นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  12
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24458
เด็กชายกฤตภาส ไชยโย []
2
24459
เด็กชายกิตติพร ไชยสังวล []
3
24460
เด็กชายธนัยนนญ์ สุทธิประจักษ์ []
4
24461
เด็กชายภัทรดนัย แสงกล้า []
5
24463
เด็กชายวงค์พัทธ์ พันธ์โภคา []
6
24464
เด็กชายวัฒธนกรณ์ ไม้ฉำฉา []
7
24466
เด็กหญิงกัญญาภัทร จะติ []
8
24467
เด็กหญิงกีรติกา บางบ่อ []
9
24468
เด็กหญิงชลธิชา สิทธิโชค []
10
24469
เด็กหญิงญาณิศา คิดดี []
11
24470
เด็กหญิงญาดาวดี จันธิมา []
12
24472
เด็กหญิงธันยมัย อภัยกาวี []
13
24473
เด็กหญิงธันยากร ภูบุญลาภ []
14
24474
เด็กหญิงประพิชญา วงศ์อารินทร์ []
15
24475
เด็กหญิงปิยธิดา ปงก๋า []
16
24476
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คำประวิตร []
17
24477
เด็กหญิงมิ่งขวัญ การบุญ []
18
24478
เด็กหญิงรินลณา เตมีศักดิ์ []
19
24480
เด็กหญิงวิชญาพร สมแก้ว []
20
24482
เด็กหญิงศิริภา นายกุม []
21
24483
เด็กหญิงสรัญญา ประเสริฐ []
22
24484
เด็กหญิงสุภัสสร ผัสดา []
23
24485
เด็กหญิงอัญชญา จันทร์จำรูญ []
24
24486
เด็กหญิงไอริน เมืองอินทร์ []
25
24521
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แดงเผื่อน []
26
24535
เด็กหญิงปัญณธร อินต๊ะยศ []
27
24691
เด็กหญิงนาราภัทร โนราช []
28
24697
เด็กหญิงพุธิตา เทพคำ []
29
24713
เด็กชายธนพล ไกลถิ่น []
30
24895
เด็กหญิงณัชชา ใจแปง []