นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24118
เด็กชายกฤติธี ลือนันต๊ะ []
2
24119
เด็กชายกฤษฏิ์มงคล กันอินทร์ []
3
24120
เด็กชายกีรติ หมื่นดวง []
4
24121
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพ็ชรไพศักดิ์ []
5
24122
เด็กชายชยานนท์ โพธิ์วิจิตร []
6
24123
เด็กชายณัฏฐพล เงินคำ []
7
24124
เด็กชายณัฐนันท์ โสภา []
8
24125
เด็กชายติณณภพ วงค์ลา []
9
24126
เด็กชายทวีชัย บุญแก้ว []
10
24127
เด็กชายธณภัทร นันใจ []
11
24129
เด็กชายนพรัตน์ กองอินทร์ []
12
24130
เด็กชายนิสิตนัดดา ลือเรือง []
13
24131
เด็กชายพันธุ์ธิช สมคะเน []
14
24132
เด็กชายพีรภัทร ภูพาดทอง []
15
24133
เด็กชายภาคิน คำโคตรสูนย์ []
16
24134
เด็กชายศุภณัฐ คำชื่น []
17
24135
เด็กชายศุภวิชญ์ คำเงิน []
18
24136
เด็กชายสืบศักดิ์ วานิชมหาศักดิ์ []
19
24137
เด็กชายอภิรักษ์ ลีหัวสระ []
20
24138
เด็กชายฮิโรกิ มินาคาวา []
21
24139
เด็กหญิงกนกพร อินสาม []
22
24140
เด็กหญิงกาญจนานุช สีใจมา []
23
24141
เด็กหญิงจุฑามณี หินคง []
24
24142
เด็กหญิงชญานิน หินนก []
25
24143
เด็กหญิงฐิตา บุญเจิง []
26
24144
เด็กหญิงณรินทร์ธร สรรพสุข []
27
24145
เด็กหญิงดารุณี พลเสนา []
28
24146
เด็กหญิงธนาพร ไชยปัญญา []
29
24147
เด็กหญิงธัญชนก จันทิมา []
30
24149
เด็กหญิงปานระพี สิงห์แก้ว []
31
24150
เด็กหญิงปาริฉัตร แจ้งสว่าง []
32
24152
เด็กหญิงพลอยวรินทร์ กองอินทร์ []
33
24153
เด็กหญิงพิชญา ใจใหญ่ []
34
24154
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ []
35
24155
เด็กหญิงรุ่งนภา สิ่งของ []
36
24156
เด็กหญิงลำพึง แผ่นเปียง []
37
24157
เด็กหญิงวณิชยา ดวงดี []
38
24158
เด็กหญิงวรรณนภา มาพวง []
39
24159
เด็กหญิงอัญธิสา ใจวัง []
40
24335
เด็กหญิงจิรัชญา ปงใจ []