นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  12
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20370
เด็กหญิงศศิกานต์ สมแก้ว []
2
22623
เด็กหญิงจินตวรรณ เรืองนาราบ []
3
22746
เด็กชายพชรพล ซื่อใส []
4
22756
เด็กชายสุริยา ขันทะพล []
5
22875
เด็กชายรณกฤต วงศ์วุฒิ []
6
22931
เด็กหญิงณัฐวดี ธรรมสาร []
7
23066
เด็กชายจารุศิลป์ ถินคุณากร []
8
23067
เด็กชายธนกัญจน์ ชาญวัฒนกิจ []
9
23068
เด็กชายธนภัทร พิมพ์เหล็ก []
10
23069
เด็กหญิงนันทกา ทิศพรม []
11
23072
เด็กชายวรากร อักษรดิษฐ์ []
12
23073
เด็กชายศรัณย์ เวียงเงิน []
13
23074
เด็กหญิงกัญญาศิริ สุขสำราญ []
14
23075
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์ลา []
15
23076
เด็กหญิงธนัทฌาพร มารมย์ []
16
23077
เด็กหญิงธนาภรณ์ พิทักษ์วรกิจ []
17
23078
เด็กหญิงน้ำฟ้า ยอดปา []
18
23079
เด็กหญิงปิยากร ระหงพนาดร []
19
23080
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สนิทการ []
20
23081
เด็กหญิงภัทรศยา แก้วมูล []
21
23082
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุขศรี []
22
23083
เด็กหญิงรวิภา ธำรงภัทรนันท์ []