นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
25302
เด็กชายกฤษฎา คำแดง []
2
25303
เด็กชายกษิติ์แดช ทะนะใจ []
3
25304
เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย []
4
25305
เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี []
5
25306
เด็กชายชาณุวัฒน์ ป้องโล่ห์ []
6
25307
เด็กชายฐานพัฒน์ โพธิ์วิจิตร []
7
25308
เด็กชายณภัทร ขันใจ []
8
25309
เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์ []
9
25310
เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ []
10
25311
เด็กชายธนาพงษ์ พรมตัน []
11
25312
เด็กชายพงศ์ปณต อินต๊ะใจ []
12
25313
เด็กชายพัชรพล ภูโคก []
13
25314
เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม []
14
25315
เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน []
15
25316
เด็กชายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์ []
16
25317
เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย []
17
25318
เด็กชายยุทธภูมิ พันดา []
18
25319
เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ []
19
25320
เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์ []
20
25321
เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ []
21
25322
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ []
22
25323
เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์ []
23
25324
เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า []
24
25325
เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น []
25
25326
เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา []
26
25327
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล []
27
25328
เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน []
28
25329
เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา []
29
25330
เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว []
30
25331
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ []
31
25332
เด็กหญิงปรียานุช สระศรี []
32
25333
เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ []
33
25334
เด็กหญิงภคพร กามะเทพ []
34
25335
เด็กหญิงมนัชญา ชัยชะนะ []
35
25336
เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร []
36
25337
เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว []
37
25338
เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ []
38
25339
เด็กหญิงวิราพร ธิสอน []
39
25340
เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี []
40
25341
เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย []