นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
25038
เด็กหญิงบุษกร อนุกิจ []
2
25182
เด็กชายกฤชณัท แสงศรีจันทร์ []
3
25183
เด็กชายกิตติชัย บัวละวงค์ []
4
25184
เด็กชายจิรชัย พรมคำอ้าย []
5
25185
เด็กชายชนวีร์ ทองจับ []
6
25186
เด็กชายชนากานต์ ธนะวิชัย []
7
25187
เด็กชายฐิติ ดวงมาลี []
8
25188
เด็กชายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง []
9
25189
เด็กชายธีรพงษ์ ดวงดี []
10
25190
เด็กชายปกป้อง ติ๊บประใจ []
11
25191
เด็กชายปฎิภาณ แกนาง []
12
25192
เด็กชายพงษ์ศกร สารจันทร์ []
13
25193
เด็กชายไพโรจน์ ไทยภาทรัพย์ []
14
25194
เด็กชายภานุภัทร แก้วนวน []
15
25195
เด็กชายภูกาญจ์ โพสุการ []
16
25196
เด็กชายวุฒิชัย ธนู []
17
25197
เด็กชายสิรภัทร เป็กธนู []
18
25198
เด็กชายสุทธวีร์ ศักดิ์สม []
19
25199
เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มพิน []
20
25200
เด็กหญิงกฤษณา จำเริญ []
21
25201
เด็กหญิงกฤษณา ชิณวงศ์ []
22
25202
เด็กหญิงกันต์กมล ธนะวงศ์ []
23
25203
เด็กหญิงกาญจนา แม่นยำ []
24
25204
เด็กหญิงชนาพร สวาทดี []
25
25205
เด็กหญิงชิดชนก โชติบุญ []
26
25206
เด็กหญิงณัฏฐชา แก้วมะโน []
27
25207
เด็กหญิงณิฐินันท์ จันจี๋ []
28
25208
เด็กหญิงทีปะกา ฐานะกอง []
29
25209
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสนาะสำเนียง []
30
25210
เด็กหญิงนภสร มนาคม []
31
25211
เด็กหญิงพธูทิพย์ รักพ่อ []
32
25212
เด็กหญิงพิริยา พงษ์อำไพ []
33
25213
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ช่างเขียน []
34
25214
เด็กหญิงมัณธนา กันอินทร์ []
35
25215
เด็กหญิงรุ่งณภา วรวงศ์ []
36
25216
เด็กหญิงวนัสนันท์ พันนานน []
37
25217
เด็กหญิงศศิธร กาน้อย []
38
25218
เด็กหญิงศุลีพร ภู่จีน []
39
25219
เด็กหญิงสุพิชชา พงษ์มณี []
40
25220
เด็กหญิงอนันตญา พุทธมี []
41
25221
เด็กหญิงเอริก้า คอฟแลนด์ []