นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22823
เด็กชายธนภพ อุทธิยา []
2
23401
เด็กชายเกษม พงษ์วาล []
3
23402
เด็กชายจารุกิตติ์ สาริวงค์ []
4
23403
เด็กชายจัตตุพงษ์ กันใจ []
5
23404
เด็กชายชัยนันท์ จำปา []
6
23405
เด็กชายโชคชัย แทนคอน []
7
23406
เด็กชายณัฐนันท์ บุญเวิน []
8
23407
เด็กชายดนุนัย ใคร่นุ่นนา []
9
23408
เด็กชายทศพล อุดน้อย []
10
23409
เด็กชายธนวัฒน์ เทพคำ []
11
23410
เด็กชายธราธร ขัดผัด []
12
23412
เด็กชายนัทกานต์ ดาโน []
13
23413
เด็กชายนัทพงษ์ แก้วกันใจ []
14
23414
เด็กชายพีรดนย์ แซ่เฮ้อ []
15
23416
เด็กชายภูมินทร์ นาเลิศ []
16
23417
เด็กชายชิรวิทย์ หมั่นงาน []
17
23418
เด็กชายวชิรวินทร์ วัชรภินันท์พล []
18
23419
เด็กชายศิวนาถ มีบุญ []
19
23420
เด็กชายอนุชา บัวติ๊บ []
20
23421
เด็กชายอภิสิทธิ์ อินต๊ะวิกุล []
21
23422
เด็กชายอัครชา แก้วกันทะ []
22
23423
เด็กชายอานนท์ ไชยชนะ []
23
23425
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่เห้อ []
24
23426
เด็กหญิงกานต์ธิดา ก๋าใจ []
25
23427
เด็กหญิงคีตภัทร เงินพิบูล []
26
23429
เด็กหญิงเจนจิรา ขวัญไกรคีรี []
27
23430
เด็กหญิงชลลดา บางน้อย []
28
23432
เด็กหญิงพวงชมภู อุดทังไข []
29
23433
เด็กหญิงเพียงฟ้า ไกลถิ่น []
30
23434
เด็กหญิงรตนวรรณ ทองสุข []
31
23435
เด็กหญิงศศิวิมล คำต๊ะ []
32
23436
เด็กหญิงศิริประภา หินเมืองเก่า []
33
23437
เด็กหญิงสุกานดา แซ่ฟ้า []
34
23438
เด็กหญิงสุรตา ไทยพัฒนา []
35
23439
เด็กหญิงเสาวคนธ์ แสนคำวัง []
36
23440
เด็กหญิงหทัยกานต์ ปราศรัย []
37
23441
เด็กหญิงอมรรัตน์ มาริชิน []
38
23766
เด็กชายเซ้ง แซ่ท่อ []
39
23767
เด็กหญิงกฤษณา ไกลถิ่น []
40
24332
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สมแก้ว []