นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23317
เด็กชายกิตติธรา จนใจ []
2
23318
เด็กชายเฉลิมพร ทะทา []
3
23319
เด็กชายชัชวาล สารคำ []
4
23320
เด็กชายณภัทร ทิพย์อินทร์ []
5
23321
เด็กชายธัชนินทร์ พงษ์ธนานุวัฒน์ []
6
23323
เด็กชายปิยราช เคหัง []
7
23324
เด็กชายพิษณุ โปนคำปิน []
8
23325
เด็กชายภูริพัฒน์ ภูกองชัย []
9
23326
เด็กชายภูวนัตถ์ รักยา []
10
23328
เด็กชายวิรัตน์ แซ่เห้อ []
11
23329
เด็กชายวุฒิชัย อินต๊ะวิกุล []
12
23330
เด็กชายศิวะศิลป์ คงวารี []
13
23331
เด็กชายสุวิจักขณ์ วัฒนาผาติ []
14
23332
เด็กชายอลงกรณ์ บุตรงาม []
15
23333
เด็กชายอานนท์ ศรีมูล []
16
23334
เด็กหญิงกันย์สินี อิ่นคำ []
17
23335
เด็กหญิงจิราพร ใจคำแปง []
18
23336
เด็กหญิงจุฑามาศ อำนาจสาร []
19
23337
เด็กหญิงชลลดา อัธนะ []
20
23338
เด็กหญิงชิดชนก ธรรมวงค์ []
21
23339
เด็กหญิงณัฐณิดา นาเมืองรักษ์ []
22
23340
เด็กหญิงณัฐธิดา อินตีะสาร []
23
23341
เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์ภักดิ์ []
24
23342
เด็กหญิงบุญทริการ์ กันแก้ว []
25
23343
เด็กหญิงปนัดดา ไม้ยาง []
26
23344
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โยธา []
27
23345
เด็กหญิงปาฑิตา สาริวงค์ []
28
23346
เด็กหญิงพรรณทิวา มาศดำ []
29
23347
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ยอดเรือน []
30
23348
เด็กหญิงภัศรา ชัดชรัตน์ []
31
23349
เด็กหญิงมาลินี อิ่มเอิบ []
32
23351
เด็กหญิงลลิตา ป๊อกถา []
33
23352
เด็กหญิงวาสนา ติ๊บแก้ว []
34
23353
เด็กหญิงศิริกานดา วิชาดี []
35
23354
เด็กหญิงสรัลลักษณ์ พัววงศ์ตระกูล []
36
23355
เด็กหญิงสุชัญญา บุญมา []
37
23356
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ปัญญา []
38
23357
เด็กหญิงสุภัสสร ใจดี []
39
23358
เด็กหญิงอภิสรา เชิงดอย []
40
24128
เด็กหญิงเมธาพร รุ้งดี []