นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22648
เด็กชายกฤชกร เกตนิ่ม []
2
22649
เด็กชายชัชนันท์ อินหลง []
3
22650
เด็กชายชิษณุพงศ์ วงศ์วาท []
4
22651
เด็กชายโชคทวี แก่นท้าว []
5
22654
เด็กชายทรงพล กองอินทร์ []
6
22655
เด็กชายเทียนมงคล ศรีนวล []
7
22656
เด็กชายธนวัฒน์ บุญยงค์รัตน์ []
8
22657
เด็กชายประทาน วงศ์เวียน []
9
22658
เด็กชายพงษ์เพชร ชินคำ []
10
22659
เด็กชายภาคภูมิ ไชยพันธ์ []
11
22660
เด็กชายภาณุพงศ์ ธนะมงคล []
12
22661
เด็กชายวรเมธ ชื่นใจ []
13
22662
เด็กชายวีระศักดิ์ ช่างปัด []
14
22663
เด็กชายอนันดา ปละติ []
15
22664
เด็กชายอรรถพล ต๊ะโย []
16
22665
เด็กหญิงกรวิภา อินทรีย์ []
17
22666
เด็กหญิงกัลยากร ขันธะรัก []
18
22667
เด็กหญิงกีรติกา อโนราช []
19
22668
เด็กหญิงจันทมณี แซ่กือ []
20
22669
เด็กหญิงจุไรรัตน์ แก้วประภา []
21
22671
เด็กหญิงณัฐพร เกษรจำปา []
22
22672
เด็กหญิงณัฐวดี เป็กธนู []
23
22673
เด็กหญิงธนารีย์ ทำปูน []
24
22674
เด็กหญิงธัญชนก สมฤทธิ์ []
25
22675
เด็กหญิงนิธิยา ตัน []
26
22676
เด็กหญิงนุสบา บุญลือ []
27
22677
เด็กหญิงบุษบา ยุยรัมย์ []
28
22678
เด็กหญิงปพรชนก โทไข่ษร []
29
22679
เด็กหญิงประดับพร พรหมเสน []
30
22680
เด็กหญิงปวัณรัตน์ อุปการคำ []
31
22682
เด็กหญิงพลอยรุ้งฟ้า เมืองแก้ว []
32
22683
เด็กหญิงพิรญาณ์ แก้วกาวี []
33
22684
เด็กหญิงพีระญา เจริญสุข []
34
22685
เด็กหญิงวนัญญา วรรณสาร []
35
22687
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ วงศ์แก้ว []
36
22688
เด็กหญิงสายสุวรรณ มาลัย []
37
22689
เด็กหญิงสุดารัตน์ เนตรนี []
38
23878
เด็กหญิงกฤติกานต์ แสนมงคล []
39
24333
เด็กชายกิตติ บุญยรัตน์ []