นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24546
เด็กชายกล้ารบ อาจยาแก้ว []
2
24547
เด็กชายก้องภพ ใจแก้ว []
3
24548
เด็กชายจักรภัทร แสนค่ายแก้ว []
4
24549
เด็กชายจารุวิทย์ จ้ำดา []
5
24550
เด็กชายจิระพงศ์ ตันหลวง []
6
24551
เด็กชายชินดนัย ยอดแก้ว []
7
24552
เด็กชายณัฐดนัย เพชราช []
8
24553
เด็กชายธนกฤต ปิ่นแก้ว []
9
24554
เด็กชายธนนันท์ ปันจันทร์ []
10
24555
เด็กชายธีรภัทร กิติวรรณ์ []
11
24556
เด็กชายนันทวัฒน์ ปิ่นแก้ว []
12
24557
เด็กชายพชร ยาวิชัย []
13
24558
เด็กชายภาคิน แขกสันเทียะ []
14
24559
เด็กชายมนัญชัย กองอ้น []
15
24560
เด็กชายยศพนธ์ ช่างเก็บ []
16
24561
เด็กชายยศภัทร อิ่นคำ []
17
24562
เด็กชายสุรเชษฐ์ แปงคำ []
18
24563
เด็กชายอนุภัทร ตื้อคำ []
19
24564
เด็กหญิงกานพิชชา สืบสมบัติ []
20
24565
เด็กหญิงขวัญชีวา คำแดง []
21
24566
เด็กหญิงจิดาภา สมบูรณ์ []
22
24567
เด็กหญิงชื่นนภา อินทร์ใจ []
23
24568
เด็กหญิงโชติกา กองอินทร์ []
24
24569
เด็กหญิงดนยา เกตุประเสริฐ []
25
24570
เด็กหญิงธนัชชา อิ่นคำ []
26
24571
เด็กหญิงนพรัตน์ สมทัด []
27
24572
เด็กหญิงนุชนาฎ อินถา []
28
24574
เด็กหญิงเบญญาดา มุงเมือง []
29
24575
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปันผา []
30
24576
เด็กหญิงปวันรัตน์ มูลธิดา []
31
24577
เด็กหญิงพัชริยา นันตาชัยวุฒิ []
32
24578
เด็กหญิงภัทรพร รู้ทำบุญ []
33
24579
เด็กหญิงภัทราพร พรมมา []
34
24580
เด็กหญิงรวิภา ภูมินนท์ []
35
24581
เด็กหญิงวิชญาดา ไชยเนตร []
36
24582
เด็กหญิงศศิประภา วรสาร []
37
24583
เด็กหญิงสิรินภา สอนทา []
38
24584
เด็กหญิงอติมา มีปาน []
39
24585
เด็กหญิงอาทิตยา อินวงศ์หงาว []
40
25059
เด็กหญิงสมิตานันท์ รัตนาภิรมย์ []
41
25436
เด็กชายนรวีธ์ แสงคำดี []