นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24076
เด็กชายกีรติ กำเนิดสูง []
2
24077
เด็กชายขจร แก้วกอง []
3
24078
เด็กชายคุณพัฒน์ สาริวงศ์ []
4
24079
เด็กชายจิรนันท์ ไชยคำ []
5
24080
เด็กชายเจษฎา แซ่เห้อ []
6
24082
เด็กชายนันทวัฒน์ กุมใจ []
7
24083
เด็กชายพงศ์พิชชา ชมเชย []
8
24084
เด็กชายพลกฤษณ์ อุดง []
9
24085
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญธิสาร []
10
24086
เด็กชายภวัต กันทะศรี []
11
24087
เด็กชายภูสิทธิ์ ใจวังโลก []
12
24088
เด็กชายระพีภัทร จินาอ้าย []
13
24089
เด็กชายรัตนากร มะโนแก้ว []
14
24090
เด็กชายศุภกร แปงด้วง []
15
24091
เด็กชายสหชัย ธิโนชัย []
16
24092
เด็กชายเอกสิทธิ์ พงษ์วาล []
17
24093
เด็กหญิงกนกพร ใจเขียน []
18
24094
เด็กหญิงกัญญาพัชร พิชัย []
19
24095
เด็กหญิงกัญญาพัชร ราชเมืองมูล []
20
24096
เด็กหญิงกาญจนานุช สุระรินทร์ []
21
24097
เด็กหญิงคณิตศร ธะนะหมอก []
22
24099
เด็กหญิงจินตนา พิมพ์หอม []
23
24100
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปัญญายม []
24
24101
เด็กหญิงโชติกา ปักกาโล []
25
24102
เด็กหญิงสุทราทิพย์ บัวติ๊บ []
26
24103
เด็กหญิงตวงทรัพย์ บุญแจ้ง []
27
24104
เด็กหญิงธิดารัตน์ อาริยะ []
28
24105
เด็กหญิงน้ำฝน พัฒนอุดมกิต []
29
24106
เด็กหญิงนิรณิช ไชยวงศ์ประทีป []
30
24107
เด็กหญิงบงกช บุตรเนียม []
31
24109
เด็กหญิงแพรพิไล ใจใหญ่ []
32
24110
เด็กหญิงรินรณี ปงอ้อคำ []
33
24111
เด็กหญิงวชิโรทัย ไชยถา []
34
24112
เด็กหญิงสุนิสา โมโป๊ะ []
35
24113
เด็กหญิงสุพรรณิษา ยอดปิยะ []
36
24114
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุญเรืองฤทธิ์ []
37
24115
เด็กหญิงอภิญญา บุญยืน []
38
24116
เด็กหญิงอรุโณทัย สกุลเขียว []
39
24117
เด็กหญิงอักษราภัค แสนคำ []