เกียรติบัตร/ผลงาน : ครู/บุคลากร

      
ได้เข้าร่วมอบรม PLC (Professional Learning community) กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 สหวิทยาเขตอิงโขง ณ หอประชุมโรงเรียนเชีียงของวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 30-06-2017 09:56:12
      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนพานพิทยาคม เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 07-12-2017 10:01:15
      
เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลสู่ศาสตร์ใหม่กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สำหรับครูผู้สอนในสังกัด สพม.36 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 29-03-2017 18:04:55
      ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ
กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั่น ไม่กำหนดช่วงชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Post By : นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  Date/Time : 31-03-2017 08:39:37
      ผ่านการอบรมผู้นำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : ทั่วไป
Post By : นายวัชรพงษ์ อินเขียว  Date/Time : 03-04-2017 12:33:07
ปิดหน้าต่างนี้