นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24481
เด็กชายพงศกร คำแดง []
2
24666
เด็กชายกิตติศักดิ์ ใจสมิง []
3
24667
เด็กชายชัชพงศ์ รู้แข็งแรง []
4
24668
เด็กชายนราดล ดวงสุข []
5
24669
เด็กชายนราวิทย์ มโนสมบัติ []
6
24670
เด็กชายนิธิวิชญ์ ยศคำ []
7
24671
เด็กชายปิยชาติ ยาวิชัย []
8
24672
เด็กชายเปรมินทร์ นาระต๊ะ []
9
24673
เด็กชายพิเชษฐ์ กันทะสอน []
10
24674
เด็กชายพิสิษฐ์ ยาวิโล []
11
24675
เด็กชายรัชภูมิ เมืองฮาย []
12
24676
เด็กชายวริยวนนท์ ยาวิชัย []
13
24677
เด็กชายศุภกฤต สาระทะ []
14
24678
เด็กหญิงกฤษณา เชิดชนม์ []
15
24679
เด็กหญิงกวินธิดา จักรแก้ว []
16
24680
เด็กหญิงกุศลิน ไชยคำ []
17
24681
เด็กหญิงจารุวรรณ นวลคำ []
18
24682
เด็กหญิงเจิดจรัส ใจสาร []
19
24683
เด็กหญิงฉวีวรรณ พิลานอก []
20
24684
เด็กหญิงชญาทิพย์ ตาเปียง []
21
24685
เด็กหญิงชาลิสา ยากรณ์รัตนะกูล []
22
24686
เด็กหญิงณัฐภัทร รักสุข []
23
24687
เด็กหญิงดวงธิดา วิลาวัลย์ []
24
24688
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุทธมงคล []
25
24689
เด็กหญิงธัญญาพร นักคำ []
26
24690
เด็กหญิงนันทิยา ผาบปิจวงค์ []
27
24692
เด็กหญิงปาณิสรา ปัญจะรักษ์ []
28
24693
เด็กหญิงปาริชาติ ไชโย []
29
24694
เด็กหญิงปินปินันธ์ ปันเบี้ยว []
30
24695
เด็กหญิงพักตร์หยก ช่างเหลา []
31
24696
เด็กหญิงพัชรพร คิดดี []
32
24698
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อิ่นคำ []
33
24699
เด็กหญิงเมธาพร เรืองบุญเกิด []
34
24700
เด็กหญิงวรัญญา ศรีคุณ []
35
24701
เด็กหญิงวริยา จอมศรีลา []
36
24702
เด็กหญิงศุภิสรา ท วงศ์สุภา []
37
24703
เด็กหญิงสุทธิรัตน์ แสงเทพ []
38
24704
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เป็กธนู []
39
24705
เด็กหญิงอัญชลี ขวัญไกรคีรี []
40
24774
เด็กหญิงธนัญญา การเก็บ []
41
24898
เด็กชายวิษณุ สินสอน []
42
24901
เด็กชายวรชัย อุ่นดอนตอง []