นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  11
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23782
เด็กหญิงปวริศา เทศสิงห์ []
2
23784
เด็กหญิงลลิตภัทร วารีบริสุทธิ์ []
3
23821
เด็กหญิงพัณณิตา คำดี []
4
23822
เด็กหญิงปราณี คิดดี []
5
23823
เด็กหญิงพิชชาพร ทองมาลา []
6
23824
เด็กหญิงสุวรรณี คิดดี []
7
23864
เด็กชายธนบูลย์ พันธ์วิไล []
8
23867
เด็กหญิงปภาดา ปทุมทิพย์สิริ []
9
23868
เด็กหญิงอภิญญา พลอยแหวน []
10
23869
เด็กหญิงดลณพร สีสง่า []
11
23871
เด็กหญิงภัทราวดี ใจภักดี []
12
23872
เด็กหญิงนิภาพร วุฒิพรหม []
13
23873
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ แพงโสดา []
14
23875
เด็กหญิงจิรัชยา แก้วมาลา []
15
23876
เด็กชายชิตวัน บุญประเสริฐ []
16
23877
เด็กชายกรัณย์ธร รูปกลม []
17
23879
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รักแม่ []
18
23881
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มุงมา []
19
23882
เด็กชายฐาปกรณ์ กาทองทุ่ง []
20
23883
เด็กหญิงศตรัศม์ กาบทอง []
21
23884
เด็กชายชิษณุพงศ์ การะเกตุ []
22
23885
เด็กหญิงฐิดาภา ปกครองบ้าน []
23
23887
เด็กหญิงวรัชยา แสงเมือง []
24
23888
เด็กหญิงปภาดา สุบิน []
25
23889
เด็กหญิงเมธาพร ประสพ []
26
23891
เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์แก้วมูล []
27
23892
เด็กหญิงรมิตา เทพวงษ์ []
28
23894
เด็กหญิงปราณปริยา ปะละ []
29
23895
เด็กหญิงพรชนก เรือนมูล []
30
23896
เด็กหญิงธันยพร คำมงคล []
31
23897
เด็กหญิงสิรฏา ชิตนอก []
32
23898
เด็กหญิงกุลปริยา สงบ []
33
23899
เด็กชายอาทินันท์ แจ้งสว่าง []
34
23900
เด็กชายวัศพล ภูมิคอนสาร []
35
23901
เด็กชายปัณณทัต ช่วยแก้ไข []