นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24202
เด็กชายเกรียงศักดิ์ ต๊ะคำ []
2
24203
เด็กชายจารุวัฒน์ แก้วมาลัย []
3
24204
เด็กชายเจษฎา พวงขจร []
4
24205
เด็กชายชิษณุพงษ์ ช้างสีทอง []
5
24206
เด็กชายณัฐิวุฒิ คชเถื่อน []
6
24207
เด็กชายธนัช พันธ์วงศ์ []
7
24208
เด็กชายธนากร ธุระธรรม []
8
24209
เด็กชายนพรัตน์ กันไชย []
9
24210
เด็กชายนพรุจ โคตรสมบัติ []
10
24211
เด็กชายนพวิชญ์ วงศ์ษา []
11
24212
เด็กชายนรภัทร วนารักษ์ []
12
24213
เด็กชายนาวิน แก้วกระจ่าง []
13
24214
เด็กชายปวริศร์ ทับทิมหิม []
14
24215
เด็กชายพงษ์พัตร อุดรวงค์ []
15
24216
เด็กชายพีระพัฒน์ รู้กอง []
16
24217
เด็กชายภาณุศักดิ์ ทวีสุข []
17
24218
เด็กชายภูริพัฒน์ ราชคม []
18
24219
เด็กชายมนุเชษฐ์ เสียงหวาน []
19
24220
เด็กชายยงยุทธ แซ่หวัง []
20
24222
เด็กชายวีรยุทธ์ รักพ่อ []
21
24223
เด็กชายษมากร ขันไชยวงค์ []
22
24224
เด็กชายสมภพ กันทะมิตร []
23
24225
เด็กชายสืบพงษ์ ศรีอำคา []
24
24226
เด็กชายเอกกวี กันวุฒิ []
25
24227
เด็กชายเอกชัย รักษาภักดี []
26
24228
เด็กหญิงกมลวรรณ ญาณวุฒิ []
27
24229
เด็กหญิงกุลธิดา สีเมือง []
28
24230
เด็กหญิงฐิฌาพัชศิริ สุเตจ๊ะ []
29
24231
เด็กหญิงฑิตยา ภูพานเพลิง []
30
24232
เด็กหญิงธัญพิชชา ชายวิชัย []
31
24233
เด็กหญิงปริฉัตร จันทร์ถา []
32
24234
เด็กหญิงปิยฉัตร อุปเวช []
33
24235
เด็กหญิงเปรมมิกา อินบาล []
34
24236
เด็กหญิงพญากร แซ่โซ้ง []
35
24237
เด็กหญิงรัตติกาล เมืองศรี []
36
24238
เด็กหญิงศริษา ไข่แก้ว []
37
24239
เด็กหญิงศศิกานต์ เสาร์จันท์ []
38
24240
เด็กหญิงสายฝน แลเชอ []
39
24241
เด็กหญิงสิริมา เมืองอินทร์ []
40
24242
เด็กหญิงอริสรา แสนใจนา []