นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24388
เด็กหญิงพุทธิชา อัมพรทัศน์ []
2
24626
เด็กชายกิตติพิชญ์ อุทธิยา []
3
24627
เด็กชายชัชชัย สมแก้ว []
4
24628
เด็กชายติรายุทธ ก๋าใจ []
5
24629
เด็กชายธราเทพ อยู่สุข []
6
24630
เด็กชายธีรภัทร ลิไธสงค์ []
7
24631
เด็กชายธีรศักดิ์ ขัติยสาร []
8
24632
เด็กชายนครินทร์ คำราช []
9
24633
เด็กชายนพกร แซ่ฟ้า []
10
24634
เด็กชายนพเกล้า สาระวรรณ์ []
11
24635
เด็กชายปฎิภาณ ไชยชนะ []
12
24636
เด็กชายปิลันธสุทธิ์ วรการีรัตน์ []
13
24637
เด็กชายพีรวิชญ์ อินทร์ใจ []
14
24638
เด็กชายภูบดินทร์ เขื่อนศิริ []
15
24639
เด็กชายวัณณวรรธ์ รักคำ []
16
24640
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ณะลำพูน []
17
24641
เด็กหญิงกาญจนา โลกคำลือ []
18
24642
เด็กหญิงเก็จมณี ธรรมเสน []
19
24643
เด็กหญิงจารุนิภา รู้ครอง []
20
24644
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์จิตร []
21
24645
เด็กหญิงชญานิษฐ์ เมืองมูล []
22
24647
เด็กหญิงณัฐณิชา อนุภาพ []
23
24648
เด็กหญิงนภกานต์ กันกูล []
24
24649
เด็กหญิงนฤตปรียา วงศ์ใหญ่ []
25
24650
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีประยูร []
26
24651
เด็กหญิงปาลิตา เขียวลา []
27
24652
เด็กหญิงเปรมสิณีย์ ใจมั่น []
28
24653
เด็กหญิงไปรยา ชูสุวรรณ []
29
24654
เด็กหญิงไปรยา มังคะละ []
30
24655
เด็กหญิงพรรพษา โมลี []
31
24656
เด็กหญิงพัฑฒิดา แก้วหน่อ []
32
24657
เด็กหญิงพิมพ์ผกา กองแก้ว []
33
24658
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชุมภุ []
34
24659
เด็กหญิงมันทนา นนทศิลป์ []
35
24660
เด็กหญิงโยธิตา จุใจ []
36
24661
เด็กหญิงลักษิกา ทาบุญ []
37
24662
เด็กหญิงวรัชยา น้อยทะรงค์ []
38
24663
เด็กหญิงสุชานันท์ สงวนแพง []
39
24664
เด็กหญิงสุปรียา ยายะ []
40
24665
เด็กหญิงอรนภา ใจแปง []
41
24891
เด็กหญิงจิรทิปต์ ผิวขาว []
42
24893
เด็กญิงรุจิราภา แสนเขื่อน []