นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24427
เด็กชายอนุสิทธิ์ แซ่ท้อ []
2
24447
เด็กชายปฏิภาณ สุดใจ []
3
24746
เด็กชายกิตติศักดิ์ โยลัย []
4
24747
เด็กชายกีรติกร เทพผง []
5
24748
เด็กชายจินตนาการ สุวรรณผูก []
6
24749
เด็กชายเจษฎากรณ์ ธิโนชัย []
7
24750
เด็กชายณวัฒน์ อัสถิ []
8
24751
เด็กชายณัฐภูมิ อาสานาม []
9
24752
เด็กชายทฤษฎี นาเมืองรักษ์ []
10
24753
เด็กชายธนดล สมแก้ว []
11
24754
เด็กชายธนเทพ ศรีษะธร []
12
24755
เด็กชายธนวัฒน์ อุทธิยา []
13
24756
เด็กชายธีรภัทร คำปีน []
14
24757
เด็กชายธีรศาสนติ์ อินต๊ะวิน []
15
24758
เด็กชายนราธิป คำแว่น []
16
24759
เด็กชายนันทิพัฒน์ จุใจ []
17
24760
เด็กชายนิรัติศัย อุดทังไข []
18
24761
เด็กชายปณัฐชัย ทองภู []
19
24762
เด็กชายภูเบศวร์ อภิราช []
20
24763
เด็กชายภูริภัทร ปันคำ []
21
24764
เด็กชายสันติ แซ่ย่าง []
22
24765
เด็กชายอำนาจ แซ่ฟ้า []
23
24766
เด็กชายเอกรัตน์ ปวงกันทะ []
24
24767
เด็กหญิงกานต์พิชชา ยะมงคล []
25
24768
เด็กหญิงเกวลิน วงค์หลวง []
26
24769
เด็กหญิงจิตราพร แซ่เฮ้อ []
27
24770
เด็กหญิงชนันภรณ์ จันทร์กอง []
28
24771
เด็กหญิงชมพูนุช วัฒนากนกวงศ์ []
29
24772
เด็กหญิงชลนภา ไชยถา []
30
24773
เด็กหญิงโชติกา ไชยชมภู []
31
24775
เด็กหญิงน้ำฝน ผาด่าน []
32
24776
เด็กหญิงปาณิสรา มงกฎ []
33
24777
เด็กหญิงเปรมสิณี เตชะวงศ์พาณิชย์ []
34
24778
เด็กหญิงพรทิพย์ จุลศรี []
35
24779
เด็กหญิงพัฒวิมล หวลอารมณ์ []
36
24780
เด็กหญิงมัณทนา คล้ายเดช []
37
24781
เด็กหญิงวรัญญา สุอำ []
38
24782
เด็กหญิงวาสนา หอมแพงไว้ []
39
24783
เด็กหญิงสิริวิมล ปุระตา []
40
24784
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ สุขคำ []
41
24785
เด็กหญิงอาราดา อ่าวลึกน้อย []
42
24886
เด็กชายไกรวิชญ์ แซ่หว้า []