นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  10
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23825
เด็กหญิงนันท์นภัส กิตติรักษ์ []
2
23826
เด็กหญิงจิดาภา ภูมินนท์ []
3
23827
เด็กหญิงรมิดา วีระฤทธิพันธ์ []
4
23828
เด็กหญิงรดา ไชยคำ []
5
23829
เด็กหญิงภาสวีร์ คูณเอลีชา []
6
23830
เด็กชายพีระพัฒน์ พึ่งชื่น []
7
23831
เด็กชายกิติวรา ใจหาญ []
8
23832
เด็กชายภูริภัทร วงศ์ไชย []
9
23833
เด็กชายคชภัค เสนาน้อย []
10
23834
เด็กชายอัครเดช นันตาชัยวุฒิ []
11
23835
เด็กชายปราบดา มาลัยเจริญ []
12
23836
เด็กชายณัฐวุฒิ ราชคมภ์ []
13
23837
เด็กหญิงกันติชา แปลงล้วน []
14
23838
เด็กชายธนดล ตนเตชะ []
15
23839
เด็กชายภาณุพงษ์ วงศราช []
16
23842
เด็กชายพัทธนันท์ ทำทาน []
17
23843
เด็กหญิงปาณิสรา ไชยอิ่นแก้ว []
18
23844
เด็กชายวัชรากร พรมเกษา []
19
23845
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สรอินทร์ []
20
23846
เด็กหญิงปุณยาพร นนท์ธนาวิชญ์ []
21
23847
เด็กชายศักดิ์ศรี อำไธสง []
22
23848
เด็กหญิงแพรพรรณษา สีดา []
23
23849
เด็กหญิงธิติมา ทิศทาพวน []
24
23850
เด็กหญิงอริษศรัญญา อภิราช []
25
23851
เด็กหญิงกานต์ติมา ไฝเอ้ย []
26
23852
เด็กหญิงพิชญ์สินี โฉมงาม []
27
23853
เด็กชายจตุพล เทพเสาร์ []
28
23854
เด็กหญิงนัศฤณ แสงเมือง []
29
23855
เด็กชายกิตติภพ บุรีแก้ว []
30
23856
เด็กหญิงฟาริดา อุตะมะ []
31
23857
เด็กชายสิทธิสักดิ์ เสาร์ไพรสนท์ []
32
23858
เด็กหญิงจินตนา อุ่นแสง []
33
23860
เด็กหญิงฐิตินันท์ ปัญญา []
34
23861
เด็กหญิงสิริยากร รักประชา []
35
23865
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทิบำรุง []
36
23866
เด็กชายนครินทร์ พึ้งอ้น []
37
23886
เด็กหญิงนงลักษณ์ โปธา []
38
23893
เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์โภคา []