Teacher

›› หน้าเข้าระบบสำหรับครูและบุคลากรของโรงเรียน

 Username

 Password

  

›› หมายเหตุ
Username จะเป็นชื่อผู้ใช้ WIFI ของโรงเรียนแต่ไม่ต้องมี p นะครับ
Password จะเป็นรหัสผ่าน WIFI ของโรงเรียน
เข้าระบบไม่ได้ติดต่อที่ครูโยธิน ศิริเอ้ย (089-8358225)