นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
25182
เด็กชายกฤชณัท แสงศรีจันทร์ []
2
25183
เด็กชายกิตติชัย บัวละวงค์ []
3
25184
เด็กชายจิรชัย พรมคำอ้าย []
4
25185
เด็กชายชนวีร์ ทองจับ []
5
25186
เด็กชายชนากานต์ ธนะวิชัย []
6
25187
เด็กชายฐิติ ดวงมาลี []
7
25188
เด็กชายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง []
8
25189
เด็กชายธีรพงษ์ ดวงดี []
9
25190
เด็กชายปกป้อง ติ๊บประใจ []
10
25191
เด็กชายปฎิภาณ แกนาง []
11
25192
เด็กชายพงษ์ศกร สารจันทร์ []
12
25193
เด็กชายไพโรจน์ ไทยภาทรัพย์ []
13
25194
เด็กชายภานุภัทร แก้วนวน []
14
25195
เด็กชายภูกาญจ์ โพสุการ []
15
25196
เด็กชายวุฒิชัย ธนู []
16
25197
เด็กชายสิรภัทร เป็กธนู []
17
25198
เด็กชายสุทธวีร์ ศักดิ์สม []
18
25199
เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มพิน []
19
25200
เด็กหญิงกฤษณา จำเริญ []
20
25201
เด็กหญิงกฤษณา ชิณวงศ์ []
21
25202
เด็กหญิงกันต์กมล ธนะวงศ์ []
22
25203
เด็กหญิงกาญจนา แม่นยำ []
23
25204
เด็กหญิงชนาพร สวาทดี []
24
25205
เด็กหญิงชิดชนก โชติบุญ []
25
25206
เด็กหญิงณัฏฐชา แก้วมะโน []
26
25207
เด็กหญิงณิฐินันท์ จันจี๋ []
27
25208
เด็กหญิงทีปะกา ฐานะกอง []
28
25209
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสนาะสำเนียง []
29
25210
เด็กหญิงนภสร มนาคม []
30
25211
เด็กหญิงพธูทิพย์ รักพ่อ []
31
25212
เด็กหญิงพิริยา พงษ์อำไพ []
32
25213
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ช่างเขียน []
33
25214
เด็กหญิงมัณธนา กันอินทร์ []
34
25215
เด็กหญิงรุ่งณภา วรวงศ์ []
35
25216
เด็กหญิงวนัสนันท์ พันนานน []
36
25217
เด็กหญิงศศิธร กาน้อย []
37
25218
เด็กหญิงศุลีพร ภู่จีน []
38
25219
เด็กหญิงสุพิชชา พงษ์มณี []
39
25220
เด็กหญิงอนันตญา พุทธมี []
40
25221
เด็กหญิงเอริก้า คอฟแลนด์ []