นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23233
เด็กชายกายสิทธิ์ ค้าอานม้า []
2
23234
เด็กชายจิรายุ อุทธิยา []
3
23235
เด็กชายชยานันต์ ต๊ะน้อย []
4
23236
เด็กชายชยานันท์ เสนาธรรม []
5
23238
เด็กชายธีระภัทร แสนธิ []
6
23240
เด็กชายพงศ์กร กาใจ []
7
23241
เด็กชายพีรพงษ์ ฟังเร็ว []
8
23242
เด็กชายภูวมินทร์ ประวัง []
9
23243
เด็กชายวรพงษ์ ดิษฐ์หร่าย []
10
23244
เด็กชายศรัณย์ มีศรี []
11
23245
เด็กชายศิปกรณ์ โนวงษ์ []
12
23246
เด็กชายสิทธิเดช ไกลถิ่น []
13
23247
เด็กชายอดิศร หลวงแก้ว []
14
23248
เด็กหญิงกัลยา แซ่ลี []
15
23249
เด็กหญิงณัฐธิดา แปงคำ []
16
23250
เด็กหญิงทรรศพร สุทธิเดช []
17
23251
เด็กหญิงเทียนทิพย์ ศรีนวล []
18
23252
เด็กหญิงบัญฑิตา อินเทียมใจ []
19
23253
เด็กหญิงปภาณิน สีเคน []
20
23254
เด็กหญิงปานระวี อุทธิยา []
21
23255
เด็กหญิงปิยมาศ ณ เชียงใหม่ []
22
23256
เด็กหญิงพรนัชชา ทนก่ำ []
23
23257
เด็กหญิงพิชิตา เครือจันทร์ []
24
23258
เด็กหญิงพิมญาดา กุมาระ []
25
23259
เด็กหญิงพิไรวรรณ อินทร์อุ่นโชติ []
26
23260
เด็กหญิงภัทราพร อินถา []
27
23261
เด็กหญิงภาสินี ศิริทรัพย์ []
28
23262
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุนันต๊ะ []
29
23263
เด็กหญิงเมธาวี แก้วดามเรือน []
30
23264
เด็กหญิงวรพิชชา ยองเพชร []
31
23265
เด็กหญิงวรรณวรา บุญนาค []
32
23266
เด็กหญิงศวิตา ทะทา []
33
23267
เด็กหญิงศศิกานต์ ขอพบสุข []
34
23268
เด็กหญิงศศิวรรณ ณะรินทร์ []
35
23269
เด็กหญิงศิริพร จันทะมงคล []
36
23270
เด็กหญิงสุปาณี แปลงไทยวงค์ []
37
23271
เด็กหญิงสุพรรณี จันต๊ะ []
38
23272
เด็กหญิงสุภัชญา ภูฉลาด []
39
23273
เด็กหญิงสุวพิชญ์ เขียวสด []
40
23274
เด็กหญิงเอริกา นรรัตน์ []
41
23674
เด็กหญิงอาทิตยา แก้วน้อย []
42
24343
เด็กชายจักรรินทร์ บัวติ๊บ []