นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23796
เด็กหญิงณัฐณิชา เงินท๊อก []
2
23908
เด็กชายไกรฤกษ์ จันทร์แดง []
3
23924
เด็กชายจิรภัทร ธิโนชัย []
4
23939
เด็กชายชนกานต์ วะไลใจ []
5
23954
เด็กชายทนโชติ เทพวงค์ []
6
23955
เด็กชายทรงพล ษรเสวี []
7
23956
เด็กชายธนดล เชียงแรง []
8
23957
เด็กชายธีรพัฒน์ ใจกุล []
9
23958
เด็กชายนันทพงษ์ ดอกสน []
10
23959
เด็กชายนันทพันธ์ สุดตา []
11
23960
เด็กชายพีระพัฒน์ ผ่องผิว []
12
23961
เด็กชายไพรัช รำไพ []
13
23963
เด็กชายสรคมน์ ตุ้ยสาร []
14
23964
เด็กหญิงกรกมล วงค์เรือง []
15
23965
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาวิโล []
16
23966
เด็กหญิงคณัสนันท์ ดวงปัญญา []
17
23967
เด็กหญิงจันทนี ธิสงค์ []
18
23968
เด็กหญิงจำจรรจา ไชยแก้ว []
19
23969
เด็กหญิงจิดาภา ร่วมสุข []
20
23970
เด็กหญิงจิราภา ป้องคำ []
21
23971
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ฐานะ []
22
23972
เด็กหญิงชนัญธิดา นาสมพันธ์ []
23
23973
เด็กหญิงฐิติมา ฟุรุคาวะ []
24
23974
เด็กหญิงณัฐญาจิต แซ่ว่า []
25
23975
เด็กหญิงณัฐฐาพร ฟูแก้ว []
26
23977
เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา []
27
23978
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์กองแก้ว []
28
23979
เด็กหญิงปภาดา ท่าวอำมาตย์ []
29
23980
เด็กหญิงปรางทิพย์ จิตตรง []
30
23981
เด็กหญิงปาณิศา ชุ่มเย็น []
31
23982
เด็กหญิงพรลดา แทนทอง []
32
23983
เด็กหญิงพิชญา พันสุภะ []
33
23984
เด็กหญิงพิญาดา คำพลอย []
34
23985
เด็กหญิงรัชนีพร ไกลถิ่น []
35
23986
เด็กหญิงศิวนารี เพชรกิ่ง []
36
23987
เด็กหญิงสวัญรญา ฟังเร็ว []
37
23988
เด็กหญิงสุภาวรัตน์ บุกบ่อง []
38
23989
เด็กหญิงอติพร แซ่ย้า []
39
23990
เด็กหญิงอรปรียา วงศ์เมือง []
40
23991
เด็กหญิงอรวี อุทธิยา []
41
23992
เด็กหญิงอัจฉรินทร์ จินโจ []
42
24340
เด็กชายยุทธนา อินคำปัน []