นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  10
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22986
เด็กชายชินวัตร์ เป็กธนู []
2
22987
เด็กชายนราวิชญ์ กองคำ []
3
22988
เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ไกลถิ่น []
4
22989
เด็กชายนิติภูมิ อูปคำ []
5
22990
เด็กชายปรเมษฐ์ จันทร์ต๊ะผิน []
6
22991
เด็กชายปองกานต์ ค้าแก้ว []
7
22992
เด็กชายปัณณธร พันธ์วงศ์ []
8
22993
เด็กชายพรภวิษย์ หมื่นฝึกพันธ์ []
9
22994
เด็กชายภัทรพล กลมสาร []
10
22995
เด็กชายรณชัย พูลเณร []
11
22996
เด็กชายสิรวิชญ์ ไชยตัน []
12
22997
เด็กชายสิริราช ปันทะวงค์ []
13
22999
เด็กหญิงเกวรินทร์ ประกอบศรี []
14
23000
เด็กหญิงจิณห์วรา วีระฤทธิพันธ์ []
15
23001
เด็กหญิงชมพูนุท ท้องทากาศ []
16
23002
เด็กหญิงชัญญานุช อินใจยา []
17
23003
เด็กหญิงญารินดา พรมมา []
18
23004
เด็กหญิงณัฐธิดา อินใจยา []
19
23005
เด็กหญิงณัฐวรรณ ลิชัยมูล []
20
23006
เด็กหญิงนภัสสร กองแสง []
21
23007
เด็กหญิงนันตวรรณ แสงสุก []
22
23008
เด็กหญิงนาฏกานต์ บุญสุวรรณ์ []
23
23009
เด็กหญิงปาลิตา ยะติพันธ์ []
24
23010
เด็กหญิงเปมิกา อ่อนสี []
25
23011
เด็กหญิงพวงเพชร ชัยนุภาพ []
26
23012
เด็กหญิงพิมพ์ทอง ธงยี่สิบสอง []
27
23013
เด็กหญิงรัตนวลี ขันทองคำ []
28
23014
เด็กหญิงรุจิรา กสิกรรม []
29
23015
เด็กหญิงรุจิรางค์ บุญเทพ []
30
23016
เด็กหญิงลดามณี ทินภัทรสกุล []
31
23017
เด็กหญิงวชิรญาณ์ หว่อง []
32
23018
เด็กหญิงศิริประภา อาประมาเถ []
33
23019
เด็กหญิงสุพัตรา บุตรราช []
34
23020
เด็กชายอธิบดี อิใจ []
35
23021
เด็กหญิงสุพิชญา เรือนสิทธิ์ []
36
23022
เด็กหญิงธัญจิรา บุตรดี []
37
23023
เด็กหญิงอนุสรา ทะนันแปง []
38
23024
เด็กหญิงอโรชา ไกลถิ่น []
39
23025
เด็กหญิงอาทิตยา ปูชัย []