นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
25302
เด็กชายกฤษฎา คำแดง []
2
25303
เด็กชายกษิติ์แดช ทะนะใจ []
3
25304
เด็กชายชยังกูร แพงจ่อย []
4
25305
เด็กชายชัชพิสิฐ ธนะวดี [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:23:25
5
25306
เด็กชายชาณุวัฒน์ ป้องโล่ห์ []
6
25307
เด็กชายฐานพัฒน์ โพธิ์วิจิตร []
7
25308
เด็กชายณภัทร ขันใจ []
8
25309
เด็กชายณัฐวุฒิ เทศสิงห์ []
9
25310
เด็กชายทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:23:53
10
25311
เด็กชายธนาพงษ์ พรมตัน []
11
25312
เด็กชายพงศ์ปณต อินต๊ะใจ []
12
25313
เด็กชายพัชรพล ภูโคก [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:02
13
25314
เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรพรม []
14
25315
เด็กชายพีรทัต คำภูเงิน [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:07
15
25316
เด็กชายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:09
16
25317
เด็กชายภูมินทร์ นิ่มลอย [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:11
17
25318
เด็กชายยุทธภูมิ พันดา [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:14
18
25319
เด็กชายวัฒนชัย ไกรอ่ำ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:16
19
25320
เด็กชายศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์ []
20
25321
เด็กชายเหมันต์ วงศ์วุฒิ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:26
21
25322
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปัญญาโถ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:32
22
25323
เด็กหญิงกฤติญา ศิริพันธ์ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:35
23
25324
เด็กหญิงจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:37
24
25325
เด็กหญิงชนิดาภา คำชื่น [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:41
25
25326
เด็กหญิงณัฐณิชา คำบุบผา [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:43
26
25327
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกุล []
27
25328
เด็กหญิงธนัยพร รักเรียน [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:47
28
25329
เด็กหญิงธัญชนก พุทมาตา [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:50
29
25330
เด็กหญิงธัญชนก หน่อท้าว [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:24:57
30
25331
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปัญญะติ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:12
31
25332
เด็กหญิงปรียานุช สระศรี [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:16
32
25333
เด็กชายปุณยวีย์ อิ่นคำ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:19
33
25334
เด็กหญิงภคพร กามะเทพ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:22
34
25335
เด็กหญิงมนัชญา ชัยชะนะ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:24
35
25336
เด็กหญิงรุจิรา ท้าวภูธร [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:29
36
25337
เด็กหญิงลลิตา สอนแก้ว [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:32
37
25338
เด็กหญิงวิรัลยา ลาภยศ [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:34
38
25339
เด็กหญิงวิราพร ธิสอน [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:37
39
25340
เด็กหญิงสลินรัตน์ จะปี [1]เยาวชนคนสร้างชาติ
08-07-2019 07:25:42
40
25341
เด็กหญิงสิริยากร คนห้วย []