นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  12
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
25015
เด็กชายกฤตเมธ ถูกจิตร []
2
25016
เด็กชายกฤษณะ เพียงใจวงค์ []
3
25017
เด็กชายกีรติ แก้วจำปา []
4
25018
เด็กชายกุลพัทธ์ สนธิ []
5
25019
เด็กชายชญานนท์ ประมูลวงค์ []
6
25020
เด็กชายชินดนัย ปานเจริญ []
7
25021
เด็กชายณัฐพล พรมติ๊บ []
8
25022
เด็กชายธะนุพงค์ ท้าวธะนะ []
9
25023
เด็กชายธีรัช ประทีปสังคม []
10
25024
เด็กชายพรหมกิตติ กรงจักร์ []
11
25025
เด็กชายสุกฤษณ์ หอมนาน []
12
25026
เด็กชายอนิรุทธเทวา ติ๊บรักษา []
13
25027
เด็กหญิงกรณิศ มูลศรีแก้ว []
14
25028
เด็กหญิงกัลยากร ก้านแก้ว []
15
25029
เด็กหญิงจารวี ไชยยา []
16
25030
เด็กหญิงจินดามณี เตาทวีผล []
17
25031
เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีวิเศษ []
18
25032
เด็กหญิงชารีศรัณย์ ศรีใจวัง []
19
25033
เด็กหญิงมัชฌิมา หันชัยเนาว์ []
20
25034
เด็กหญิงพิศตะวัน เขตชัยภูมิ []
21
25035
เด็กหญิงธันยพร บัวดี []
22
25036
เด็กหญิงธิดารัตน์ คงเกษม []
23
25037
เด็กหญิงนลินทิพย์ สมนาม []
24
25039
เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร อรุณสันติโรจน์ []
25
25040
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อุดกันทะ []
26
25041
เด็กหญิงพิมพิสา วีระแสง []
27
25042
เด็กหญิงวิชญาดา ทะรินทร์ []
28
25043
เด็กหญิงศิริยากร ธนะวงศ์ []
29
25044
เด็กหญิงอภิชญา กปิลกาญจน์ []
30
25090
เด็กหญิงปีญาดา สายบัว []