เกียรติบัตร/ผลงาน : โรงเรียน

      
โรงเรียนเทิงวิทยาคมได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards :SCQA) ประจำปีพุทธศักราช 2557-2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 29-03-2017 18:46:49
      
โรงเรียนมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่สงผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 29-03-2017 18:46:18
      
โรงเรียนมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่สงผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 29-03-2017 18:46:09
      โรงเรียนมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่สงผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 29-03-2017 17:37:33
      โรงเรียนมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่สงผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 29-03-2017 17:38:29
ปิดหน้าต่างนี้