นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  11
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23569
เด็กชายทวิชชัย สิงห์อ้าย []
2
23607
เด็กชายชฬพงษ์ ธรรมสรางกูร []
3
23608
เด็กชายณัฐภัทร ลำมะศักดิ์ []
4
23609
เด็กชายธนกร ทิพย์มณี []
5
23610
เด็กชายธนภัทร สุทธมงคล []
6
23611
เด็กชายนิรวิทย์ แก้วคำเรือง []
7
23613
เด็กชายพีรพัฒน์ ผ่องมณี []
8
23614
เด็กชายวรเมธี หน่อมี []
9
23615
เด็กชายวัชรพงศ์ วุฒินุช []
10
23616
เด็กชายสุรดิษ อินทะแสง []
11
23617
เด็กชายสุรพัศ อินต๊ะสิน []
12
23618
เด็กหญิงกีรติญาณ์ คักกันหา []
13
23619
เด็กหญิงกุลธิดา มาป้อง []
14
23620
เด็กหญิงญาณิศา ค้าแก้ว []
15
23621
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์ อัครเสถียรพงศ์ []
16
23622
เด็กหญิงณัฏฐาณิชา เต่าให้ []
17
23623
เด็กหญิงณัฐกฤตา สมร่าง []
18
23624
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ วงศ์ใหญ่ []
19
23625
เด็กหญิงทิพาวรรณ พรมตัน []
20
23626
เด็กหญิงธนัชพร อินทะนนท์ []
21
23627
เด็กหญิงธันยพร ณ น่าน []
22
23628
เด็กหญิงนัทธชา ไชยวรรณ์ []
23
23629
เด็กหญิงนันท์นภัทร ชุมภูวงศ์ []
24
23630
เด็กหญิงนาวา บูรณพันธ์ []
25
23631
เด็กหญิงนิตา เครือเถาว์ []
26
23632
เด็กหญิงปรียภัทร แก้วกัน []
27
23633
เด็กหญิงปาริฉัตร ใจพลแสน []
28
23634
เด็กหญิงปาริชาต ใจพลแสน []
29
23635
เด็กหญิงปุณรวีณ์ คำแปง []
30
23636
เด็กหญิงพัชราพร ภูนิคม []
31
23637
เด็กหญิงพัฒน์นรี ศรีจะตะ []
32
23638
เด็กหญิงพิณญารัตน์ ผิวผ่อง []
33
23639
เด็กหญิงเมธาสินี กิติลือ []
34
23640
เด็กหญิงรัศมิ์กร จงสุวรรณไพศาล []
35
23642
เด็กหญิงลักษมณ ธิโนชัย []
36
23643
เด็กหญิงวรกานต์ คำแปง []
37
23644
เด็กหญิงวริศรา ดวงแก้ว []
38
23646
เด็กหญิงอนัญญา คุณาเทพ []
39
23647
เด็กหญิงอัญมณี สิทธิแปง []