เกียรติบัตร/ผลงาน : ครู/บุคลากร

      
ได้เข้าร่วมอบรม PLC (Professional Learning community) กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 สหวิทยาเขตอิงโขง ณ หอประชุมโรงเรียนเชีียงของวิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 30-06-2017 09:56:12
      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนพานพิทยาคม เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับจังหวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Post By : นายโยธิน ศิริเอ้ย  Date/Time : 07-12-2017 10:01:15
      
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : คณิตศาสตร์
Post By : นายอาหนึ่ง ชูไวย  Date/Time : 18-12-2017 15:27:57
      
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : คณิตศาสตร์
Post By : นายอาหนึ่ง ชูไวย  Date/Time : 18-12-2017 15:30:46
      
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : คณิตศาสตร์
Post By : นายอาหนึ่ง ชูไวย  Date/Time : 18-12-2017 15:27:32
ปิดหน้าต่างนี้