นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23442
เด็กชายคุณานนท์ คงธนวิโรจน์ []
2
23443
เด็กชายชูธิพัฒน์ ผูกอ้น []
3
23444
เด็กชายณัฐกิตติ์ พรมสมบัติ []
4
23446
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยปัญญา []
5
23447
เด็กชายธนกฤต มูลอัง []
6
23448
เด็กชายธรรมนูญ ธรรมขัติย์ []
7
23449
เด็กชายธีรวัตร คิดดี []
8
23450
เด็กชายธีรภัทร หญิงแก้ว []
9
23451
เด็กชายนฤบดี เทศสิงห์ []
10
23452
เด็กชายบดินทร์ เหล็กดี []
11
23453
เด็กชายประนัตชัย นาเมืองรักษ์ []
12
23454
เด็กชายพลพีร์ ไพสิฐตสกุล []
13
23455
เด็กชายพัทธ์ทนันท์ ทะนนท์ []
14
23456
เด็กชายภูวนัย ทองหลิ้ม []
15
23457
เด็กชายวชิรวิทย์ มั่งคั่ง []
16
23459
เด็กชายวรายุส ิอิ่นคำ []
17
23460
เด็กชายวรินทร บัวผัด []
18
23461
เด็กชายศุภเวช ท้าวธะนะ []
19
23462
เด็กชายสมาธิ ปินด้วง []
20
23463
เด็กชายวริทธิ์นันท์ พันนานนท์ []
21
23464
เด็กชายเอกทิพงษ์ คำแผ่นชัย []
22
23465
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีวรรณ []
23
23466
เด็กหญิงชนาภา กันวงศ์ []
24
23467
เด็กหญิงชรินรัตน์ กันแก้ว []
25
23468
เด็กหญิงญาณี แก้วหุ่ง []
26
23469
เด็กหญิงณัฐวรรณ แสนยศ []
27
23470
เด็กหญิงทองคำ คมศรโมกข์ []
28
23471
เด็กหญิงทับทิม นันตาไชยวุฒิ []
29
23472
เด็กหญิงธัญมาศ มูลราช []
30
23473
เด็กหญิงนภนันท์ นำแปง []
31
23474
เด็กหญิงบุตรสตรี เขื่อนเชียงสา []
32
23475
เด็กหญิงปาณิสรา แซ่มัว []
33
23476
เด็กหญิงปาณิสรา ศัตรูพ่าย []
34
23477
เด็กหญิงปิยวรรณ เทพพรม []
35
23478
เด็กหญิงภาณุมาศ ธนะวงศ์ []
36
23479
เด็กหญิงมณฑกานต์ พวงแก้ว []
37
23480
เด็กหญิงมัณนิสา ศรีกุลกิจ []
38
23481
เด็กหญิงวรรณิษา วงศาสนธิ์ []
39
23482
เด็กหญิงวาสินี ศรีเดช []
40
23780
เด็กหญิงฐิติภา เทศนา []