นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  12
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23902
เด็กหญิงจิณณพัต จัดติ []
2
23903
เด็กหญิงปภาดา จันต๊ะนาเขต []
3
23904
เด็กหญิงอัจฉราทิพย์ จอมป้อ []
4
23905
เด็กหญิงพิริยา กำไร []
5
23906
เด็กหญิงณิชาภัทร กองฟู []
6
23907
เด็กหญิงจิตชญา ผาบปิจจวงศ์ []
7
23909
เด็กชายวรเดช กอผจญ []
8
23910
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ธนะเรือง []
9
23911
เด็กหญิงศศิประภา คูหา []
10
23912
เด็กหญิงลันตา พุทธเนตร []
11
23913
เด็กชายพัสกร คำปัน []
12
23914
เด็กหญิงทับทิม อาโอโนะ []
13
23915
เด็กหญิงณัฏฐนันธ์ คำมา []
14
23916
เด็กชายติณหภัทร คำสนิท []
15
23917
เด็กหญิงชโรบล วรรณชัย []
16
23918
เด็กชายอธิป ชลชาญกิจ []
17
23919
เด็กหญิงญาดา แสงเพ็ชร์ []
18
23920
เด็กชายป้องกัน เขื่อนแก้ว []
19
23921
เด็กชายธนัตถ์ ใจแปง []
20
23922
เด็กหญิงกัญญภา พรหมสิงห์ []
21
23923
เด็กชายจิรเมธ แซ่เต็ง []
22
23925
เด็กหญิงธรรมิกา มหาธนมงคล []
23
23926
เด็กชายจีรัฐติกุล อัลซอและห์ []
24
23927
เด็กหญิงณัฐรินีย์ จันทร์แก้ว []
25
23928
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ศรีวิลัย []
26
23929
เด็กชายจริยพงศ์ ไพบูลย์ศรีนครา []
27
24021
เด็กหญิงตวิษา ติ๊บประใจ []
28
24023
เด็กชายธรรมาวุธ วุฑฒะกุล []
29
24151
เด็กหญิงพรรพษา ยศคำ []
30
24254
เด็กชายนิติศาสตร์ กุลนาแปง []