นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23431
เด็กหญิงพรชิตา หมอป่า []
2
23483
เด็กชายกิตติธัช อิ่นคำ []
3
23484
เด็กชายกิตติพงษ์ สถาน []
4
23485
เด็กชายเกียรติชัย แซ่ย่าง []
5
23486
เด็กชายจารุวัฒน์ ศิริบุญคุณ []
6
23487
เด็กชายจารุวิทย์ ศิริบุญคุณ []
7
23488
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ตื้อคำ []
8
23489
เด็กชายชวลิต แซ่ท่อ []
9
23490
เด็กชายชานน แก้วมหานิล []
10
23492
เด็กชายณรงค์ ลีภิวัฒน์วงศ์ []
11
23493
เด็กชายณัฐกิตติ์ กิติสัตย์ []
12
23494
เด็กชายธนบดี ตินารี []
13
23495
เด็กชายธารทิพย์ทอง วงศ์วุฒิ []
14
23496
เด็กชายธีรภัทร์ ใจยะ []
15
23497
เด็กชายธีรภัทร เมืองสม []
16
23498
เด็กชายพีรพัฒน์ ดุสิตวิลาวัณย์ []
17
23500
เด็กชายภูริชานันท์ จันธิมา []
18
23502
เด็กชายเมธิชัย ดอเลาะ []
19
23503
เด็กชายรณกร แก้วสนิท []
20
23504
เด็กชายศุภชัย หาญป้อ []
21
23505
เด็กชายอดิศร วงศ์นภาไพศาล []
22
23506
เด็กชายอนุชา คำทุย []
23
23507
เด็กหญิงกมลชนก ณะพุธ []
24
23508
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บัวผัด []
25
23509
เด็กหญิงณัฐพร ไชยศิริ []
26
23510
เด็กหญิงดวงดาว หยิบยา []
27
23511
เด็กหญิงธันยมัย สุทธโน []
28
23512
เด็กหญิงธิตา สมนึกตน []
29
23513
เด็กหญิงพรรวษามิ์ มหาวงศนันท์ []
30
23514
เด็กหญิงวรรณารดา จันทร์จ่าง []
31
23515
เด็กหญิงศิริขวัญ ใจวงศ์ []
32
23517
เด็กหญิงสายฝน แซ่ล่อ []
33
23518
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่หาญ []
34
23519
เด็กหญิงสุนาเลีย แซ่ย่าง []
35
23520
เด็กหญิงสุพิชญา บุญชาติ []
36
23521
เด็กหญิงหทัยวรรณ ปอใจ []
37
23522
เด็กหญิงองค์ แซ่ย้า []
38
23523
เด็กหญิงอารียา มะโนวงค์ []
39
23870
เด็กหญิงมยุรา แซ่ว่าง []