นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24786
เด็กชายพีรณัฐ เกี๋ยวคำ []
2
24787
เด็กชายกิตติชัย อุตคำ []
3
24788
เด็กชายจิรพนธิ์ สถานกอง []
4
24789
เด็กชายชลรัตน์ อัมพันธ์ทอง []
5
24790
เด็กชายณัฐพล ไชยยาเทพ []
6
24791
เด็กชายณัฐวัชร สุแสง []
7
24792
เด็กชายทนัญชัย เกษรจำปา []
8
24793
เด็กชายทัศพล สีหมอก []
9
24794
เด็กชายธนภัทร โอกาส []
10
24795
เด็กชายปฐมพงษ์ ประยศ []
11
24796
เด็กชายปริญญา มะโนสมบัติ []
12
24797
เด็กชายพงศพัศ เทศสิงห์ []
13
24798
เด็กชายมนตรี ศรีโท []
14
24799
เด็กชายราเมศวร์ อินเทียมใจ []
15
24800
เด็กชายสมธีรภัทธ์ เมืองอินทร์ []
16
24801
เด็กชายสุพศิณ ผู้ดี []
17
24802
เด็กชายอนุวัฒน์ กาใจ []
18
24803
เด็กหญิงกัญญาภัค ใจวงศ์ []
19
24804
เด็กหญิงจิราภรณ์ เพชรดง []
20
24805
เด็กหญิงจีนารัตน์ ยศเรืองศักดิ์ []
21
24806
เด็กหญิงชนิดาภา ณ น่าน []
22
24807
เด็กหญิงชนิสรา ราชเมืองมูล []
23
24808
เด็กหญิงฐิติกานต์ ดงปาลี []
24
24809
เด็กหญิงณัฐิดา ชาญชัยพิทักษ์สิน []
25
24810
เด็กหญิงธัญชนก บุญแสง []
26
24811
เด็กหญิงธัญญพัชร มุ่ยพรม []
27
24812
เด็กหญิงนงนภัส เขียวตื้ออินทร์ []
28
24813
เด็กหญิงปริชญา ผิวผ่อง []
29
24814
เด็กหญิงปริญญาภรณ์ เดชสม []
30
24815
เด็กหญิงพัณณิตา คำชนะ []
31
24816
เด็กหญิงพิมพ์นารา ชาติคง []
32
24817
เด็กหญิงมาลิกา คล้านเดช []
33
24818
เด็กหญิงลักษมี คำเงิน []
34
24819
เด็กหญิงวรัชญา ไซกาเซ็ม []
35
24820
เด็กหญิงวรารัตน์ สุอำ []
36
24821
เด็กหญิงวิชชุดา ก๋องติ๊บ []
37
24822
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แก้วจำรัส []
38
24823
เด็กหญิงสุวรรณพร จันทร์เสนา []
39
24824
เด็กหญิงอนัญญา คำยันต์ []
40
24825
เด็กหญิงอรดี ธิเขียว []
41
24826
เด็กหญิงอาราญา อ่าวลึกน้อย []
42
24902
เด็กหญิงพันธกานต์ สังข์มณี []