เกียรติบัตร/ผลงาน : ครู/บุคลากร

มีทั้งหมด 29 รายการ

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม จำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร Youth Leader : Help together  โดยนางสาวศิริพร โรจนสุกาญตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายกลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงรายทุกกลุ่มวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข กิจกรรมฝึกอบรมแกนนำอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาสกร  บุญญลักษม์) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ยDate/Time : 21-01-2019 11:42:16
ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่องราวของพ่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ศิลปะและดนตรี
Post By : นายชนะพงษ์ ถาวรDate/Time : 01-02-2019 23:21:44
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ศิลปะและดนตรี
Post By : นายชนะพงษ์ ถาวรDate/Time : 02-02-2019 16:56:42
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ศิลปะและดนตรี
Post By : นายชนะพงษ์ ถาวรDate/Time : 02-02-2019 17:16:21
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ศิลปะและดนตรี
Post By : นายชนะพงษ์ ถาวรDate/Time : 02-02-2019 17:19:18