นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24350
เด็กชายก่อโชค สุทธศิลป์ []
2
24351
เด็กชายกิตตินันท์ กันต๊ะยศ []
3
24352
เด็กชายกีรพล อุทธิยา []
4
24353
เด็กชายจิรโรจน์ สิงห์น้อย []
5
24354
เด็กชายดนุเดช นายกุม []
6
24355
เด็กชายถิรวัฒน์ อินทร์วงศ์วาร []
7
24356
เด็กชายธนพจน์ ต๊ะจันทร์ []
8
24357
เด็กชายนวพล กิ่งแก้ว []
9
24358
เด็กชายปิยวัฒน์ ยานะ []
10
24359
เด็กชายพงศ์ปณต สอนจิตต์ []
11
24360
เด็กชายพงศพัศ การดี []
12
24361
เด็กชายพันธวัช ศรีปัญญา []
13
24363
เด็กชายยศพล เสาวพันธ์ []
14
24364
เด็กชายรัฐภูมิ สมบูรณ์ []
15
24365
เด็กชายอัครพล พึ่งอ้น []
16
24366
เด็กหญิงจิรัชยา สิ่งของ []
17
24367
เด็กหญิงชาลิสา ชมภูพรรณ์ []
18
24368
เด็กหญิงนัชชา หนูจันทร์ []
19
24369
เด็กหญิงนิชนันท์ บุญธรรม []
20
24370
เด็กหญิงนิภาวัลล์ ประมวลพันธ์ []
21
24371
เด็กหญิงบงกต คำมูล []
22
24372
เด็กหญิงปพิชญา อินประสงค์ []
23
24373
เด็กหญิงปรนันท์ นันตา []
24
24374
เด็กหญิงปวริศา อินต๊ะเขื่อน []
25
24376
เด็กหญิงปิยนัน โคราช []
26
24377
เด็กหญิงภานุมาศ เลิศชมภู []
27
24378
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มะโนสมบัติ []
28
24379
เด็กหญิงวรกานดา คนเก่ง []
29
24381
เด็กหญิงศศิวิมล สื่อไทรงาม []
30
24382
เด็กหญิงสิริวิมล แก้วหน่อ []
31
24383
เด็กหญิงสุชาดา วงค์ปัญญา []
32
24384
เด็กหญิงสุพิชญา แถวบุญตา []
33
24385
เด็กหญิงอัญธิฌา สิงห์แก้ว []
34
24526
เด็กหญิงณัฐกานต์ ฟองการ []
35
24596
เด็กชายพันธมิตร นันไชยกัน []