นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23191
เด็กชายกฤษดา สิทธยะ []
2
23192
เด็กชายฉัตรวรพล นันทลักษณ์โมฬี []
3
23193
เด็กชายณัชภัค เมืองอินทร์ []
4
23194
เด็กชายปราบ ติ๊บประใจ []
5
23195
เด็กชายปิยพนธ์ คำราช []
6
23196
เด็กชายปิยะศักดิ์ รู้ทำนอง []
7
23197
เด็กชายพนาวุธ อุดทังไข []
8
23198
เด็กชายพิศุทธิ์ เขื่อนเชียงสา []
9
23199
เด็กชายรชต กิจสุภา []
10
23200
เด็กชายรัฐกิจ ชัยลังกา []
11
23201
เด็กชายวุฒิชัย ขระสูงเนิน []
12
23202
เด็กชายศิวนาถ แปงหมื่น []
13
23203
เด็กชายสรวิชญ์ ช่างแต่ง []
14
23204
เด็กชายสหรัฐ อัศวภูมิ []
15
23205
เด็กชายสุทธิพจน์ บุญเสริม []
16
23206
เด็กหญิงกนกวรรณ แสนสาร []
17
23207
เด็กหญิงกมลชนก บุญธรรม []
18
23208
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันตะเดช []
19
23209
เด็กหญิงขวัญหทัย มูลมี []
20
23210
เด็กหญิงเขมิกา ศรีคำจักร์ []
21
23211
เด็กหญิงจินตกัญญา ชายศักดิ์ []
22
23212
เด็กหญิงจิรนันท์ เสนา []
23
23213
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงดุก []
24
23214
เด็กหญิงชณาทิพย์ จิตวิหาร []
25
23215
เด็กหญิงนฤมล นิลคง []
26
23216
เด็กหญิงนวรัตน์ อรัญโสต []
27
23217
เด็กหญิงนันทพร ทิพย์บุญชู []
28
23218
เด็กหญิงปานเนตร อิ่นใจ []
29
23219
เด็กหญิงภคพร สุนทรแก้ว []
30
23220
เด็กหญิงภานรินทร์ แสงสี []
31
23221
เด็กหญิงยุรฉัตร พึ่งสันเทียะ []
32
23222
เด็กหญิงรัชนก พรมการ []
33
23223
เด็กหญิงวรินยุพา สุขประเสริฐ []
34
23224
เด็กหญิงวันวิษา ภัคดีวงษ์ []
35
23225
เด็กหญิงศศิประภา มโนขันธ์ []
36
23226
เด็กหญิงศิวารัตน์ ไชยชะนะ []
37
23228
เด็กหญิงสุภชา เรืองรังษี []
38
23229
เด็กหญิงสภัทร์พร มีอาหาร []
39
23230
เด็กหญิงอรกัญญา ปัญญา []
40
23231
เด็กหญิงอรพรรณ ชัยวุฒิ []
41
23232
เด็กหญิงอารียา คำชัย []