นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
25142
เด็กชายเจษฎา กันสม []
2
25143
เด็กชายญาณภัทร ราชคมภ์ []
3
25144
เด็กชายณัฐกิตติ์ จอมศรีลา []
4
25145
เด็กชายธนกฤต ยศใจ []
5
25146
เด็กชายธนกฤต ศิริภานุกูล []
6
25147
เด็กชายธนธรณ์ จะดอม []
7
25148
เด็กชายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ []
8
25149
เด็กชายธีรภัทร กองใจ []
9
25150
เด็กชายนฤชัย สิงห์ใจ []
10
25151
เด็กชายปฐพล ธิโนชัย []
11
25152
เด็กชายพัฒนพงศ์ หารินไสล []
12
25153
เด็กชายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ []
13
25154
เด็กชายรัตพล กากูล []
14
25155
เด็กชายวุฒิพันธ์ ปันเบี้ยว []
15
25156
เด็กชายศิริชัย หม่องภิชัย []
16
25157
เด็กชายศุภวิชญ์ วิไลพร []
17
25158
เด็กชายสิรธีร์ ปันจันทร์ []
18
25159
เด็กหญิงกชกร สุขสุวรรณ []
19
25160
เด็กหญิงขวัญเรือน ขัติวงศ์ []
20
25161
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีแก้ว []
21
25162
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันต๊ะขัติ []
22
25163
เด็กหญิงจีรภิญญา ศรีคุณ []
23
25164
เด็กหญิงฐาปณีย์ พิยะ []
24
25165
เด็กหญิงดวงเพ็ญ แสงอิ่น []
25
25166
เด็กหญิงธนภรณ์ คำมา []
26
25167
เด็กหญิงนภาภัทร คำลือชัย []
27
25168
เด็กหญิงนวินดา ก๋าวงค์ []
28
25169
เด็กหญิงนันทนัช ข่มอาวุธ []
29
25170
เด็กหญิงประภัสสร ชูจุ้ย []
30
25171
เด็กหญิงปัญญดา สมบัติใหม่ []
31
25172
เด็กหญิงพศิกา นันทะ []
32
25173
เด็กหญิงพิมลวรรณ มะโร๊ะ []
33
25174
เด็กหญิงภัทรวรรณ มาพุฒ []
34
25175
เด็กหญิงริศา แสนท้าว []
35
25176
เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ จันทร์วงค์ []
36
25177
เด็กหญิงวรญา รัชสีวอ []
37
25178
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เดชรส []
38
25179
เด็กหญิงโสภิดา กันทะเนตร []
39
25180
เด็กหญิงฬาภิศ ภูมี []
40
25181
เด็กหญิงอรัชพร หลักคำ []