นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23993
เด็กชายก้องยศ กมลภพ []
2
23994
เด็กชายคัมภีรัตว์ อินแปง []
3
23995
เด็กชายคุณากร เรืองชาญ []
4
23996
เด็กชายจักรวรรดิ ซื่อใส []
5
23997
เด็กชายเจษฎา วงศ์ยศ []
6
23998
เด็กชายเจษฎากร อาริยะ []
7
23999
เด็กชายณัฐชานนท์ ยาสมุทร []
8
24000
เด็กชายณัฐภูมิ อุบล []
9
24001
เด็กชายธิติ ชมคำ []
10
24002
เด็กชายธีรภัทร กันธิยะ []
11
24003
เด็กชายธีรภัทร สิทธิแปง []
12
24004
เด็กชายปฏิภาณ พิมโสดา []
13
24005
เด็กชายพิทักษ์ คำปัน []
14
24006
เด็กชายรัฐนนท์ ทะลือ []
15
24007
เด็กชายวรเมธ ข้าวก่ำ []
16
24008
เด็กชายวิชาฤทธิ์ จันธิมา []
17
24009
เด็กชายสรวิชญ์ จันติ๊บ []
18
24010
เด็กชายสิรวิชญ์ อารินเป็ง []
19
24011
เด็กชายอดิศร ปันนารินทร์ []
20
24012
เด็กชายอิทธิกร ภูนามูล []
21
24013
เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรศรีวงษ์ []
22
24014
เด็กหญิงกุ้งนาง แสนเขื่อน []
23
24015
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ ปันนิตมัย []
24
24016
เด็กหญิงชญานิตย์ ณ ลำปาง []
25
24017
เด็กหญิงโชติกา ไชยชนะ []
26
24018
เด็กหญิงเฌณิศา ศรีสวัสดิ์ []
27
24019
เด็กหญิงณัฐชา สาริวงค์ []
28
24020
เด็กหญิงณัฐธิพร คำปัน []
29
24022
เด็กหญิงต้องฤทัย เทพปวน []
30
24024
เด็กหญิงธัญชนก เครือลี []
31
24025
เด็กหญิงนฤมล ค้าแก้ว []
32
24027
เด็กหญิงปราณปรียา ปัญญะติ []
33
24028
เด็กหญิงปิยฉัตร อ่อนสี []
34
24029
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ปันโน []
35
24030
เด็กหญิงภัทรวดี ข่ายทอง []
36
24031
เด็กหญิงมณีรินทร์ เรือนสิทธิ์ []
37
24032
เด็กหญิงรวินันท์ มะโนนึก []
38
24033
เด็กหญิงรัตน์สุดา ตู่เป็ง []
39
24034
เด็กหญิงวาสนา วงค์ใหญ่ []
40
24148
เด็กหญิงนันทพร กิตติพงศ์เดช []