นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24465
เด็กหญิงกมลรัตน์ ถานะกอง []
2
24471
เด็กชายกิจพูนทรัพย์ ราหุรักษ์ []
3
24586
เด็กชายกฤษฎา คุณาเทพ []
4
24587
เด็กชายจิรวัฒน์ จันจม []
5
24588
เด็กชายชญานนท์ ใจผ่อง []
6
24589
เด็กชายชัยยุทธ สมาหาญ []
7
24590
เด็กชายณัฐพล พงษ์สวัสดิ์ []
8
24591
เด็กชายณัฐภัทร มาฟู []
9
24592
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโม []
10
24593
เด็กชายณัฐสิทธิ์ ไชยมงคล []
11
24594
เด็กชายเดชะนาจ ประคองจิตต์ []
12
24595
เด็กชายนพรัตน์ อูปแก้ว []
13
24597
เด็กชายพัสกร หน่อคำหล้า []
14
24598
เด็กชายรัฐนันท์ แก่นวิทย์ []
15
24599
เด็กชายวีรภัทร อินเขียว []
16
24600
เด็กชายศิริภูมิ พรมยะ []
17
24601
เด็กชายสรยุทธ หมอยาดี []
18
24602
เด็กชายสันหญัฐ ใคร่นุ่นสิงห์ []
19
24603
เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญยรัตน์ []
20
24604
เด็กหญิงจารุกัญญา ก่อสร้าง []
21
24605
เด็กหญิงชลาธาร อมราภรณ์ []
22
24606
เด็กหญิงฐิติวรดา ลือนันต๊ะ []
23
24607
เด็กหญิงณภัทร เอี่ยวเฮง []
24
24608
เด็กหญิงณัฐนันท์ เพียรแต่ง []
25
24609
เด็กหญิงนภัสรา ใจดี []
26
24610
เด็กหญิงนริสรา วังแก้ว []
27
24611
เด็กหญิงนลิลทิพย์ เป็กธนู []
28
24612
เด็กหญิงนันณิชา ไชยปัญญา []
29
24613
เด็กหญิงนิตยา ปานา []
30
24614
เด็กหญิงปานดาว เสทสิงห์ []
31
24615
เด็กหญิงปิยธิดา คำร้อง []
32
24616
เด็กหญิงพรธีรา สีดามาตร []
33
24617
เด็กหญิงพรพิมล ขันเงิน []
34
24618
เด็กหญิงพริ้งพัชชา หน่อสุวรรณ []
35
24619
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยศวงค์สา []
36
24620
เด็กหญิงวชิรญา ฟองฝน []
37
24621
เด็กหญิงวริศรา อวรรณา []
38
24622
เด็กหญิงวันวิสา ปันต่า []
39
24623
เด็กหญิงสุภิญญา กันทะนิตย์ []
40
24624
เด็กหญิงอติกานต์ มีกัน []
41
24905
เด็กหญิงมนชมพู ทุมพร []
42
25438
เด็กชายศักดา ธิโนชัย []