นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24786
เด็กชายพีรณัฐ เกี๋ยวคำ []
2
24787
เด็กชายกิตติชัย อุตคำ []
3
24788
เด็กชายจิรพนธิ์ สถานกอง []
4
24789
เด็กชายชลรัตน์ อัมพันธ์ทอง []
5
24790
เด็กชายณัฐพล ไชยยาเทพ []
6
24791
เด็กชายณัฐวัชร สุแสง []
7
24792
เด็กชายทนัญชัย เกษรจำปา []
8
24794
เด็กชายธนภัทร โอกาส []
9
24795
เด็กชายปฐมพงษ์ ประยศ []
10
24796
เด็กชายปริญญา มะโนสมบัติ []
11
24797
เด็กชายพงศพัศ เทศสิงห์ []
12
24798
เด็กชายมนตรี ศรีโท []
13
24799
เด็กชายราเมศวร์ อินเทียมใจ []
14
24800
เด็กชายสมธีรภัทธ์ เมืองอินทร์ []
15
24801
เด็กชายสุพศิณ ผู้ดี []
16
24802
เด็กชายอนุวัฒน์ กาใจ []
17
24803
เด็กหญิงกัญญาภัค ใจวงศ์ []
18
24804
เด็กหญิงจิราภรณ์ เพชรดง []
19
24805
เด็กหญิงจีนารัตน์ ยศเรืองศักดิ์ []
20
24806
เด็กหญิงชนิดาภา ณ น่าน []
21
24807
เด็กหญิงชนิสรา ราชเมืองมูล []
22
24808
เด็กหญิงฐิติกานต์ ดงปาลี []
23
24809
เด็กหญิงณัฐิดา ชาญชัยพิทักษ์สิน []
24
24810
เด็กหญิงธัญชนก บุญแสง []
25
24811
เด็กหญิงธัญญพัชร มุ่ยพรม []
26
24812
เด็กหญิงนงนภัส เขียวตื้ออินทร์ []
27
24813
เด็กหญิงปริชญา ผิวผ่อง []
28
24814
เด็กหญิงปริญญาภรณ์ เดชสม []
29
24815
เด็กหญิงพัณณิตา คำชนะ []
30
24816
เด็กหญิงพิมพ์นารา ชาติคง []
31
24817
เด็กหญิงมาลิกา คล้านเดช []
32
24818
เด็กหญิงลักษมี คำเงิน []
33
24819
เด็กหญิงวรัชญา ไซกาเซ็ม []
34
24820
เด็กหญิงวรารัตน์ สุอำ []
35
24821
เด็กหญิงวิชชุดา ก๋องติ๊บ []
36
24822
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แก้วจำรัส []
37
24824
เด็กหญิงอนัญญา คำยันต์ []
38
24825
เด็กหญิงอรดี ธิเขียว []
39
24826
เด็กหญิงอาราญา อ่าวลึกน้อย []
40
25061
เด็กชายธีรภพ ธรรมวงค์ []
41
25440
เด็กหญิงพัชรี แสวงศิริผล []
42
25442
เด็กชายอาชวิน ไกลถิ่น []