นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24173
เด็กชายบวรทัต ทายา []
2
24706
เด็กชายกีรติ โพธิ์ดี []
3
24707
เด็กชายกุลชาติ กุลท้วม []
4
24708
เด็กชายจตุภัทร ไกลถิ่น []
5
24709
เด็กชายจิรพงศ์ จำเริญ []
6
24710
เด็กชายชนัญญู เศรษฐรัตนพงศ์ []
7
24711
เด็กชายชาคริต สุเมธาลังการ []
8
24712
เด็กชายณัฐดนัย เสน่หา []
9
24714
เด็กชายธนภัทร บุญสูง []
10
24715
เด็กชายธนวัฒน์ อินทะหอม []
11
24716
เด็กชายธนาทร แสนอินทร์ []
12
24717
เด็กชายนรภัทร ชุ่มนวน []
13
24718
เด็กชายนิธิพัฒน์ ฐานะงาม []
14
24719
เด็กชายปริวรรต อ่างหิรัญ []
15
24720
เด็กชายพงศกร สถานป่า []
16
24721
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สว่างศรีธรรม []
17
24722
เด็กชายศุภกานต์ ชุ่มมงคล []
18
24723
เด็กชายอภิวัฒน์ พิลาคม []
19
24724
เด็กหญิงกวิสรา มาริชิน []
20
24725
เด็กหญิงกันย์สินี มหาวงศนันท์ []
21
24726
เด็กหญิงขวัญจิตตรา จอมคำ []
22
24727
เด็กหญิงโชติกา ศรีโท []
23
24728
เด็กหญิงญาณินท์ บัวผัด []
24
24729
เด็กหญิงณิชา แสนเขื่อน []
25
24730
เด็กหญิงทักษพร เพชรตะกั่ว []
26
24731
เด็กหญิงธนันภรณ์ วงศ์ใหญ่ []
27
24732
เด็กหญิงธนาภรณ์ ธะนวล []
28
24733
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ตานคำ []
29
24734
เด็กหญิงนฤมล แสนคำ []
30
24735
เด็กหญิงบัณฑิตา จอมศรีลา []
31
24736
เด็กหญิงบุญยพร แซ่ลิ้ม []
32
24737
เด็กหญิงปรียนุช ป้องเรือ []
33
24738
เด็กหญิงปาริชาติ อาหยิ []
34
24739
เด็กหญิงพชรศธร อินทรีสังวรณ์ []
35
24740
เด็กหญิงพรรัมภา สวยไธสง []
36
24741
เด็กหญิงภัททิยา อินดวง []
37
24742
เด็กหญิงภีรฎา รักเดช []
38
24743
เด็กหญิงรมิตา รักประชา []
39
24744
เด็กหญิงสุชาดา วาริปัญโญ []
40
24745
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ทะวังเสน []
41
24897
เด็กชายธนาธร มุ่งงาม []
42
24899
เด็กชายนัฐพงษ์ หาริษา []