นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23962
เด็กชายปกรณ์ ขัดแก้ว []
2
24160
เด็กชายกตัญญู นันตรัตน์ []
3
24161
เด็กชายกฤติพงศ์ อุดมผล []
4
24162
เด็กชายกฤษฎากร ยศคำ []
5
24163
เด็กชายกฤษณพงศ์ ปิจจะ []
6
24164
เด็กชายกันตินัน แซ่เห้อ []
7
24165
เด็กชายกิตติพงษ์ ปันทิพย์ []
8
24166
เด็กชายคิมหันต์ พาพันธ์ []
9
24167
เด็กชายณภัทร ภูบรรทัต []
10
24168
เด็กชายดรัณภพ นำทุน []
11
24169
เด็กชายธณภัทร มุงเมือง []
12
24170
เด็กชายธนวัฒน์ อ่ำชาวนา []
13
24171
เด็กชายธีรเดช ถานาเรือ []
14
24172
เด็กชายนันทชัย ชันชนะ []
15
24173
เด็กชายบวรทัต ทายา []
16
24174
เด็กชายบุญฤทธิ์ ไชยมงคล []
17
24175
เด็กชายพีระพล พรมกันดร []
18
24176
เด็กชายภัทรยศ ศรีสว่าง []
19
24177
เด็กชายภานุภาพ ยาวิชัย []
20
24178
เด็กชายมนัสนันท์ สุขสำราญ []
21
24179
เด็กชายวทัญญู ยะคำ []
22
24180
เด็กชายวีรวัฒน์ แสงเมือง []
23
24181
เด็กชายอภิวัฒน์ รัฐวรณ์ []
24
24182
เด็กชายอรรถพล แซ่ฟ้า []
25
24183
เด็กหญิง เกตุสวรรณ ติ๊บปละ []
26
24184
เด็กหญิงกชกร แซ่เห้อ []
27
24185
เด็กหญิงกัญชพร ยศคำ []
28
24186
เด็กหญิงจุลาพร มาเยอะ []
29
24187
เด็กหญิงณัฐณิชา กาวิจันทร์ []
30
24188
เด็กหญิงธิดารัตน์ เมืองแก้ว []
31
24189
เด็กหญิงธิดารัตน์ หมื่นคำหล้า []
32
24190
เด็กหญิงพรลภัส ผิดชอบ []
33
24191
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เพชรรินทร์ []
34
24193
เด็กหญิงมุธิตา มั่งผาย []
35
24194
เด็กหญิงวลัยพร แซ่ลี่ []
36
24195
เด็กหญิงวิชญาพร เครือราษฏร์ []
37
24196
เด็กหญิงสุชาดา ศรีสว่าง []
38
24197
เด็กหญิงสุชานันท์ อินคำปา []
39
24198
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธนะน้อย []
40
24199
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย กันทะ []
41
24200
เด็กหญิงอารยา สุจริยา []
42
24336
เด็กหญิงทิตยา แซ่ว้าง []