คำชี้แจงการดำเนินกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ปีการศึกษา 2561

1.  ให้นักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามคาบเรียนที่กำหนดในตารางสอนตามห้องเรียนหรือตามที่ครูที่ปรึกษาประจำชุมนุมได้ตกลงร่วมกันกับนักเรียน
2.  ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมคือครูที่นักเรียนเลือกชุมนุมที่คุณครูเปิดหรือนักเรียนเปิดชุมนุมและได้เชิญคุณครูมาเป็นที่ปรึกษา
3.  ครูที่ปรึกษา ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมโครงงาน ตามที่กลุ่มกิจกรรรมพัฒนาผู้เรียนแจกให้
4.  เมื่อนักเรียนพบครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมในคาบแรก ให้ครูที่ปรึกษาแนะนำ เรื่องการจัดกิจกรรมชุมนุมตามตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสารคู่มือนี้ จัดแบ่งหน้าที่ในชุมนุมด้วยรูปแบบประชาธิปไดยมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนมีบทบาทร่วมกัน
5.  รูปแบบหรือลักษณะของชุมนุม แล้วแต่นักเรียนกำหนดร่วมกันแล้วนำเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการ(เน้นกิจกรรมที่สามารถทำได้จริง  สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ หรือเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน หรือเน้นกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )
6.  ให้แต่ละชุมนุมกำหนดชื่อของชุมนุม หรือกำหนดการสร้างผลงานของชุมนุม
7.  กำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมร่วมกัน และปฏิทินของกลุ่ม ให้สอดคล้องตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนด
8.  เมื่อนำเสนอโครงการจนผ่านการพิจารณาจากครูที่ปรึกษาชุมนุมแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินงานจนสำเร็จผลพร้อมที่จะแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมในงานนิทรรศการซึ่งโรงเรียนจะกำหนดวันและเวลาต่อไป
9.  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม  ครูที่ปรึกษาประเมินผล ( ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน)ลงในสมุด ปพ. เพื่อนำเสนอกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน