นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  11
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23569
เด็กชายทวิชชัย สิงห์อ้าย []
2
23607
เด็กชายชฬพงษ์ ธรรมสรางกูร []
3
23608
เด็กชายณัฐภัทร ลำมะศักดิ์ []
4
23609
เด็กชายธนกร ทิพย์มณี []
5
23610
เด็กชายธนภัทร สุทธมงคล []
6
23611
เด็กชายนิรวิทย์ แก้วคำเรือง []
7
23613
เด็กชายพีรพัฒน์ ผ่องมณี []
8
23614
เด็กชายวรเมธี หน่อมี []
9
23615
เด็กชายวัชรพงศ์ วุฒินุช []
10
23616
เด็กชายสุรดิษ อินทะแสง []
11
23617
เด็กชายสุรพัศ อินต๊ะสิน []
12
23618
เด็กหญิงกีรติญาณ์ คักกันหา []
13
23620
เด็กหญิงญาณิศา ค้าแก้ว []
14
23621
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์ อัครเสถียรพงศ์ []
15
23622
เด็กหญิงณัฏฐาณิชา เต่าให้ []
16
23623
เด็กหญิงณัฐกฤตา สมร่าง []
17
23624
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ วงศ์ใหญ่ []
18
23625
เด็กหญิงทิพาวรรณ พรมตัน []
19
23626
เด็กหญิงธนัชพร อินทะนนท์ []
20
23627
เด็กหญิงธันยพร ณ น่าน []
21
23628
เด็กหญิงนัทธชา ไชยวรรณ์ []
22
23629
เด็กหญิงนันท์นภัทร ชุมภูวงศ์ []
23
23630
เด็กหญิงนาวา บูรณพันธ์ []
24
23631
เด็กหญิงนิตา เครือเถาว์ []
25
23632
เด็กหญิงปรียภัทร แก้วกัน []
26
23633
เด็กหญิงปาริฉัตร ใจพลแสน []
27
23634
เด็กหญิงปาริชาต ใจพลแสน []
28
23635
เด็กหญิงปุณรวีณ์ คำแปง []
29
23636
เด็กหญิงพัชราพร ภูนิคม []
30
23637
เด็กหญิงพัฒน์นรี ศรีจะตะ []
31
23638
เด็กหญิงพิณญารัตน์ ผิวผ่อง []
32
23639
เด็กหญิงเมธาสินี กิติลือ []
33
23640
เด็กหญิงรัศมิ์กร จงสุวรรณไพศาล []
34
23642
เด็กหญิงลักษมณ ธิโนชัย []
35
23643
เด็กหญิงวรกานต์ คำแปง []
36
23644
เด็กหญิงวริศรา ดวงแก้ว []
37
23646
เด็กหญิงอนัญญา คุณาเทพ []
38
23647
เด็กหญิงอัญมณี สิทธิแปง []