นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  11
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23026
เด็กชายจักรภัทร ตาสอน []
2
23027
เด็กชายจักริน มะทะนิน []
3
23028
เด็กชายเจษฎาพร สอนแก้ว []
4
23029
เด็กชายณภัทร จันทร์ฟ้าเลื่อม []
5
23030
เด็กชายณัฐกรณ์ เจียรวรชัย []
6
23032
เด็กชายธนภัทร สิงห์อ้าย []
7
23033
เด็กชายนาราวัสส์ คำพุธ []
8
23034
เด็กชายปัญจพล มูลพร้อม []
9
23035
เด็กชายพงศกร ทองยา []
10
23036
เด็กชายพีรัช ชุ่มแก้ว []
11
23037
เด็กชายภูวดล หมอป่า []
12
23038
เด็กหญิงกมลวรรณ แก้ววัน []
13
23039
เด็กหญิงกุลธิดา สุเมธาลังการ []
14
23040
เด็กหญิงเขมิกา แก่นหล้า []
15
23041
เด็กหญิงจิราพรรณ นามราช []
16
23042
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ แคลปป์ []
17
23044
เด็กชายตรีภพ สุดจิตร์สมโภชน์ []
18
23045
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยปัญญา []
19
23046
เด็กหญิงณัฐวรา ลิชัยมูล []
20
23047
เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ราชเมืองมูล []
21
23048
เด็กหญิงนัชชา หน่อสุวรรณ []
22
23049
เด็กหญิงนัทธ์หทัย อภิพรภูริพัฒน์ []
23
23050
เด็กหญิงนันท์นภัส ทำของดี []
24
23051
เด็กหญิงนันทนัท ชุ่มใจ []
25
23052
เด็กหญิงเบญญาภา ของงาม []
26
23053
เด็กหญิงปาริชาติ กาวิโล []
27
23054
เด็กหญิงปิยฉัตร ชาติงูเหลือม []
28
23055
เด็กหญิงพิมพกานต์ จันทาพูน []
29
23056
เด็กหญิงแพรวา อักษรดิษฐ์ []
30
23057
เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วมาลา []
31
23058
เด็กหญิงมลธิชา ปันวัง []
32
23059
เด็กหญิงลิลฎา กองอินทร์ []
33
23060
เด็กหญิงวรรณิดา เชื้อสุริยา []
34
23061
เด็กหญิงวารินทร์ อินต๊ะวงศ์ []
35
23062
เด็กหญิงศศิวิมล นวลคำ []
36
23063
เด็กหญิงศุภนิดา ทะระมา []
37
23065
เด็กหญิงอุทัยวรรณ แม้นเจริญ []