นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23524
เด็กชายกรกช ซิ่ม [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:28:47
2
23526
เด็กชายณัฐพงศ์ สีโม [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:28:57
3
23527
เด็กชายทินภัทร อิ่นคำ []
4
23528
เด็กชายนัสสุนันท์ แปงคำ [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:29:15
5
23530
เด็กชายวีรภัทร คำงาม [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:29:30
6
23531
เด็กชายศักดิธัช ศรีวิลัย [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:29:39
7
23532
เด็กชายสิรวิชญ์ คงสิน []
8
23533
เด็กหญิงกมลวัลย์ มณีวรรณ์ [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:29:47
9
23534
เด็กหญิงกฤติมา สุขสัก []
10
23535
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปันจันทร์ []
11
23536
เด็กหญิงจิรากรณ์ คำวัง []
12
23537
เด็กหญิงชนิกา ปนธะรังษี [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:29:58
13
23538
เด็กหญิงชลิดา ศรีสูงเนิน [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:30:07
14
23539
เด็กหญิงณัฐริกา ปินตา [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:30:16
15
23540
เด็กหญิงณิชากร สุขะปานะ []
16
23542
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เตชะอิง [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:30:36
17
23543
เด็กหญิงนิด้า ปันยานะ [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:30:45
18
23544
เด็กหญิงปิยะรินทร์ ตั๋นไชยวงค์ [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:30:54
19
23545
เด็กหญิงปุญญิศา เที่ยงตรง []
20
23546
เด็กหญิงพอลิน เชียงลม [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:31:05
21
23547
เด็กหญิงพิมพ์ทิวา ธนะแก้ว []
22
23548
เด็กหญิงภัคจิรา หน่อแก้ว [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:31:14
23
23550
เด็กหญิงรฐพิชญ์ ตันติ๊บ []
24
23551
เด็กหญิงรุ่งนภา ทะพาน [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:31:25
25
23552
เด็กหญิงลักษณพร สุทธเสน []
26
23553
เด็กหญิงลักษิกา ช่างฆ้อง [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:31:40
27
23554
เด็กหญิงลีลาวดี พรมมา [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:31:49
28
23555
เด็กหญิงวรนิษฐา ยองเพชร []
29
23556
เด็กหญิงวรัญญา ละครวงษ์ [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:32:04
30
23557
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีลารักษ์ [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:32:18
31
23558
เด็กหญิงศุภิสรา ไชยมงคล [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:32:27
32
23559
เด็กหญิงสุชัญญา วิชัย [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:32:33
33
23560
เด็กหญิงสุพิชญา เล่าสกุล [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:32:45
34
23561
เด็กหญิงหฤทัย ธิโนชัย []
35
23562
เด็กหญิงอภิชญา ขันคำนันต๊ะ []
36
23563
เด็กหญิงอรปรียา แก้วมหานิล [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:32:58
37
23564
เด็กหญิงอรวรรณ มาชาวนา [1]ตะลุยข้อสอบ
02-11-2017 09:33:00