เกียรติบัตร/ผลงาน : โรงเรียน

มีทั้งหมด 7 รายการ

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร Youth Leader : Help together  โดยนางสาวศิริพร โรจนสุกาญตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายกลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงรายทุกกลุ่มวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข กิจกรรมฝึกอบรมแกนนำอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาสกร  บุญญลักษม์) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ยDate/Time : 21-01-2019 11:38:39
โรงเรียนเทิงวิทยาคมได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards :SCQA) ประจำปีพุทธศักราช 2557-2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ยDate/Time : 29-03-2017 18:46:49
โรงเรียนมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่สงผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ยDate/Time : 29-03-2017 18:46:18
โรงเรียนมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่สงผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ยDate/Time : 29-03-2017 18:46:09
โรงเรียนมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่สงผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ยDate/Time : 29-03-2017 17:37:33