นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
25262
เด็กชายเกียรติภูมิ ดู่อุ๊ด []
2
25263
เด็กชายจีรพัฒน์ แสงจันทร์ []
3
25264
เด็กชายจีรศักดิ์ ปัญญาวงศ์ []
4
25265
เด็กชายณัฐทชัย ทิพย์พรม []
5
25266
เด็กชายณัฐพงษ์ แสนคำ []
6
25267
เด็กชายทัศพล วงศ์พรม []
7
25268
เด็กชายธนกร ตนเตชะ []
8
25269
เด็กชายธนกรณ์ พิลาคม []
9
25270
เด็กชายธีภพ ดอกบัวเผื่อน []
10
25271
เด็กชายนัฐนันท์ สรรพสุข []
11
25272
เด็กชายนันทภูมิ แซ่ท่อ []
12
25273
เด็กชายปภังกร คงทอง []
13
25274
เด็กชายรามิล สังข์นาค []
14
25275
เด็กชายเวชพิสิฐ เชิงเขา []
15
25276
เด็กชายศกุลวัฒน์ ปันโน []
16
25277
เด็กชายศตวรรษ ทาอาษา []
17
25278
เด็กชายสุริยาหิรัญ ช่างเกิด []
18
25279
เด็กชายอานนท์ ยองเพชร []
19
25280
เด็กหญิงกวินทรา กั้นเกต []
20
25281
เด็กหญิงกัญญาภัทร มะโนศิลา []
21
25282
เด็กหญิงเขมรัตน์ นันตาชัยวุฒิ []
22
25283
เด็กหญิงเขมิกา วิเศษชาติ []
23
25284
เด็กหญิงจิณัฐตา จุ๋มใจ []
24
25285
เด็กหญิงชญาดา วังหอม []
25
25286
เด็กหญิงชวัลรัตน์ วะไลใจ []
26
25287
เด็กหญิงณัฐชา สันธิ []
27
25288
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช พลเจริญชัย []
28
25289
เด็กหญิงณัฐธิดา โป่งคำ []
29
25290
เด็กหญิงทิพย์ปภา แวงมั่ง []
30
25291
เด็กหญิงธัญชนก ไชยลังกา []
31
25292
เด็กหญิงธันยกานต์ เพชราช []
32
25293
เด็กหญิงนริศรา ชื่นอารมณ์ []
33
25294
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ธรรมวิเศษ []
34
25295
เด็กหญิงเบญญาภา จันทวงษ์ []
35
25296
เด็กหญิงประพิชญา ขัดผัด []
36
25297
เด็กหญิงวรินทร อิ่นคำ []
37
25298
เด็กหญิงวิชญาดา ภูมิพัฒน์ []
38
25299
เด็กหญิงศศิประภา สายกระสุน []
39
25300
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไพศาลพงศ์พันธุ์ []
40
25301
เด็กหญิงอาภาวรรณ พิมพ์โพชา []