นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24243
เด็กชายกมลเทพ อิ่นคำ []
2
24244
เด็กชายกฤษณพงษ์ จำปีเจริญสุข []
3
24245
เด็กชายเชษฐา ยิ้มอยู่ []
4
24246
เด็กชายโชติเจริญ ชาดุ []
5
24247
เด็กชายณัฐดนัย ธรรมปัญญา []
6
24248
เด็กชายณัฐพล หลวงแก้ว []
7
24249
เด็กชายตันติกร ชุ่มใจ []
8
24250
เด็กชายธีรดนย์ ใจติ๊บ []
9
24251
เด็กชายธีรภัทร ไชยวงค์ทอน []
10
24253
เด็กชายนันทวัฒน์ เครือวงค์ []
11
24255
เด็กชายปริญญา คำระมาศ []
12
24256
เด็กชายพงศธร อินมูล []
13
24257
เด็กชายพฤทธ์ รักพงษ์ []
14
24258
เด็กชายภูมินทร์ ถิ่นสอน []
15
24259
เด็กชายภูลิพัฒ อิ่นคำ []
16
24260
เด็กชายภูวนัตถ์ จันธิมา []
17
24261
เด็กชายมงคลชัย ป้องปก []
18
24262
เด็กชายมังกร สุขลอย []
19
24263
เด็กชายอานนท์ ปัญญาแก้ว []
20
24264
เด็กชายวิภูดิส หมื่นไชยะ []
21
24265
เด็กชายศรนารายณ์ เหล็กแปง []
22
24266
เด็กชายสันติพงษ์ เขตรักษา []
23
24267
เด็กชายสิทธิชัย สระศรี []
24
24270
เด็กหญิงกมลชนก ผางคำ []
25
24271
เด็กหญิงกระหรัต คำปุด []
26
24272
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม []
27
24273
เด็กหญิงกานต์ธิดา ผกานนท์ []
28
24274
เด็กหญิงชยาภรณ์ อิ่นคำ []
29
24275
เด็กหญิงชลลดา คำดวงดี []
30
24276
เด็กหญิงเซ็ก โย ตัน []
31
24277
เด็กหญิงณัฐสุดา คิดดี []
32
24278
เด็กหญิงนริชา ผัดเหวิ้น []
33
24279
เด็กหญิงพิริยากร ขวัญใจ []
34
24280
เด็กหญิงมนัสนันท์ ซาวคำเขต []
35
24281
เด็กหญิงวันวิสา เมืองอำพร []
36
24282
เด็กหญิงอนัญญา ธนู []
37
24283
เด็กหญิงอรทัย จันแดง []
38
24284
เด็กหญิงอาทิตยา สุภาเรือง []
39
24894
เด็กชายศุภธร จิตมะโนวรรณ์ []
40
24907
เด็กชายสวิช ไกลถิ่น []