นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
25075
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธนะสม []
2
25342
เด็กชายกฤติภูมิ ช่างเขียน []
3
25343
เด็กชายกิตติธร ทะมา []
4
25344
เด็กชายฆณศัพท์ พรมตัน []
5
25345
เด็กชายจารุภัทร แท่งทอง []
6
25346
เด็กชายจิรภัทร ถุงปัญญา []
7
25347
เด็กชายชานนท์ มาพิยะ []
8
25348
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีกันไชย []
9
25349
เด็กชายธนกฤต ไชยมงคล []
10
25350
เด็กชายเปรมภิสิทธิ์ ปิ่นแก้ว []
11
25351
เด็กชายพัทธนันท์ ใจสุข []
12
25352
เด็กชายภาคิน สุวรรณคม []
13
25353
เด็กชายภูมิชนก โพธิ์ขุนทด []
14
25354
เด็กชายเมธาวี พิมโสดา []
15
25355
เด็กชายยุทธพิชัย คำไชย []
16
25356
เด็กชายรัชชานนท์ กาใจ []
17
25357
เด็กชายศรัญญู ใจยศ []
18
25358
เด็กชายศุกลวัฒน์ จันทร์ฟ้าเลื่อม []
19
25359
เด็กชายศุภณัฐ คุณปัญญา []
20
25360
เด็กชายสัณหวัช อ่อนศรีทอง []
21
25361
เด็กชายสุรพงษ์ ค้าคำ []
22
25362
เด็กชายอภิวิชญ์ จิตสงคราม []
23
25363
เด็กชายอัครพล พิยะใจ []
24
25364
เด็กหญิงกุลธิดา ช่างปัด []
25
25365
เด็กหญิงจิรันธนิน แสงโยจารย์ []
26
25366
เด็กหญิงชนธีชา เรือนนาราย []
27
25367
เด็กหญิงณัฐนิช การอุดหนุน []
28
25368
เด็กหญิงดรัลรัตน์ ธะนะคำมา []
29
25369
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงษา []
30
25370
เด็กหญิงบุญญาภา เทศนา []
31
25371
เด็กหญิงเบญจมาศ ธรรมสอน []
32
25372
เด็กหญิงปาณิสรา วิเศษวงษา []
33
25373
เด็กหญิงปาลิตา อุ่นอุ้ย []
34
25374
เด็กหญิงผการัตธ์ สุยะ []
35
25375
เด็กหญิงมาตาฮารี สือแปง []
36
25376
เด็กหญิงรัตติกาล แสงไสย์ []
37
25377
เด็กหญิงลลิตา แซงสว่าง []
38
25379
เด็กหญิงศุจีภรณ์ นันสอน []
39
25380
เด็กหญิงอารยา อุดทา []
40
25381
เด็กหญิงอารีญา ธรรมศิริ []