นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  12
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23374
เด็กชายสรวิศ แสนยศ []
2
23411
เด็กชายนราวิชญ์ น้อมนบ []
3
23648
เด็กชายณรงค์ชัย เชิงดอย []
4
23649
เด็กชายทิวากร แก้วมาลา []
5
23650
เด็กชายเทพทัต สาระทะ []
6
23651
เด็กชายธนวัฒน์ การัตน์ []
7
23652
เด็กชายนวพล อินสาร []
8
23653
เด็กชายภูบดินทร์ พูลพิพิศ []
9
23654
เด็กหญิงเกวรินทร์ เขื่อนศิริ []
10
23655
เด็กหญิงจิลลี่แอนน์ ยองเพชร []
11
23656
เด็กชายชัยวัฒน์ แสงสุวรรณ []
12
23657
เด็กหญิงณัชชา ราณะเรศ []
13
23658
เด็กหญิงณัฏฐิกา ดอนดาภัย []
14
23659
เด็กหญิงณัฐชุตา ชัยชนะ []
15
23660
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วกันทะ []
16
23661
เด็กหญิงนัชชา มังคะละ []
17
23663
เด็กหญิงนิชานันท์ หว่อง []
18
23664
เด็กหญิงบงกช ปละใจ []
19
23665
เด็กหญิงเบญจารัตน์ ปัญญานนท์ []
20
23666
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ โล่ห์ตระกูล []
21
23667
เด็กหญิงภัคจิรา วงค์ลังกา []
22
23668
เด็กหญิงรินรดา ยาวิชัย []
23
23669
เด็กหญิงรินลณี เตมีศักดิ์ []
24
23670
เด็กหญิงลลิตวดี ผาสิงห์ []
25
23671
เด็กหญิงศิริกานต์ ศรีษะธร []
26
23672
เด็กหญิงสุนันทา ธนะวดี []
27
23673
เด็กหญิงอรัชพร ธนะวงศ์ []
28
24885
เด็กหญิงวารีภูมิ ตันรักษา []