นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
25102
เด็กชายณัฐพงษ์ สมวุฒิ []
2
25103
เด็กชายตนุภัทร สาริวาท []
3
25104
เด็กชายธนพงศ์ หวานแหลม []
4
25105
เด็กชายธีรวัฒน์ พุทธเนตร []
5
25106
เด็กชายบดินทร์ เรือนมูล []
6
25107
เด็กชายประพัทธ์ บุญมา []
7
25108
เด็กชายพงศกร เย็นจุรีย์ []
8
25109
เด็กชายพงศภัค ชาวเหนือ []
9
25110
เด็กชายพีรพล ศรีกัน []
10
25111
เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีกันชัย []
11
25112
เด็กชายศิริวัฒน์ แสงคำมา []
12
25113
เด็กชายศุภกฤต สมฤทธิ์ []
13
25114
เด็กชายสุขสวัสดิ์ เตอเช่ []
14
25115
เด็กชายอิทธิกร ยารังษี []
15
25116
เด็กหญิงกัลยกร เรือนสิทธิ์ []
16
25117
เด็กหญิงจิรัชญา พุทธตาล []
17
25118
เด็กหญิงจิราพร แซ่ย่าง []
18
25119
เด็กหญิงชนัญชิดา ศิริมาตร์ []
19
25120
เด็กหญิงณัจฉรียา สุวรรณขัดศรี []
20
25121
เด็กหญิงทรงศิริ ติยะ []
21
25122
เด็กหญิงธมลวรรณ เภารัตน์ []
22
25123
เด็กหญิงธัญชนก เขียวตื้ออินทร์ []
23
25124
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุริยะวงค์ []
24
25125
เด็กหญิงนิธิวดี ยายะ []
25
25126
เด็กหญิงเบญญาภา สัตคม []
26
25127
เด็กหญิงประกายกาญจน์ โรจน์ชารี []
27
25128
เด็กหญิงพรรณนารา สุขะปานะ []
28
25129
เด็กหญิงมนพัทธ์ ไกลถิ่น []
29
25130
เด็กหญิงมนัสนันท์ ก่อสร้าง []
30
25131
เด็กหญิงมนัสวี รู้กายา []
31
25132
เด็กหญิงวชิราภรณ์ กิ่งวงศา []
32
25133
เด็กหญิงวิมลพันธ์ หายเหมันต์ []
33
25134
เด็กหญิงศรัญญา อริยา []
34
25135
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รู้ทำนอง []
35
25136
เด็กหญิงสิริยากร ไชยวิราช []
36
25137
เด็กหญิงสุมินยา อานุ []
37
25138
เด็กหญิงสู่ขวัญ วงศ์วุฒิ []
38
25139
เด็กหญิงอภิชญาน์ ปินตาเป็ก []
39
25140
เด็กหญิงอรณิชา ช่างเก็บ []
40
25141
เด็กหญิงอริสา คิดรักเมือง []