นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  10
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23565
เด็กชายกฤตศรัน เปล่งรัศมี []
2
23566
เด็กชายก่อกุศล ปัญญากัณฑ์ []
3
23567
เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขคำ []
4
23568
เด็กชายเจษฎากร โยธาไพร []
5
23570
เด็กชายเทพฤทธิ์ เงินสลึง []
6
23571
เด็กชายรวิสุต จินะ []
7
23573
เด็กชายอนุวัชช์ ไม้ตรง []
8
23574
เด็กหญิงกนกประภา กาวิโล []
9
23575
เด็กหญิงกัลยกร สมประสงค์ []
10
23576
เด็กหญิงจรัสระวี นนท์น้อย []
11
23577
เด็กหญิงจิรัชยา สินเปียง []
12
23578
เด็กหญิงจีรนันท์ พันธ์ศรี []
13
23579
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ เครือวงศ์ []
14
23580
เด็กหญิงชนิดาภา พิมคะลี []
15
23581
เด็กหญิงชนิสรา ศรีเหล็กแดง []
16
23582
เด็กหญิงชลธิชา ปัญญาหล้า []
17
23583
เด็กหญิงชุติกาญน์ ชาติชำนาญ []
18
23584
เด็กหญิงญาณพัทธ์ สิงห์ใจ []
19
23585
เด็กหญิงญาโณทัย แก้วศิลา []
20
23586
เด็กหญิงฐิตาพร ขันคำ []
21
23587
เด็กหญิงณัฐชยา แวววีระกุล []
22
23588
เด็กหญิงดารณี การรักษา []
23
23589
เด็กหญิงนพมาศ ขัดสุทะ []
24
23590
เด็กหญิงปณิดา คนขยัน []
25
23591
เด็กหญิงปราณปรียา ธนะพิมพ์ []
26
23592
เด็กหญิงปวีนภัทร ช่างเหลา []
27
23593
เด็กหญิงปานชีวา เวธน์ธาดาศักดิ์ []
28
23594
เด็กหญิงพัชสุณียากร ศักดิ์สม []
29
23595
เด็กหญิงมนต์สวรรค์ อุ่นหน้อย []
30
23596
เด็กหญิงโยษิตา นันติ []
31
23597
เด็กหญิงรังสิมา จันทร์ทูรย์ []
32
23598
เด็กหญิงวนัสนันท์ ผัดกันตุ้ย []
33
23599
เด็กหญิงวรางคณา มะโนรักษ์ []
34
23600
เด็กหญิงวรินยุภา แก้วแสงอินทร์ []
35
23601
เด็กหญิงเวธกา กันทะสอน []
36
23602
เด็กหญิงศรวณีย์ ยอดสาร []
37
23603
เด็กหญิงสมปรารถนา รักคำ []
38
23604
เด็กหญิงสัจจพร ประชันกิจพัฒนา []
39
23605
เด็กหญิงสุชาดา ใจคำสุข []
40
23606
เด็กหญิงสุวัชญาภรณ์ ไชยเนตร []