นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24435
เด็กชายจิรวุธ จันจม []
2
24507
เด็กชายคงกพัน ทะการ []
3
24508
เด็กชายชัชชานนน์ ไชยวงศ์ษา []
4
24509
เด็กชายฐิติพันธ์ คำแปง []
5
24510
เด็กชายตุลา นาสมพงษ์ []
6
24511
เด็กชายนครินทร์ บุญธรรม []
7
24512
เด็กชายนราวิชญ์ วงศ์แก้ว []
8
24513
เด็กชายนันทภพ แซ่ท่อ []
9
24514
เด็กชายปภังกร ก๋ารินทร์ []
10
24515
เด็กชายพงษ์พันธ์ ชินคำ []
11
24516
เด็กชายพรพิพัฒน์ นาเมืองรักษ์ []
12
24517
เด็กชายสุริยา แก้วปา []
13
24518
เด็กชายอดิศร จันทร์ประไพ []
14
24519
เด็กหญิงกมลชนก ตาสิทธิ์ []
15
24520
เด็กหญิงกมลพร จันทร์ผอง []
16
24522
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีคำ []
17
24523
เด็กหญิงจารุวรรณ นาทองคำ []
18
24524
เด็กหญิงชิษณุชา ณ ลำปาง []
19
24525
เด็กหญิงโชติกา ธิโนชัย []
20
24527
เด็กหญิงณัฐนิชา ใจสุข []
21
24528
เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยชนะ []
22
24529
เด็กหญิงธมลวรรณ ชัยวุฒิ []
23
24530
เด็กหญิงธิติยา ยากอง []
24
24531
เด็กหญิงธีรดา สารจันทร์ []
25
24532
เด็กหญิงนันทยา สุนทร []
26
24533
เด็กหญิงบัณฑิตา ธิการ []
27
24534
เด็กหญิงบุญสิตา ดีนา []
28
24536
เด็กหญิงพนิดา ขรรค์ชัย []
29
24537
เด็กหญิงภัทราพรรณ กรจักร์ []
30
24538
เด็กหญิงรุจิรดา ไชยวุฒิ []
31
24539
เด็กหญิงลลิตพรรณ ปัญญาละ []
32
24540
เด็กหญิงวรนันท์ สมญานุสรณ์ []
33
24541
เด็กหญิงศศิธร ภูมิพัฒน์ []
34
24542
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุทธะโทธน []
35
24543
เด็กหญิงสัตตบงกช วงศ์เวียน []
36
24544
เด็กหญิงสายสวรรค์ พันธุ์มณี []
37
24545
เด็กหญิงอัจฉริยพร อินปั๋น []
38
24900
เด็กหญิงปาตฤณญา สกลวัชรา []
39
24904
เด็กหญิงสิรินดา คำราช []