311
เด็กหญิงรชยา อันไกลฤทธิ์ []
38
23312
เด็กหญิงวรัญยา ก้อนราช []
39
23313
เด็กหญิงวศินี แสนเขื่อน []
40
23314
เด็กหญิงนภัสสร เตชะอ้าย []
41
23315
เด็กหญิงสุภัชชา สุนันต๊ะ []
42
23316
เด็กหญิงอินทุอร ตาลำ []