นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24035
เด็กชายกรวิชญ์ อินต๊ะวิกุล []
2
24036
เด็กชายกิตติกร อยู่ดี []
3
24037
เด็กชายจตุรวิทย์ กาวิโล []
4
24038
เด็กชายจิรัฐติพล หมอป่า []
5
24039
เด็กชายจุฬารุ่ง วงศ์วุฒิ []
6
24040
เด็กชายเจตนิพิฐ แสนธิ []
7
24041
เด็กชายฐาปกรณ์ มหาวงศนันท์ []
8
24042
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ใจตรอง []
9
24043
เด็กชายธณภัทร พรมมา []
10
24045
เด็กชายนาวิน ทำทาน []
11
24046
เด็กชายพชรกฤษณ์ วิริยะ []
12
24047
เด็กชายพิชญุตม์ การช่างทำ []
13
24048
เด็กชายเมธิชัย ฟุจันทร์ []
14
24050
เด็กชายศุภกร ปิจจะ []
15
24051
เด็กชายอัศวเทพ หมอกเหมย []
16
24052
เด็กชายอินทุกร คำภักดี []
17
24053
เด็กหญิงกชกร คำลือ []
18
24054
เด็กหญิงกมลวรรณ สายใจ []
19
24056
เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย []
20
24057
เด็กหญิงชีรญา ติยะบุตร []
21
24058
เด็กหญิงณัฐชญาฏา กองแก้ว []
22
24059
เด็กหญิงเตือนตา ปันนิตมัย []
23
24060
เด็กหญิงธนพร แซ่ซิ้ม []
24
24061
เด็กหญิงธนารีย์ เพิ่มสิน []
25
24062
เด็กหญิงน้ำฝน ใฝเครือ []
26
24064
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ทับทิมหล้า []
27
24065
เด็กหญิงปิ่นธิดา ธนูสา []
28
24066
เด็กหญิงพัชรัตน์ ใจผ่อง []
29
24067
เด็กหญิงพัทริยาภรณ์ หล่อพิเชียร []
30
24069
เด็กหญิงพิมพ์นิภา วีระแสง []
31
24070
เด็กหญิงภคพร มูลคำ []
32
24071
เด็กหญิงภัคจิรา สุขศรี []
33
24072
เด็กหญิงภูณิศา ใจชุ่ม []
34
24073
เด็กหญิงวรัญญา ต๊ะนาม []
35
24074
เด็กหญิงศศิชา แสนเขื่อน []
36
24075
เด็กหญิงศิรินารี อุ่นคำ []
37
24108
เด็กหญิงพิมพ์พาดา ตันติ๊บ []
38
24348
เด็กชายพงศ์ระพี สารธิมา []