นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  10
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
24386
เด็กชายกฤตเมธ ก๋าคำ []
2
24387
เด็กชายชัยธวัช ใจธรรมโรจน์ []
3
24389
เด็กชายธนัชชา แปงกะใส []
4
24390
เด็กชายธีรพงษ์ สวนเขื่อน []
5
24391
เด็กชายนวพรรษ หน่อท้าว []
6
24392
เด็กชายนิติภูมิ ธะนะวงศ์ []
7
24393
เด็กชายพัฒน์สกุล บุญมา []
8
24394
เด็กชายพิทยุตม์ สิทธิวงศ์ []
9
24395
เด็กชายภาคภูมิ ศรีวิชา []
10
24396
เด็กชายภานุพงษ์ สมยอง []
11
24397
เด็กชายภิทักชัย ยองเพชร []
12
24398
เด็กชายภูริกิติ์ ภูติโส []
13
24399
เด็กชายรุ่งโรจน์ คำมูล []
14
24400
เด็กชายวีรวุฒิ แปงถา []
15
24401
เด็กชายสิรศักดิ์ นันตา []
16
24402
เด็กหญิงกันตพร ชำนาญเรือ []
17
24403
เด็กหญิงกุลภรณ์ อินชำนาญ []
18
24404
เด็กหญิงเจณจิราธ์ ปัญญาราช []
19
24405
เด็กหญิงชลินทรา หน่อคำ []
20
24406
เด็กหญิงณัฐชา ป้อมเสมา []
21
24407
เด็กหญิงณัฐณิชา กองคำ []
22
24408
เด็กหญิงณิชาภัทร ฟักเขียว []
23
24409
เด็กหญิงธันยพร แสนอินต๊ะ []
24
24410
เด็กหญิงปานตะวัน กิจวิริยะการ []
25
24411
เด็กหญิงนิชานันท์ แก้วมหานิล []
26
24412
เด็กหญิงปิยาพัชร มุ่งการ []
27
24413
เด็กหญิงพรวนัช ศรีวิลัย []
28
24414
เด็กหญิงมุกทิตา ศรีกันชัย []
29
24417
เด็กหญิงศิราณี มะโนรักษ์ []
30
24418
เด็กหญิงศุภมาส ทะระมา []
31
24419
เด็กหญิงสุชาดา พรมสุรินทร์ []
32
24420
เด็กหญิงสุชานันท์ มาฟอง []
33
24421
เด็กหญิงอาวัสราสิริ ไชยจันดี []
34
24462
เด็กชายภาณุวิชญ์ ทากอง []
35
24646
เด็กหญิงณัฐณิชา ไข่แก้ว []