นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22606
เด็กชายจิรกิตติ์ คิดดี []
2
22607
เด็กชายจิราวัฒน์ ปัญญะติ []
3
22608
เด็กชายณัฐกมล แสวงงาม []
4
22609
เด็กชายณัฐพนธ์ พรมวงค์ []
5
22610
เด็กชายธนกร เรือนสิทธิ์ []
6
22611
เด็กชายธนากร พรมคณะ []
7
22612
เด็กชายพีรพัฒน์ เดชสม []
8
22613
เด็กชายภาณุวัฒน์ จิตถา []
9
22614
เด็กชายภูวดล รักเดช []
10
22615
เด็กชายวรเมธ ม่องเผือก []
11
22616
เด็กชายศิวพงษ์ ศรีคำจักร์ []
12
22617
เด็กชายอภิสิทธิ์ รู้กายา []
13
22618
เด็กหญิงกนกวรรณ บัวนาค []
14
22619
เด็กหญิงกมลศินีย์ ชัยชะนะ []
15
22620
เด็กหญิงกฤตญา เมืองอินทร์ []
16
22621
เด็กหญิงกัญญ์วรา สีหมอก []
17
22622
เด็กหญิงจันจิรา พงษ์พานิช []
18
22624
เด็กหญิงชนิกานต์ กุลท้วม []
19
22625
เด็กหญิงชนินาถ นามนาย []
20
22626
เด็กหญิงชุตินภา อัศวตระกูลกิจ []
21
22627
เด็กหญิงเชมณิษกานต์ วิศิษฏ์ลานนท์ []
22
22628
เด็กหญิงฌาโป ฟองคำ []
23
22629
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ ยะตั๋น []
24
22631
เด็กหญิงณัฐธิดา มหาวงศนันท์ []
25
22632
เด็กหญิงนันท์นภัส ภูใบ []
26
22633
เด็กหญิงนันทวดี คำต๊ะ []
27
22634
เด็กหญิงนุชนาฏ ขรรค์ชัย []
28
22635
เด็กหญิงเนื้อทอง เบญจมหามังกร []
29
22636
เด็กหญิงบุญญานันท์ รู้เตียมตัน []
30
22637
เด็กหญิงบุษญามาศ ดอนเทศ []
31
22638
เด็กหญิงปิยธิดา ปาระมี []
32
22639
เด็กหญิงพรทิพย์ ติป๊กรณ์ []
33
22640
เด็กหญิงมณฑิตา ไชยบุญตัน []
34
22641
เด็กหญิงเวธกา ธนะวงศ์ []
35
22642
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจวัง []
36
22643
เด็กหญิงสุณิสา อุทธิยา []
37
22644
เด็กหญิงอมรลักขณา สุริยะฉาร []
38
22645
เด็กหญิงอรพิชชา ยารังษี []
39
22646
เด็กหญิงอรวี เมืองเลิศ []
40
22647
เด็กหญิงอาทิตยา เย็นใจ []