นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  11
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24362
เด็กชายพีรวิชญ์ วงศ์ประสิทธิ์ []
2
24415
เด็กหญิงรุ่งธิดา จอมใจ []
3
24416
เด็กหญิงวิชญาพร เชื่อน่วม []
4
24422
เด็กชายจักรรินทร์ พรมสี []
5
24423
เด็กชายจักรินทร์ ถานะกอง []
6
24424
เด็กชายชนาวีร์ ธิมาไชย []
7
24425
เด็กชายชลธี วรสาร []
8
24426
เด็กชายณัฐกิตติ์ ผาปิจวงค์ []
9
24428
เด็กชายดนุสรณ์ พิละไพร []
10
24429
เด็กชายน้ำมนต์ สายสูง []
11
24430
เด็กชายพัสกร วรรณสอน []
12
24431
เด็กชายวรโชติ รักษา []
13
24432
เด็กชายศุภกิตติ์ ใจวัง []
14
24433
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปัญญาดี []
15
24434
เด็กชายอภิวิชญ์ ไฝขัน []
16
24436
เด็กหญิงกชนิกา พรชัย []
17
24437
เด็กหญิงกุลสตรี ไกลถิ่น []
18
24438
เด็กหญิงชฎาภรณ์ มีทางดี []
19
24439
เด็กหญิงชนากานต์ สุขมนต์ []
20
24440
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ถานะกอง []
21
24441
เด็กหญิงฐิติชญา ธนันต์วนิช []
22
24442
เด็กหญิงณัชวรินทร์ ฐานะกอง []
23
24443
เด็กหญิงณัฐวดี หลวงจินา []
24
24444
เด็กหญิงณัฐสริญญา ศรีวิเชียร []
25
24445
เด็กหญิงธฤษวรรณ สนิทดี []
26
24446
เด็กหญิงนวมณฑน์ แก้วเกตุ []
27
24448
เด็กหญิงปิยธิดา พาวะพรม []
28
24449
เด็กหญิงพัชรินทร์ พุทธิมา []
29
24450
เด็กหญิงพิพิธกานต์ พลเยี่ยม []
30
24451
เด็กหญิงพิรดา เหล็กแปง []
31
24452
เด็กหญิงศาสตรพร ศรีวิไชย []
32
24453
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขียวสุทธิ []
33
24454
เด็กหญิงสุพิชชา ปัญญาหล้า []
34
24455
เด็กหญิงสุวิภา โหตะรัตน์ []
35
24456
เด็กหญิงอภิชญา กิตกำธร []
36
24457
เด็กหญิงอิงครัต พิทักษ์ []